Предметът на поръчката е: „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект „Създаване[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комисия за защита на потребителите, пл. Славейков № 4А, За: Иванета Георгиева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9330500, E-mail: i.georgieva@kzp.bg, Факс: 02 9873288Място/места за контакт: Дирекция Административно обслужване, информационна политика и международно сътрудничествоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kzp.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewc&group_id=49.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката е: „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 14-32-22/01.09.2014, по Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура BG051PO002/14/3.2-06, по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, и включва следните дейности:
1. Организиране на две пресконференции.
2. Изработване на 5 броя плакати.
3. Изработка на 200 броя информационни брошури, представящи резултатите от изпълнението на проекта.
4. Изработка на 2 броя табели.
5. Реклама в местен вестник.
6. Изработка на 1 брой Интернет банер.
7. Изработване на 50 рекламни комплекта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341400Описание:
Услуги, свързани с рекламни кампании

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Организиране на две пресконференции:
Стартираща пресконференция: ще се проведе в началото на изпълнението на проекта. Цели да запознае общността с идеята и очакваните ползи от реализацията на проекта. Изпълнителят следва да подготви зала за пресконференцията, да изготви мултимедийна презентация на проекта – резюме, представящо целите на проекта, дейностите, очакваните резултати и снимков материал
Заключителна пресконференция: Изпълнителят следва да подготви зала за пресконференцията, да изготви мултимедийна презентация на извършените дейности и постигнатите резултати от проекта.
2. Изработване на плакати:
Изработване и доставка до възложителя на 5 броя, хром, цветни, 70/50:
Плакатът да е изработен съгласно минималните изисквания за информация и публичност по ОПАК 2007-2013. Текстът и графичните елементи се предоставят от възложителя.
3. Изработка на 200 информационни брошури, представящи резултатите от изпълнението на проекта:
Дизайн, предпечатна подготовка, корекции и подготовка за печат, отпечатване, довършителни операции, опаковка и доставка на адреса на възложителя:
• текстът и графичните елементи се предоставят от възложителя;
• формат: А5, 2 гънки двустранно цветна;
• хартия – двустранен хром мат, 150 гр./м2;
• цветност: пълноцветен печат;
• количество: 200 броя.
Брошурата следва да съдържа: номер на договора за безвъзмездната финансова помощ и наименование на проекта; стойност на проекта; период на изпълнение; принос на ЕСФ, логото на бенефициента; общата цел на проекта; специфичните цели на проекта; дейностите и постигнатите резултати от изпълнението им.
4. Изработка на 2 броя табели
• подвижни (винил, със стойка, цветни, 100/70)
5. Реклама в местен вестник:
След сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител ще подготви и след съгласуване на съдържанието с възложителя ще публикува в национални медии информация за проекта, финансовия принос на ЕС чрез ЕСФ, както и очакваните резултати и ползи за целевата група (първа публикация); публикуван материал за хода на изпълнението на проектните дейности (втора публикация) и при успешно завършване на проекта и след съгласуване с възложителя ще бъде публикуван материал, съдържащ обобщените резултати (трета публикация).
• Предвиждат се 3 публикации.
6. Изработка на 1 брой Интернет банер
• Публикуван на страницата на КЗП или в друг електронен сайт.
7. Изработване на 50 рекламни комплекта включващи:
• тефтер,
• блокноте,
• химикалка и
• папка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК
Материалите се изготвят по заявка на възложителя и след одобрение на представени мостри.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7260 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, пл. “Славейков” № 4А

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията са подробно разписани в Документацията за участие – Указания за участие и методика за оценка и Технически спецификации.
1. Общи изисквания: Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения, което отговаря на предварително обявените условия. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
2. Административни изисквания съгласно ЗОП: При подаване на офертите за участие, участниците удостоверяват отстъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 и ал. 5 от ЗОП, наличието на които водят до отстраняване, с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства.
3. Технически изисквания:
а) Участникът трябва да има през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си/самостоятелно или в консорциум/обединение), изпълнени съответно – минимум 1 (една) услуга, включваща изработване на печатни/презентационни материали и мин. 1 (една) услуга за организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия или минимум 1 (една) услуга, която включва едновременно изработване на печатни/презентационни материали и организиране и провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия. Доказва се с данни в Образец № 8 (включително стойностите, датите и получателите).
б) Доказателство за извършената услуга (изпълнение на минимално изискуемия брой услуги за участника) под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за усугата.
в) Участникът трябва да има на разположение екип от квалифициран персонал, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажиран за изпълнението на услугата.
Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката и следните ключови експерти:
1. Специалист – „Дизайн и предпечатна подготовка”, който да отговаря на следните мин. изисквания:
– образователно-квалификационна степен – мин. “бакалавър”;
– професионален опит – мин. 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка;
2. Специалист – „Организиране на събития”, който да отговаря на следните мин. изисквания:
– образователно-квалификационна степен – мин. “бакалавър”;
– професионален опит – мин. 3 години в областта на организирането на събития или сходни дейности.
3. Специалист – „Маркетинг и реклама”, който да отговаря на следните мин. изисквания: – образователно-квалификационна степен – мин. “бакалавър” по „Маркетинг”, „Маркетинг и реклама” или еквивалетна;
– професионален опит – мин. 3 години опит в маркетинг и реклама.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна“ оферта.
Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула:
КОф = ПКi + ПЦi
Където:
Максималната стойност на КОф е 100 точки.
при
ПКi – показател, отразяващ относителната тежест на техническата част от офертата
ПКi = ПК1i + ПК2i, (Максималната стойност на ПКi е 70точки),
Където:
ПК1i е подпоказател, който оценява техническата оферта на участника – организация на изпълнението, в това число, разпределението на наличните човешки ресурси и отговорности в зависимост от възложените задачи, процес на управление на изпълнението и методи на осъществяване на вътрешен контрол;
ПК2i e подпоказател за оценка на предложената от участника методология за изпълнение на поръчката – предложен от участника план на изпълнението, в това число обхват на дейности, изисквания и срокове за изпълнение;
По всеки подпоказател се поставя оценка в рамките на един от диапазоните, посочени в таблицата в Документацията за участие, за който качеството на офертата в най-голяма степен се доближава до описанието в първата колона на таблицата.
ПЦi – финансов показател – максимална стойност – 30 точки.
ПЦi = (Цmin/Цn) х 30
където
Цmin – минимална цена в лв., предложена от участник
Цn – цената в лв., предложена от текущо оценявания участник
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка, като на първо място се класира офертата с най – висока оценка. Максималната стойност на комплексната оценка е 100 (сто) точки. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. В случай че двама или повече участници получат равни комплексни оценки, изпълнителят на обществената поръчка се определя при съобразяване с разпоредбите на чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: КОф = ПКi + ПЦi, където максималната стойност на КОф е 100 точки.
КОф се закръглява до третия знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на общата оценка КОф е 100.
Комисията по оценката на офертите класира офертите на основание получените оценки за всеки участник от попълнените таблици за оценка. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и обявените от възложителя условия, офертите на участниците задължително се представят в запечатан непрозрачен плик съдържащ три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:
ПЛИК № 1 – „Документи за подбор” в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 – 14 от ЗОП;
ПЛИК № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение (Образец № 14: “Техническо предложение”), и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
ПЛИК № 3 – “Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.
Попълва се образецът на ценово предложение – Образец № 15, като крайните цени да не бъдат закръглени, а да бъдат изписани до стотинка, да бъде посочена всяка стойност без ДДС и с ДДС с попълнени единични цени.
Всички документи трябва да са:
– Заверени (когато са копие с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им).
– Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции – назовани в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние, издадено от съответния компетентен орган и/или упълномощените за това лица. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции.
– Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или да са с превод на български език. Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, то те следва да са придружени от превод на български език, с изключение на документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, които се представят в официален превод.
– Всички страници на офертата трябва да са номерирани последователно.
Трите плика (ПЛИК № 1, ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3) се запечатват в един общ непрозрачен плик, на който се изписва:
До КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
За участие в процедура по реда на глава осма „а” на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на публичност и информация по проект „Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и регистрационен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер № 14-32-22/01.09.2014, по Оперативна програма “Административен капацитет”, процедура BG051PO002/14/3.2-06, по приоритетна ос ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”.
Име на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по пощата офертите в Деловодството на Комисия за защита на потребителите , адрес: София 1000, пл. „Славейков” № 4 А, ет. 4, стая № 409, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа преди крайната дата, указана в публичната покана.
Настоящата публична покана, документацията за участие и всички приложения към нея са публикувани в профила на купувача: http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewc&group_id=49. Документацията за участие, както и приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, представляват неразделна част от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015