Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на канцеларски материали и консумативи за община Септември[…]

BG-гр.Септември

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Септември, ул.Александър Стамболийски №37А, За: Петя Иванова – юрист, Р.България 4490, гр.Септември, Тел.: 03561 7040, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779Място/места за контакт: деловодствоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.septemvri.org.Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/43-96-00-2-15.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на канцеларски материали и консумативи за община Септември по обособени позиции”
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Общи канцеларски материали и консумативи”
Обособена позиция №2 – „Касети с тонер”
Обособена позиция №3 – „Специализирани канцеларски материали и консумативи”
Участниците могат да подават оферта както за една, така и за няколко обособени позиции.
На основание чл.16г от Закона за обществените поръчки предметът на поръчката по Обособена позиция №3 – „Специализирани канцеларски материали и консумативи” е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хора с увреждания. Обособена позиция №3 е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197640, 22851000, 39263000, 30125100Описание:
Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
Класьори
Офис принадлежности
Касети с тонер

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества канцеларски материали и консумативи са подробно описани, като вид и количество в Техническата спецификация.
Прогнозната стойност на обществената поръчка по обособени позиции е както следва:
Прогнозна стойност на Обособена позиция №1 – „Общи канцеларски материали и консумативи” е 24 000,00 (двадесет и четири хиляди) лева без ДДС.
Прогнозна стойност на Обособена позиция №2 – „Касети с тонер” е 9 000,00 (девет хиляди) лева без ДДС.
Прогнозна стойност на Обособена позиция №3 – „Специализирани канцеларски материали и консумативи” е 17 000,00 (седемнадесет хиляди) лева без ДДС.
Възложителят не носи отговорност пред Изпълнителя, ако през периода на изпълнение на договора не заяви пълното количество материали и консумативи описано в техническата спецификация и ценова оферта. Посочените количества служат за информация на участниците за очакваното потребление от Възложителя, както и за определяне на прогнозната стойност за съответната обособена позиция. Предложенията от офертата на участника задължително следва да включват всички артикули от съответната обособена позиция, за която се отнася офертата.
Участници, предложили цена за изпълнение на поръчката надвишаваща прогнозната стойност по обособената позиция, ще бъдат отстранени от участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Септември

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВСЯКА ОФЕРТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, подписан от участника – попълва се Образец;
2. Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – попълва се Образец;
Когато участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в представянето си участникът включва и декларация, с която декларира дали той, съответно всеки от участниците в обединение, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз. (относимо за участниците подали оферта за Обособена позиция №3)
3. Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – заверено копие; В случай, че в договора за създаване на Обединението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.
4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка – попълва се Образец;
5. Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – попълва се Образец;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – попълва се Образец.
8. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – попълва се Образец;
9. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец;
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.
10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – попълва се Образец.
11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация);
12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълва се Образец.
С техническото предложение участниците поемат ангажимент да изпълнят предмета на обществената поръчката по съответната обособена позиция в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация.
С техническото предложение участниците подали оферта за Обособена позиция №2 – „Касети тонер” се задължават да поемат гаранция на доставените тонер касети в срок от 12 календарни месеца, считано от извършване на доставката. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия срок за гаранционно обслужване. Срокът за гаранционно обслужване тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка.
При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. В този случай подава декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
13. „Ценово предложение” – попълва се Образец.
Участниците попълват предлагана единична и обща цена за материалите и консумативите от обособената позиция за която участват, останалите обособени позиции не се попълват и се заличават от ценовата оферта.
Предложенията от офертата на участника задължително следва да включват всички артикули от съответната обособена позиция, за която се отнася офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията към участниците и образците на документи са публикувани в профила на купувача на община Септември– http://profil.septemvri.org/, раздел Профил на купувача.
Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл. 101г., ал. 3 от ЗОП на 25.03.2015г. в 10.00 часа в Заседателната зала на община Септември.
Уникалния код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществени поръчки е:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015