Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 75 броя инверторни климатици за нуждите на[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД, бул. Васил Левски №54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121Място/места за контакт: град София, бул.Васил Левски №54Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rehabilitation.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.rehabilitation.bg/bg-us-zop.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на 75 броя инверторни климатици за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД. Климатициоте трябва да бъдат доставени и монтирани във филиала на СБР в с. Нареченски бани, Пловдивска област. Техническите изисквания, на които трябва да отговарят климатиците, са подробно описани в Техническата спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200, 42512200Описание:
Климатици
Стенни климатици

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

75 броя инверторни климатици.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СБР-НК ЕАД Филиал НАРЕЧЕН

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците представят следните документи: 1. Декларация по чл. 47, ал.1 т.1 и т.5 от ЗОП – по образец 2. Декларация за липса на свързаност – по образец 3. Декларация за приемане условията в проекта на договор – по образец 4. Декларация за видовете работи, възложени на подизпълнител – по образец 5. Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. Участникът следва да разполага най-малко със следните специалисти: 4.1. Най-малко двама сервизни инженери със стаж по специалността най-малко 10 години. 4.2. Отговорно лице за извършване на монтажа и пускането в експлоатация със средно специално или висше техническо образование с опит по специалността най-малко 10 години. 5. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 6. Сертификатза внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен) с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; 7. Сертификат за внедрена система за безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 (или еквивалентен) с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. 8. Сертификат за правоспособност по чл.17б ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, издаден от компетентен орган или браншова организация (или еквивалентен сертификат). 9. Участникът трабва да притежава оторизация за извършване на гаранциозно сервизно обслужване от производител или вносител на предлаганите климатици за предлагания гаранционен срок или най-малко до 30.04.2017 г.9. Списък на представените документи – по образец 10. Техническо предложение – по образец 11, придружено от техническа документация – каталози други, доказващи съответствие с изискванията на възложителя. Ценово предложение – по образец.
Срок за изпълнение: съгласно офертата на изпълнителя, но не по-малък от 20 дни и не по-голям от 60 дни.
Срок на валидност на офертите – не по-малък от 90 дни.
При сключване на договор участникът, избран за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора. Гаранцията се представя във формата на паричен депозит по банкова сметка на възложителя или като банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, тя трябва да бъде със срок на валидност най-малко един месец от изтичане срока на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Оценката по Показателя „цена” (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена предложена от участник и цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

Цмин х 60
Пц = —————, където:
Цуч
Цмин е най-ниската цена, предложена от участник;
Цуч е цената, предложена от участника, чиято оферта се оценява.
60 е максималната възможна стойност на Показателя „цена” (Пц) в точки.
2. Оценката по Показателя „Срок на изпълнение” (Пси) се определя, като се изчисли съотношението между най-краткия срок на изпълнение, предложен от участник, и срока на изпълнение, предложен от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:
Симин х 40
Пси = —————, където:
Сиуч
СИмин е най-краткият срок на изпълнение, предложен от участник;
СИуч е срокът на изпълнение, предложен от участника, чиято оферта се оценява;
40 е максималната възможна стойност на Показателя „Срок на изпълнение” (Псд) в точки.
N.B.! Минимално допустимият срок за изпълнение е 20 (двадесет) календарни дни. Максимално допустимият срок за изпълнение е 60 (шестдесет) календарни дни. Участници, оферирали срок за изпълнение по-кратък от 20 дни или по-дълъг от 60 дни ще бъдат отстранени от участие.
ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (Ко) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: Ко = Пц + Псд, където:
Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена”;
Пси е оценката на офертата по Показателя „Срок на изпълнение”
ІV. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП.
Когато комисията установи, че офертата на участник съдържа предложение за цена или срок на изпълнение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията може да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка на участника и да не предложи за отстраняване неговата оферта, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е публикувана в Профила на купувача – http://www.rehabilitation.bg/bg-us-zop.php.
Отварянето на офертите ще се проведе на 20.03.2015 г. от 09:30 часа в сградата на СБР – град София, бул. “Васил Левски” №54, ет.3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015