Изработка и доставка на фургон на шейна за ЦДП участък Добив в рудник „Трояново-1“, с. Трояново, необходим за изграждане[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица-изток ЕАД, ул. Г. Димитров 13, За: Даниел Демирев, Иван Николов и Красимир Димитров – по технически въпроси, България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3073/; 0417 83305/3006/; 0417 83305/3121/, E-mail: ddemireff@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел Инвестиции, отдел ЗБУТИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.marica-iztok.com/bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработка и доставка на фургон на шейна за ЦДП участък Добив в рудник „Трояново-1“, с. Трояново, необходим за изграждане на нова площадка за ЦДП и подобряване на работната среда и подържане на безопасни и санитарни условия на труд в процеса на работа, съгласно Технически изисквания и условия за изпълнение на поръчката – Приложение № 1, която може да бъде намерена в профила на купувача, посочен по-горе.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44211100Описание:
Фургони, използвани на строителни обекти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

склад 1007, отдел “Инвестиции”, с. Трояново

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към изпълнението: съгласно технически изисквания и условия за изпълнение – Приложение №1, което може да бъде намерено в профила на купувача, посочен по-горе в настоящата публична покана.
2. Участниците да представят с офертата си: Списък на техническите си лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качество с посочване на образователна и професионална квалификация; Валиден сертификат на участника по ISO 9001:2008 или еквивалент; Валиден сертификат на участника по ISO 14000:2004 или еквивалент; Валиден сертификат на участника по BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент;
3. Срок за изпълнение на поръчката – до 60 (шестдесет) календарни дни, след подписване на договор.
3. Гаранционен срок на изделията – 24 (двадесет и четири) месеца.
4. Условия на плащане: по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на приемо-предавателен протокол и фактура-оригинал.
5. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката
6. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране на поръчката: собствени средства. Офертата е по образец на Възложителя. В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея. Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417/83363. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на комисията ще бъдат публикувани в профила на купувача. Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” № 13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 19.03.2015 г. от 10:30 часа в заседателна зала на Възложителя (административна сграда, партер). На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015