“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, КОЙТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД, СЪС[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Национална спортна база” ЕАД, бул. “Евлоги Георгиев” № 38, За: Евелина Гюрова, България 1164, София, Тел.: 02 9300767, E-mail: nsb_ead@abv.bgМясто/места за контакт: Дирекция “ЕСФОПТК”Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsb.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nsb.bg/buyersprofile/bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, КОЙТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА” ЕАД, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
Организиране на транспорт на чуждестранни спортни групи по маршрут София – ВСК „Белмекен” – София и
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ”
Превоз на работниците и служителите на „НСБ Спортпалас” гр. Варна по маршрут: гр. Варна – „НСБ Спортпалас” – гр. Варна

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60112000Описание:
Услуги на обществения пътен транспорт

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По обособена позиция № 1: Извършването на транспорт на чуждестранни спортни групи по маршрут: София – ВСК „Белмекен” – София, ще се осъществява след предварителна заявка с определена дата и час на тръгване, при следния конкретен маршрут: аерогара София – ВСК „Белмекен” – София , и обратен маршрут заявен предварително с определена дата и час на тръгване – ВСК „Белмекен” –аерогара София.

По обособена позиция № 2: Извършването на ежедневен превоз на работниците и служителите на „НСБ Спортпалас” гр. Варна ще се осъществява по маршрути и разписания, групирани по следния начин:
– От понеделник до неделя вкл., тръгване в 6.30 часа от кв. „Владиславово”, гр. Варна до „НСБ Спортпалас”; От понеделник до неделя вкл., тръгване в 21,00часа от „НСБ Спортпалас” до гр. Варна. За целта е необходим един 8-10 местен микробус.
– От понеделник до неделя вкл., тръгване в 7.30 часа от кв. „Владиславово”, гр. Варна до „НСБ Спортпалас”. В този случай е необходим един 20 местен автобус;
– От понеделник до неделя вкл., тръгване в 17,00 часа от „НСБ Спортпалас” до гр. Варна /необходимост от един 20 местен автобус/.
– Обслужването на групите превози (курсовете) се извършва единствено по маршрутите и разписанията, определени от заявителя, при спазване на условията на чл. 36 (1), т. 3 от Закона за автомобилните превози и чл. 62, чл. 67 от Наредба № 33/03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Специфични изисквания за автобусите:
За обособена позиция № 1:
1. За извършване на транспорта на чуждестранните спортни групи е необходим един автобус, плюс един резервен.
2. Автобусите да са клас І, категория минимум 3 звезди и да са оборудвани с мини бар, климатик и телевизор.
3. Автобусите да са 50 местни + 1 резервно място.
За обособена позиция № 2:
1. За участие за двете групи превози са необходими 2 (два) автобуса, плюс 2(два) автобуса резерв.
2. Автобусите да са клас II или III, категория М2 или МЗ.
3. Автобусите да са един 8-10+1 (осем – десет местен плюс едно) и един 20+1 (двадесет местен плюс едно) места за сядане.

Изисквания към кандидатите за превозвач:
1. Да притежават лиценз за извършване на обществен превоз на пътници в Република България, издаден в съответствие със Закона за автомобилните превози.
2. Да отговарят на изискванията на Наредба № 33 от 03.11.1999 год. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
3. Да притежават, или да са наели за срока на възлагане на превозите минимум 4 (четири) автобуса /за участниците и по двете обособени позиции и съответно 2 /два/ автобуса за участниците в една от двете обособени позиции/, отговарящи на изискванията, посочени в раздел IV на техническото задание.
4. Да притежават документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи транспортната годност на предлаганите превозни средства, съгласно чл. 22 от Наредба № 33 на Министерството на транспорта.
5. Да притежават документи за идентификация на автобусите паспортни данни/ талон.
б. Да имат сключени застраховки “Гражданска отговорност” на
моторните превозни средства и “Злополука на пътниците в обществения транспорт”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На основание чл. 68, ал.3 от ЗОП, “Национална спортна база” ЕАД съобщава на заинтересованите лица, че отварянето на офертите ще се извършва на 17.03.2015г. от 10.00 часа в сградата на “НСБ” ЕАД, на адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” № 38.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015