„Предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга”, включваща две самостоятелно обособени позиции: Обособена[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл.Св. Неделя № 5, За: Румяна Ставрева, България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: rstavreva@mh.government.bg, Факс: 02 9301451Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=432&home=true.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга”, включваща две самостоятелно обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга“;
Обособена позиция № 2 – „Предоставяне на цифрови и аналогови селищни линии“;
при количества съгласно параметрите посочени в техническите спецификации, по обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64211000Описание:
Обществени телефонни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количества съгласно параметрите посочени в техническите спецификации, по обособени позиции

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Министерство на здравеопазването

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Технически изисквания по обособена позиция 1: 1.1. Участникът да предложи пренос на глас и факсимилни съобщения за нуждите на Министерство на здравеопазването, съгласно ЗЕС на територията на страната за директните телефонни постове и телефонните централи, посочени в документацията.1.2. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Терминали за гласови комуникации за гласови комуникации, факсове, телефонни централи и др., с цел свързване към обществената мрежа.1.3. Осигуряване на възможност за включване на УАТЦ с автоматичен вход.1.4. Запазване на географските номера при промяна на доставчика и при промяна на адреса /в рамките на едно населено място/ на точките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и възможност за промяна на географски номер и избор на нов такъв, всички изброени за сметка на доставчика.1.5. Възможност за запазване на съществуващите номера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.1.6. Възможност за идентификация на входящите и изходящите обаждания и за обратен избор на идентифицирания повикващ.1.7. Предоставяните телефонни услуги (РОТS) следва да са съвместими с клиентското оборудване.1.8. Предоставяните телефонни услуги (ISDN) следва да поддържат ЕURO ISDN стандарти и да са съвместими с оборудването на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.1.9. Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения, без да е необходимо МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО да заплаща допълнително за устройства и инсталация, необходими за ползване на услугата.1.10. Осигуряване на безплатни разговори към национални номера за спешни повиквания и до безплатни негеографски номера 0800.1.11. Осигуряванена разговори към номера 0700.1.12. Определеният за изпълнител участник предоставя на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с фактура.1.13. Детайлизираната сметка следва да съдържа най-малко следната информация: всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС и с ДДС.1.14. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка следва да предостави на оторизиран представител на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка за: всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено повикване.1.15.Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk.1.16. Възможност за временно спиране ползването на телефонен пост или преместване на друг адрес без заплащане на такси, неустойки или санкции.1.17. Възможност за осъществяване на безплатни повиквания към националния номер за достъп до спешни повиквания –112.1.18. Изпълнителят трябва да осигури справочни телефонни услуги.1.19. Изпълнителят трябва да осигури възможност за: Тонално номеронабиране (DTMF), Идентификация на линията на викащия и Идентификация на свързаната линия. Задължително при провеждането на всеки разговор от телефонните постове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя възможност за идентификация на викащия номер/CLIP/ и предаването му към викания номер.1.20. Участникът да осъществява наблюдение и да представи статистика на годишна база най-малко на следните параметри на качеството на фиксираната телефонна услуга и качество на обслужване:процент на неуспешни повиквания; процент повреди на абонатната линия; процент на жалбите относно коректност на сметките; време за отстраняване на повреди; време за първоначално свързване към мрежата; време за установяване на връзката ; време за отговор при услуги от оператор; време за отговор при услуги за справка в телефонен указател;
Продължава в раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

По обособена позиция № 1 Икономически най-изгодната оферта:
Крайната оценка (К) се изчислява по следната формула:К = К1 x 0,20 + К2 x 0,10 + К3 х 0,10+ К4 х 0,10 + К5 х 0,05 + К6 х 0,10 + К7 х 0,10 + К8 х 0,05 + К9 х 0,05 + К10 х 0,05+ К11 х 0,05+ К12 х 0,05, където:
К1 Цена на месечна такса , в лева без ДДС
K2 Цена на първоначална такса свързване при осъществяване на повикване, в лева без ДДС
K3 Цена на минута селищен разговор извън включените безплатни минути (средноаритметично между цена на минута разговор в собствена фиксирана мрежа и цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други оператори), в лева без ДДС
K4 Цена на минута за междуселищни разговори към фиксирани мрежи, извън включените безплатни минути (средноаритметично между цена на минута разговор в собствена мрежа и цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други оператори), в лева без ДДС
K5 Цена на минута за разговори между фиксираните номера на Възложителя (корпоративна група), извън включените безплатни минути, в лева без ДДС
K6 Цена на минута за разговори към мобилни мрежи, в лева без ДДС
K7 Предложени безплатни минути месечно на разговорен канал (1 POTS – 1 разговорен канал, 1 ISDN BRA – 2 разговорни канала, 1 ISDN PRA – 30 разговорни канала) за обаждания към абонати във фиксираната мрежа на оператора.
K8 Предложени безплатни минути месечно на разговорен канал (1 POTS – 1 разговорен канал, 1 ISDN BRA – 2 разговорни канала, 1 ISDN PRA – 30 разговорни канала) за обаждания към абонати извън фиксираната мрежа на оператора към други фиксирани мрежи в страната.
K9 Време за отстраняване на повреди в часове – времето в което са отстранени 95% от валидните повреди по абонатните линии.
K10 Процент на неуспешни повиквания (фиксирана услуга)- за национални повиквания.
К11Процент на жалбите относно коректност на сметките (фиксирана услуга) – съотношение на сметките, за коректността на които са подадени, спрямо жалби общия брой издадени сметки.
К12 Процент повреди на абонатна линия – съотношението между броя на повредите на абонатна линия и средния брой на абонатните линии обслужвани от участника през предходната календарна година.
За всеки показател максималната оценка е 100 т. Подробните указания за реда и начина на формиране на оценката се намират в Раздел V на документацията за участие.
По обособена позиция № 2 критерия за оценка на офертите е най-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.21. Участникът да предложи пакет от безплатни минути за селищни и междуселищни разговори, при условие, че тези безплатни минути се предоставят като пакет за всяка от локациите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, пропорционално на броя линии или за всяка разговорна линия по отделно.1.22. Изпълнителят трябва да осигурява предварително уведомяване за прекъсване на услугите при извършване на ремонти или поради развитие на съобщителна мрежа, както и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата.1.23. Изпълнителят трябва да осигури като оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласова телефонна услуги, услугите без такса инсталация и/или каквито и да било еднократни такси за активиране, деактивиране, промяна, преместване и други по предоставяните фиксирани услуги.1.24. Недопустимо е начисляването на първоначална такса свързване на предложените безплатни минути, както и при провеждането на разговори с мобилни абонати и международни разговори.1.25. Изисквания към таксуването на продължителността на разговорите и на предложените минути: максимален период на първоначално таксуване – 30 секунди, след това таксуването да се извършва на всяка секунда.1.26. В случай на ползване на услугата през непълен месец в дадена точка резултативната цена трябва да е пропорционална на дните през които е използвана.1.27. Освен посочените в документацията точки, при възникнала необходимост за Възложителя трябва да бъде предвидена възможността за добавяне на нови точки, преместване на съществуващи на друг адрес и закриване, без заплащане на неустойки или санкции.1.28. За подобряване комуникацията и връзката с клиентите по програмата за отказ от тютюнопушене Изпълнителят трябва да осигури на Министерство на здравеопазването услуга за ползването на универсален номер 070010323 при следните условия: Услугата трябва да е достъпна 24 часа 7 дни в седмицата;Входящият трафик за ползване на Услугата трябва да бъде безплатен за Министерство на здравеопазването. Минстерството да заплаща само месечна такса и изходящите обаждания. Търсещите Услугата, които звънят към 070010323, заплащат разговорите съгласно тарифният си план;Да бъде осигурена мобилност – Универсалният номер 070010323 да бъде насочен към вътрешен пост на телефонната централа на Министерство на здравеопазването (02 9301267) и мобилен телефон със SIM карта, предоставен от Изпълнителя за времето на договора. Входящите повиквания да бъдат насочени първоначално към вътрешният пост и при липса на отговор, след третото повикване към мобилният телефон. Не трябва да има разлика в цената за проведен входящ разговор към вътрешният пост и към мобилният телефон. Таксите за ползване на мобилният телефон и SIM картата, използвани за реализация на услугата да бъдат включени в месечната такса за предоставяне на услугата. Изходящите разговори провеждани от мобилният телефон да се таксуват като разговорите провеждани от фиксираният телефон. Картата да няма роуминг;Предоставяне за ползване на IVR, в т.ч. конфигурация по желание на Възложителя, възможност за записване и промяна на гласовите съобщения, реакция при заето, технически проблем;
Осигуряване на отдалечен достъп „On line” или получаване в Министерство на здравеопазването на хартиен носител информация за: общия брой входящи разговори, брой отговорени и брой не отговорени повиквания, продължителност на разговорите; Технически изисквания по обособена позиция № 2: 2.1. Участникът да предложи ползването на съобщителни линии под наем на територията на гр.София, за нуждите на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Техническите изисквания за обособена позиция 2 са разписани подробно в т.2 на раздел V в документацията на участие.
Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г., ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 13.03.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр. София, пл. ”Св. Неделя“ № 5
Редът и начинът за изготвяне на офертата е описан в документацията за участие

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015