Закупуване на електрически и железарски материали за нуждите[…]

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЮЗДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Благоевград, ул. Зора 18, За: Мирослава Симонска – гл. счетоводител, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884207, E-mail: dgsblagoevgrad@abv.bg, Факс: 073 884207Място/места за контакт: ТП ДГС БлагоевградИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.Адрес на профила на купувача: www.dgs-blagoevgrad.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Закупуване на електрически и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Благоевград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44313000, 44312000Описание:
Метална мрежа
Желязна тел за ограда

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническа Спесификация неразделна част от документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото на доставянето е разсадник „Къщата”, находящ се в землището на гр. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания към участниците за изпълнение на доставката
1. За юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани в РБългария, в зависимост от липсата или наличието на качеството „търговец” по смисъла на Търговския закон, съответно да се представи удостоверение за актуално състояние или да се посочи единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР). За чуждестранно лице да се представи документ за регистрация съобразно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците – физически лица представят заверено копие от документ за самоличност. Когато участникът е обединение, което не е персонифицирано, прилага се съответно чл. 56 от ЗОП.
2. Териториално покритие – участникът в избора за изпълнител на поръчката трябва да има възможност да изпълни заявката на възложителя в посоченото в раздел ІІ място на доставяне.
3. Офертите на участниците, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране.

Изисквания към изпълнението: Предлаганите железарски стоки и/или материали да бъдат нови.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дикументацията може да бъде изтеглена от интернет – страницата на възложителя, Профил на купувача, раздел Публични покани – www.uzdp.bg и dgs-blagoevgrad.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015