Доставката на един брой, НЕУПОТРЕБЯВАН пътнически автомобил 8+1 места за нуждите на УниБИТ, съгласно техническа[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по библиотекознание и информационни технологии, бул. Цариградско шосе 119, За: Анна Рупенова, България 1784, София, Тел.: 02 9708581, E-mail: zop@unibit.bgМясто/места за контакт: бул. Цариградско шосе 119Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.unibit.bg/zop.Адрес на профила на купувача: http://www.unibit.bg/zop.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставката на един брой, НЕУПОТРЕБЯВАН пътнически автомобил 8+1 места за нуждите на УниБИТ, съгласно техническа спецификация. Място на доставка – 1784 гр. София бул. „Цариградско шосе” № 119

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000, 34114400Описание:
Моторни превозни средства
Микробуси

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 (един ) брий микробус

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бул.Цариградско шосе 119

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяният автомобил следва да отговаря на техническото задание и техническата спецификация. Да е фабрично нов и да не е използван за демонстрации и др. Да се придружава от техническа документация и инструкция за експлоатация на български

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Комплексната оценка на подадените оферти за съответния вид автомобил от техническата спецификация да се извършва по следната формула:
КО=К1+К2+К3 където:
К1=В1хС1; К2=В2хС2; К3=В3хС3
В1 – съотношението между най-ниската предложена цена и цената, предложена от оценявания участник;
В1= най-ниска цена предложена от участник/ цената, предложена от оценявания участник
В2- съотношението между гаранционен срок срещу корозия, предложен от оценявания участник и максималния гаранционен срок срещу корозия, предложен от участник.
В2= гаранционен срок срещу корозия, предложен от оценявания участник/ максимален гаранционен срок срещу корозия, предложен от участник
В3 – съотношението между минимален срок на доставка, предложен от участник и срок на доставка, предложен от оценявания участник.
В3=минимален срок на доставка, предложен от участник / срок на доставката, предложен от оценявания участник
Предложена цена за изпълнение на поръчката
С1=65
В1=( най-ниската предложена цена/цената, предложена от оценявания участник)* 65
Гаранционен срокСрещу корозия
С2=20
В2= ( гаранционен срок, предложен от оценявания участник/ max. гаранционен срок, предложен от частник)*20
Срок на доставка С3=15
В3=(минимален срок на доставка, предложен от участник/срок на доставката, предложен от оценявания участник)*15
По критерия К1- предложена цена за изпълнение на поръчката, оценката се формира по следния начин:
К1=В1xС1; С1=65т.;
В1=Най-ниската предложена цена от участник/Цената, предложена от оценявания участник
По критерия К2-гаранционен срок срещу корозия, оценката да се формира по следния начин:
К2=В2хС2; С2=20т.;
В2=гаранционен срок срещу корозия, предложен от оценявания участник/max. гаранционен срок срещу корозия, предложен от участник
По критерии К3-срок на доставка срок за предлаганото МПС, оценката да се формира по следния начин:
К3=В3хС3; С3=15 т.;
В3=минимален срок на доставка, предложен от участник/срок на доставката, предложен от оценявания участник
Извършване на комплексната оценка
Комисията класира участниците на база на комплексната оценка КО, по формулата дадена в началото на изложението.
КО=К1+К2+К3
Максимално възможната комплексна оценка е 100 точки.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка КО.
При равенство в стойността на комплексната оценка, на първо място се класира участникът с най- висока стойност по К1.
Резултатите от оценките ще бъдат отразени в табличен вид по участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

3 . УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
3.1. В процедурата може да участва всяко физическо и/или юридическо лице, което отговаря на условията за участие, посочени в публичната покана. С офертата си може да предлагате без ограничения под-изпълнители.

3.2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
2. лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
3. са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Други условия:
Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат.
Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител.
Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат.
Оферираната цена следва да бъде в български лева.
Участник, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие;
Участник, който надвиши максималната стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие;
Участник, чието техническо предложение не отговаря на минималните изисквания на Възложителя ще бъде отстранен от участие.
ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ

5.1.Представяне на участника, което включва посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция;
Когато участникът е обединенение – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посоченото лицето, което представлява участниците в обединението и документ подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
5.2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. по чл. 47, ал. 1, т.1,букви от „а” до „д” включително от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която участникът е установен предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или служебно на възложителя – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец.
5.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация образец.
5.4. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ съдържащо пълно описание на предлаганото транспортно средство, придружено с каталози; проспески и друга документация, от която да са видни предлаганите от участника параметри и оборудване; срок на доставка; гаранционен срок и начин на обслужване.
5.5. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Цените следва да бъдат представени в лева без вкл. ДДС. Цените за изпълнение на поръчката да включват всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. Възложителят извършва плащане съгласно условията на сключения договор.
5.6. Декларация за ползване на под-изпълнител;
5.7. Декларациите по т. 5.2 и 5.3 подписани от под-изпълнителите – ако е приложимо;
5.8. Документ, който да потвърждава правата на участника по отношение на това да продава и сервизира автомобила, издаден от производителя на автомобила или от официален вносител на марката за България.
5.9. Декларация за приемане условията на договора – по образец.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015