Предмет на поръчката: “Предоставяне на юридически услуги – текущо правно обслужване на Русенски университет[…]

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Русенски университет Ангел Кънчев, ул. Студентска, № 8, За: Стефка Стоянова Станчева – гл. експерт обществени поръчки, Република България 7017, Русе, Тел.: 082 888448, E-mail: PRocurement@uni-ruse.bg, Факс: 082 888570Място/места за контакт: Русенски университет Ангел Кънчев, Ректорат, ІІ етаж, кабинет 1,330Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-ruse.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.uni-ruse.bg/procurements..

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: “Предоставяне на юридически услуги – текущо правно обслужване на Русенски университет “Ангел Кънчев” и филиалите в Разград и Силистра, осъществяване на процесуално представителство, участие в изготвянето на процедури по обществени поръчки и осъществяване на правна помощ при реализацията на национални проекти, изпълнявани от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и такива, съфинансирани от Европейския съюз“.
Предоставените услуги следва да включват:
– осъществяване на текущото правно обслужване на Русенски университет в Централен корпус в град Русе, ул. “Студентска” № 8 в дните вторник, сряда и петък от 14 до 17 часа – предостяване на устни консултации, изготвяне на писмени становища, изготвяне на проекти за договори, специализирана кореспонденция, участие в работните органи на университета и извършването на всяка друга изрично неупомената правна дейност, от която е възникнала конкретна необходимост;
– правното обслужване да е обезпечено от поне две лица с юридическо образование, притежаващи и правото на процесуално представителство, едното от които да има повече от 10 (десет) години юридически стаж, като в посочените дни е достатъчно присъствието на поне едно от лицата;
– кандидатите да притежават собствен офис извън сградата на университета, където също да осъществяват правно обслужване извън фиксираните дни за посещения в университета;
– процесуално представителство и правна защита по дела или производства, по които страна е Русенски университет “Ангел Кънчев”, без ограничения в органа, пред който се осъществява представителството;
– изготвяне на документации за провеждане на процедури по Закон за обществените поръчки /ЗОП/;
– участие в комисии за избор на изпълнител по процедури, предвидени в ЗОП;
– консултиране по правни въпроси за прилагането на националното и европейското законодателство във връзка с изпълнение на дейности по проекти;
– процесуално представителство и правна защита на Възложителя пред държавни, международни и общински инстанции, относно законосъобразността на разходваните средства, проведените обществени поръчки и сключените въз основа на тях договори, по време и след приключване изпълнението на дейностите по проекти в давностните срокове за проверка законосъобразността на изпълнението, отчитането и разходването на средствата;
– процесуално представителство и защита на Възложителя срещу съдебни и извънсъдебни претенции, предявени от изпълнители или трети лица във връзка с дейности по проекти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000Описание:
Юридически услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, гр. Русе, ул. “Студентска” № 8, Централен корпус и офисите на изпълнителя.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно документацията за участие, която е публично достъпна на профила на купувача:: http://www.uni-ruse.bg/procurements.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

5.1. Показатели за оценка, относителната им тежест и методика за оценяване:
5.1.1. Показател 1: Техническа оценка: „Подход за изпълнение”/K1/:
Максимален брой точки за К1= 50т.
Ще се оценява описания в техническото предложение на участника подход за изпълнение на поръчката, включващ описание и аргументация на всички основни дейности, стъпки, задачи и резултати, необходими за качественото и своевременно изпълнение предмета на настоящата поръчка, условия и основания за възлагане на поръчките, как ще бъдат изпълнени изискванията на възложителя и на приложимото законодателство, както и представяне на начин на отчитане и схема за плащане на изработеното
Методология на оценяване:
50 точки
Има задълбочен, подробен и точен подход, който обхваща и се отнася за техническата спецификация на настоящата поръчка; подробно са разписани всички основни дейности като стъпки за изпълнение; представена е графична и таблична информация към стъпките за изпълнение на дейностите; участникът е включил и нови дейности, които имат отношение към настоящата поръчка; подробно са разписани рисковете и действията за тяхното управление; участникът е предложил и разписал нови рискове, които имат отношение към настоящата поръчка и действията за тяхното управление; подробно са разписани резултатите от дейностите по поръчката, подробен начин на отчитане и схема за изплащане на изработеното
40 точки
Има подробен подход, който обхваща и се отнася за техническата спецификация на настоящата поръчка; разписани са основни дейности като стъпки за изпълнение; разписани са рисковете, посочени от Възложителя и участникът е предложил действия за тяхното управление; разписани са резултатите от дейностите по поръчката, посочени от Възложителя и начин за отчитане и плащане на изработеното .
30 точки
Представеният подход не описва подробно стъпките за изпълнение на дейностите и/или не описва подробно рисковете и действия за тяхното управление и/или не описва подробно резултатите от дейностите по поръчката, посочен неясен начин за отчитане и плащане на изработеното
20 точки
Представеният подход не обхваща всички дейности и стъпки за тяхното изпълнение от техническата спецификация и/или не обхваща всички рискове от техническата спецификация и липса описание на дейностите по тяхното управление(за един или повече) и/или не обхваща всички резултати от техническата спецификация и липсва описание за тях(за един или повече).
10 точки
Представеният подход съдържа общи формулировки и описания за дейностите, стъпките, рискове, резултатите и/или включва съдържание, което не се отнася към техническата спецификация и/или съдържа паразитни текстове и наименования, които не се отнасят за настоящата поръчка и като цяло покрива минималните изисквания на Възложителя.
5.1.2. Показател 2: Финансова оценка: „Предлагана крайна цена”/K2/
Максимален брой точки за К2= 50т.
Критерият се изчислява се по следната формула:
К2 = (Цmin / Цi) х 50
където:
Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС, съгласно „Ценовa оферта” на съответния участник;
Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно „Ценова оферта от всички допуснати до оценка участници.
Коефициентът К2 се закръгля до втори знак след десетичната запетая.

5.2. Методика за определяне на „Комплексна оценка”/К0/ на оферта
„Комплексната оценка” на участник се изчислява по формулата:
К0 = K1 + K2
Получените претеглени оценки (К1, К2,) се сборуват за всеки участник поотделно и формират К0.
На първо място се класира участника, който е получил най-много точки за К0.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 11.03.2015 г. от 14:30 часа в Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, ул. Студентска“ №8, (Ректорат, втори етаж, стая № 330) по реда на чл.101г, ал.3 от ЗОП и при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015