Избор на изпълнител за денонощна невъоръжена физическа охрана ,сигнално охранителна техника и видеонаблюдение[…]

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Рахила Ангелова АД, град Перник, ул.Брезник № 2, За: Диана Христова ,Станислава Стоицева, Надя Боянова, Република България 2300, Перник, Тел.: 076 688233, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 076 601360Място/места за контакт: ЮристиИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: http://bolnicapernik.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за денонощна невъоръжена физическа охрана ,сигнално охранителна техника и видеонаблюдение на МБАЛ « Рахила Ангелова» АД ,град Перник, съгласно спецификация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79700000Описание:
Детективски и охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ ” Рахила Ангелова”АД,гр.Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на поръчката : Денонощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропусквателния режим на МБАЛ Рахила Ангелова АД . град Перник
Охраната на дружеството е денонощна, невъоръжена , осъществява се чрез физическа охрана, технически средства и видеонаблюдение.Изпълнителят да подсигури допълнителна охрана при необходимост чрез действащи мобилни групи на територията на град Перник. Охраната чрез технически средства се изразява в инсталирана сигнално-охранителна система , която да сигнализира за нарушения в 8/осем/ обекта , определeни от Възложителя. Обектите са следните: спешно приемно отделение в сградата на МБАЛ; микробиологична лаборатория в сградата на МБАЛ; клинична лаборатория в сградата на МБАЛ; кабинет на Изпълнителния директор; каса – счетоводство в сградата на МБАЛ; аптека в сградата на МБАЛ; «Медицински център» ЕООД – сградата на бивщата стоматология; сграда снабдяване. Охраната с физическа охрана се осъществява в района на лечебното заведение, съгласно обекти определени от възложителя. Обектите са следните : Хирургичен блок, Минна болница, КПП и паркираните автомобили в двора на болницата , сграда на ел.работилница, шлосерна работилница и архив, сграда на снабдяването и склада към нея, „зелена барака“ – склад за противогази, гаражна клетка с агрегат за аварийно електрозахранване , агрегат за аварийно електрозахранване в двора на болницата, трафопост, сграда на бившето счетоводство, гаражни клетки в сградата на бившето счетоводство, бившата микробиологична лаборатория в ТУБ диспансера, сграда на бившия склад зад Минна болница, кислородна –хирургичен блок в двора до сградата на снабдяването,кислородна до Минна болница, сграда на бившето „Инфекциозно отделение“ , сграда на бившата „Библиотека и дърводелска работилница“ ,сграда на бившето „Инфекциозно отделение“ и пречиствателната станция към нея,сграда на бившата „Перална и котелно“, спешно отделение.
Срок за изпълнение на поръчката : една година от сключване на договора .
Срок на плащане : 60 / шестдесет / дни от деня на получаване на фактура или на друга покана за плащане.
Критерият за оценка на постъпилите предложения – най-ниската предложена цена. Участникът следва да предложи цена без и с включен ДДС. Предлаганата цена следва да бъде в български лева и да включва всички разходи с и без ДДС за един месец и за една година. Цената на услугата не може да надвишава 3400 лв. без включен ДДС месечно.
Прогнозна стойност на поръчката : 40 800 лв. /четиридесет хиляди и осемстотин лева / лева без ДДС.
Офертите се събират под формата на писмени предложения в отговор на запитванията на възложителя.
Всяка оферта трябва да съдържа :
-Наименование на участника , съгласно регистрацията му; документ за регистрация или ЕИК , съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
– Лицензи по реда на Закона за частната охранителна дейност
-Описание на техническото оборудване и възможността за осигуряване на поръчката/план за физическа охрана на обекта , план за техническа охрана /
-Предлагана цена – Кандидатите следва да представят ценово предложение
– Минимален срок на валидност на офертата-30 /тридесет/ календарни дни
– Срок на отложено плащане
– Подробно описание на изпълнението на услугата
– Точен адрес, телефон ,факс ,банкови реквизити

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на лечебното заведение всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа, като при приемането му се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаване и получените данни се записват във входящия регистър на дружеството. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.Срок за получаване на офертите: 16:00 часа на 23.03.2015г. Отваряне на офертите подадени за участие в процедурата ще се проведе на 24.03.2015 г. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ ” Рахила Ангелова” АД, гр. Перник, ул. Брезник № 2.Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015