Предмет на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите[…]

BG-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ул.Борис Спиров № 58, За: Мустаджан Шабан, Анета Илиева, Р. БЪЛГАРИЯ 9850, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, Тел.: 0538 48225, E-mail: info@velikipreslav.bg, Факс: 0538 44537Място/места за контакт: Община Велики ПреславИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.velikipreslav.bg.Адрес на профила на купувача: http&://profilnakupuvacha.com/1689.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и работен проект за рехабилитация и саниране на многофамилна жилищна сграда, намираща се в гр.Велики Преслав, ул.“Борис Спиров“ №63, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“.
Предмета на поръчката предвижда извършване на следните услуги:
Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорт на сградата намираща се в гр.Велики Преслав, ул.“Борис Спиров“ №63“.
Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г за техническите паспорти на строежите. В случай, че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания.
Обследвания за енергийна ефективност на сградите
Изготвяне на работен проект
Авторски надзор

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71250000, 71240000, 71350000Описание:
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велики Преслав

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката трябва да съответства на изискванията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, посочени в Указанията към участниците,публикувани в официалният сайт на Община Велики Преслав .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО).
КО представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели, както следва:
1. Предлагана цена – Ц с възможен максимален брой точки 30
2. Методология и организация за изпълнение на поръчката – М с възможен максимален брой точки 70
Методологията е описана подробно в указанията към участниците, публикувани в официалния сайт на Община Велики Преслав.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя – гр.В. Преслав, ул.”Борис Спиров” № 58, стая 502.
Офертите ще бъдат отворени на 20.03.2015 г. от 10:00 часа в стая 409 на общинска администрация от комисия назначена от възложителя.Отварянето на офертите е публично и могът да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Дейностите, предмет на публичната покана се изпълняват в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, финансирана от националния бюджет.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015