“ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ И/ИЛИ ОЦЕНИТЕЛСКИ ЕКИП ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Национална спортна база” ЕАД, бул. “Евлоги Георгиев” № 38, За: Евелина Гюрова, България 1164, София, Тел.: 02 9300767, E-mail: nsb_ead@abv.bgМясто/места за контакт: Дирекция “ЕСФОПТК”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsb.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nsb.bg/buyersprofile/bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМ СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ И/ИЛИ ОЦЕНИТЕЛСКИ ЕКИП ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА НА ОТДАВАНИТЕ ОБЕКТИ ПОД НАЕМ И ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИ, СОБСТВЕНОСТ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000Описание:
Услуги, свързани с недвижими имоти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В провежданата процедура за “Избор на независим сертифициран оценител за изготвяне на експертни оценки и/или оценителски екип за определяне на първоначалната тръжна цена на отдаваните обекти по наем и пазарна стойност на активи, собственост на „Национална спортна база” ЕАД” могат да участват всички кандидати, които отговарят на изискванията на закона и на предварително одобрените в настоящите правила условия.
2. Кандидатът за Изпълнител на поръчката трябва:
2.1. да е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец в Република България и да представи Удостоверение по ЕИК, издадено от Агенция по вписванията – Търговски регистър /за ЮЛ/ или копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по настоящата точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договора за създаване на обединението.
2.2. да представи заверен сертификат за правоспособност на независим оценител със съответната квалификация, с който да удостоверят вписването си в регистъра към Камарата на независимите оценители, а именно:
Сертификат за оценка на: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Цели предприятия и вземания, Финансови активи и институции, Интелектуална и идустриална собственост и други фактически отношения;

Ограничения при изпълнението на обществената поръчка – Изпълнителят да е с минимален 5/пет/ годишен опит в извършването на оценителска дейност.
Изисквания за качество – кандидатите да притежават необходимата квалификация и възможности за изпълнение на поръчката, съгласно документацията и да гарантират, че извършваната услуга ще бъде направена при спазване действащата в момента нормативна уредба.

Всички изисквания за изпълнение на поръчката са посочени изчерпателно в документацията към публичната покана, публикувана в интернет страницата на Възложителя – “Профил на купувача”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка и тяхната тежест:

Общи критерии Тежест
1. Цена 80
2. Срок за извършване на оценката 10
3. Срок за разсрочено плащане 10
100

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е тази, която е получила най-висока комплексна оценка в коефициент, отговарящ на десетичното изражение на полагаемите се проценти за всеки приоритет, получен съгласно дадената по-долу формула.

Критерии Формули за изчисление
1. Цена мин. предложена цена / .
цената на оценяваното предложение х тежест
2. Срок за извършване на оценката мин. предложен срок/
срока на оценяваното предложение х тежест
3. Срок за разсрочено плащане срока на оценяваното предложение/
макс. предложен срок х тежест

Крайната комплексна оценка представлява сбор от получените проценти по горепосочените критерии за оценяване на съответното предложение.
Класирането на кандидатите се извършва по комплексната оценка на офертите за всеки кандидат.
Икономически най-изгодна е тази оферта, която е получила най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015