Обществената поръчка има за цел изготвяне на методика за определяне размера на обезщетението за учредяване на[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 17-19, За: Лилия Белчева, България 1202, София, Тел.: 02 9405452, E-mail: LBelcheva@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405474Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mrrb.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al4/0715020/Forms/AllItems.aspx.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка има за цел изготвяне на методика за определяне размера на обезщетението за учредяване на сервитут върху поземлен имот № 10135.5103.22 – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Паша дере 1“, част от крайбрежната плажна ивица, и оценка на правото на строеж върху морското дъно, необходими за реализацията на обект „Морски газопровод Южен поток – Български сектор“, наричан за краткост „обекта“.
Морският газопровод „Южен поток” се състои от четири успоредни тръбопровода, транспортиращи природен газ от Анапа в Русия до Варна в Република България през Черно море. Четирите тръбопровода минават през териториалното море на Република България, излизат на сушата чрез микротунел под плаж „Паша дере 1″ и достигат до наземните съоръжения на морския газопровод близо до компресорната станция на „Южен Поток България АД”. За обекта „Морски газопровод „Южен поток – Български сектор“ има влязъл в сила Подробен устройствен план, одобрен със заповеди на министъра на регионалното развитие. Със Заповед № РД-02-15-98/01.07.2014 г. е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Морски газопровод „Южен поток – Български сектор“ за част от общата дължина на линейната инфраструктура на сушата, попадаща в поземлен имот № 10135.5103.22, представляващ морски плаж „Паша дере 1“, част от крайбрежната плажна ивица и за морската част на линейната инфраструктура, включваща трасето на газопровода в териториалните води на Република България до границата с Изключителната икономическа зона в Черно море.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71244000Описание:
Изчисляване на разходите, надзор над разходите

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предложената от участниците методика за оценка следва да обхваща следните оценки:
– определяне на размера на обезщетението за учредяване на сервитутните права върху поземлен имот № 10135.5103.22 – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Паша дере 1“, част от крайбрежната плажна ивица, община Варна, област Варна;
– оценка на правото на строеж върху морското дъно в териториалното море на Република България;
– преки разходи и пропуснати ползи за Република България, произтичащи от ограниченията върху имота – публична държавна собственост, представляващ морско дъно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към изпълнението на поръчката са посочени в техническата спецификация на поръчката.
1. Участникът следва да докаже опит по изпълнение на поне два договора с предмет услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката.
Под „услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: изготвяне на методика за оценка и/или оценка на сервитутно право и/или право на строеж.
2. Участникът следва да предложи екип от експерти за изпълнение на поръчката, с образование в следните области на висше образование, професионални направления и специалности:
Област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „Архитектура“, „Строителство“, „Геодезия“ или еквивалентна, образователно-квалификационна степен – магистър, минимален професионален опит в посочената специалност 2 (две) години;
Област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Енергетика“, специалност „Енергийна техника“, „Топлотехника“, „Топлоенергетика“, „Газово инженерство и мениджмънт“ или еквивалентна, образователно-квалификационна степен – магистър, минимален професионален опит в посочената специалност 2 (две) години;
Област на висше образование „Стопански и правни науки“, професионално направление „Право“, специалност „Право“ или еквивалентна, образователно-квалификационна степен – магистър, да притежава удостоверение за юридическа правоспособност, минимален професионален опит в посочената специалност 2 (две) години;
Област на висше образование „Стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“, специалност „Икономика“, „Прогнозиране и планиране“, „Финанси“, „Счетоводство“ или еквивалентна, образователно-квалификационна степен – бакалавър, минимален професионален опит в посочената специалност 2 (две) години;
Област на висше образование „Технически науки“, професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“, специалност „Корабоводене“ или еквивалентна, образователно-квалификационна степен – магистър, минимален професионален опит в посочената специалност 2 (две) години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели, формиращи комплексната оценка:
1. Технически показател ( Т ) – относителна тежест в комплексната оценка – 60 точки. Включва следните елементи (подпоказатели):
1.1. Т1 – „Обхват на методиката“, която ще бъде изготвена – относителна тежест в оценката по технически показател (Т) – 50 точки.
1.2. Т2 – предложена Концепция за изготвяне на методиката – предмет на обществената поръчка – относителна тежест в оценката по технически показател (Т) – 10 точки;
2. Финансов показател ( Ф ) – максимален брой точки – 40.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, методиката за оценка на офертите, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Цялата документация се предоставя безплатно и е публикувана на интернет – страницата на МРРБ в раздел “Профил на купувача”. В посочения от Възложителя срок Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в стая 17 Б на Министерството на регионалното развитие, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
Прогнозната стойност, посочена по-горе, се явява максимална стойност на поръчката. Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 14.04.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на МРРБ.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/04/2015