Извеждане на дъждовната вода извън сградата и ремонт на битовата канализация в Почивната база на ВКС в с. Лозенец,[…]

BG-СОФИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БУЛ. ВИТОША №2, За: ДИМИТЪР ДЕЛИБАШЕВ – УПРАВИТЕЛ НА ПОЧИВНА БАЗА С. ЛОЗЕНЕЦ, ИНЖ. ПАВЛИН ВЛАДКОВ – НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СССП, НАДЕЖДА АТАНАСОВА – ГЛ. ЕКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 0590 57600; 02 9219606; 02 9219710, E-mail: n_atanasova@vks.bg, Факс: 02 9880559Място/места за контакт: СЪДЕБНА ПАЛАТА – ГР. СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША №2, І-ВИ СУТЕРЕН, СТ.21, ОТДЕЛ СССПИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vks.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.vks.bg/vks_p13.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извеждане на дъждовната вода извън сградата и ремонт на битовата канализация в Почивната база на ВКС в с. Лозенец, община Царево

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45231300, 45232130Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализация за дъждовни води

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя. Посочената прогнозна стойност е с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Лозенец, община Царево, област Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Ремонтните работи следва да се извършват без да се разбиват носещите подови и стенни панели.
2. При технологична необходимост от строително- ремонтни работи в общите части – покрив, хотелски помещения, санитарни възли и други, следва да се извършат всички необходими действия и видове работи по възстановяването им в първоначален вид и състояние за нормална експлоатация по предназначение.
3. При осъществяване на строително-ремонтните работи в Почивната база, всички съществуващи елементи от сградата, не обхванати от ремонтните работи, следва да се пазят от действия, увреждащи тяхната експлоатационна годност.
4. Строително-ремонтните работи да се изпълняват при спазване предписанията и технологичните изисквания на производителя на съответния материал или еквивалент. Годността на влаганите материали и изделия се доказва със свидетелство за качество от производителя. Всички материали да бъдат придружени с доказващи произхода и качеството им декларации за съответствие или други документи.
5. Хидроизолации да се полагат при температура на околния въздух не по-ниска от + 5оС.
6. Не се допуска изпълнение на хидроизолации при валежи. Не се допуска изпълнение на хидроизолации върху непочистени от ръжда и незащитени от корозия детайли.
7. Ползването на вода и ел. енергия за строителни нужди ще се осъществява от съществуващите мрежи.
8. Допълнителни видове работи и количества са за сметка на изпълнителя, ако не са били предвидени в предложената от него оферта, и няма да се заплащат допълнително. В крайната цена за изпълнение следва да бъдат включени всички видове работи по организацията и безопасността при изпълнение на СРР.
9. Времетраенето за изпълнение да бъде съобразено с технологичните изисквания за всеки отделен вид работи на база „Building manager”.
10. Гаранционният срок за всички СРР да бъде не по-кратък от срока, определен от Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
11. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок.
12. Всички повреди, причинени поради недобра организация или небрежност от работниците на Изпълнителя се възстановяват от Изпълнителя за негова сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І. Изисквания към участниците. Представяне на офертата:
Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя.
Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва:
1. Данни за лицето, което прави предложението.
2. Техническо предложение – техническото предложение следва да съдържа подробно описание на видовете работи и използваните материали, в съответствие с изискванията на Възложителя, придружено с декларация за съответствие на материалите.
3. Ценово предложение.
4. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
5. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП.
6. Проект на договор, подписан от участника.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
ІІ. При сключването на договор класираният на първо място участник представя:
1. Документи, издадени от компетентен органи, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 от ЗОП;
2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от ЗОП.
3. Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията.
ІІІ. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 10:00ч. на 20 март 2015г. в Кафенето на Партера на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Съдебната палата.
ІV. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферта, в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа.
V. Препис на Заповед, Техническа спецификация, Образец на Представяне на участник, Образец на Техническо предложение, Образец на Ценово предложение, Образец на декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП и Проект на договор са публикувани в профила на купувача на ВКС на посочения в раздел І адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015