Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на автомобилната техника по обособени позиции както следва: Позиция[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Главна дирекция Гранична полиция, бул. Княгиня Мария Луиза №46, За: Адриана Митева, Р България 1202, София, Тел.: 02 9823258, E-mail: nsgp@mvr.bg, Факс: 02 9885867Място/места за контакт: Главна дирекция Гранична полицияИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htpp://www.nsgp.mvr.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Publichni_pokani/default.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на автомобилната техника по обособени позиции както следва:
Позиция №1: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на автомобили Ленд Ровър “Дефендер”;
Позиция №2: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на автомобили Нисан, ВАЗ и “Ситроен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34300000Описание:
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на автомобилната техника по обособени позиции както следва:
Позиция №1: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на автомобили Ленд Ровър “Дефендер”;
Позиция №2: Доставка на резервни части и консумативи за поддръжка на автомобили Нисан, ВАЗ и “Ситроен”, с количества и изискванията посочени в Техническата спецификация, към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Елхово, ул. Морава №1

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение на доставката, до 15 (петнадесет) дни след подписване на договора.
2.Срок на валидност на офертата:не по-малко от 90 дни от крайния срок за получаване на оферти.
3. Начин за образуване на предлаганата цена: Предложената ценова оферта да съдържа единична цена в лева без ДДС и обща стойност без и с включен ДДС за всеки артикул и обща стойност за доставка на резервните части в лв. без и с ДДС и да включва всички дължими мита и такси, акцизи и транспорт (ако има такива).
4.Начин на плащане: 100 % банков превод в рамките на 30 (тридесет) работни дни след извършване на доставката, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол.
5.Предвижда се гаранция за изпълнение на договора в размер 5% от стойността му без включен ДДС.
6.Участниците да представят в офертата си задължително следните документи:
6.1. Представяне на участника – Прил.№ 1;
6.2. Списък на представените документи – Прил. № 2
6.3.Единен идентификационен код на участника по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко юридическо лице, включено в обединението. Чуждестранните юридически лица прилагат валиден еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът на чуждестранните лица се представя и в официален превод на български език.
6.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП-Прил.№3;
6.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП – Прил.№4;
6.6.Доказателства за технически възможности и квалификация на участника, посочени в Указанията, към документацията; 6.7.В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите следва да попълнят Декларация, потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител – Прил.№5;
6.8.Техническо предложение – Прил. №6;
6.9.Декларация (свободен текст), в която участника да посочи предоставя ли информация с конфиденциален характер в техническата си оферта, която възложителя да не разкрива, съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП;
6.10.Ценово предложение – Прил.№7;
6.11. Оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от представляващия участника;
6.12. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице трябва да представи оригинал на документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указания за подготовка на офертата.Офертата на участника трябва да съдържа най-малко информацията по чл.101в от ЗОП и от Указанията към участниците за подготовка на офертата.Офертата да съдържа ясна и изчерпателна информация, в съответствие с техническите и всички останали изисквания на Възложителя.
Посочената в поканата “Прогнозна стойност без ДДС” е максимално допустимия финансов ресурс, който възложителят може да осигури. Участник, посочил по-висока стойност, ще бъде отстранен от процедурата.
Посочените в техническата спецификация количества резервни части и консумативи да се считат за минимални и задължителни в офертата. Възложителя си запазва правото да поръча резервни части и консумативи над посочения минимум в техническата спецификация.
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт и по възможност факс и електронен адрес. Документите в офертата да бъдат подредени в папка, по приложения списък на документите, съдържащи се в офертата, като всеки лист е странициран в долния десен ъгъл и поставени в запечатан непрозрачен плик с надписано пълното наименование на обществената поръчка. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР, Р България, гр. София 1202, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 46, деловодство, тел. 982-32-46.
Поканата и приложенията, свързани с поръчката са посочени на следния интернет адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Publichni_pokani/default.htm
Отварянето на офертите ще се извърши на 17.03.2015 г. от 10:00ч, при условията на чл. 68, ал. 3. от ЗОП в сградата на Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР, гр. София 1202, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 46 . При отварянето на офертите право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Всички участници ще бъдат уведомени за резултатите от оценяването, протокола се изпраща на участниците и в един и същи ден се публикува в профила на купувача на електронен адрес:http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_na_kupuvacha/Publichni_pokani/ default.htm

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015