Дейностите, предмет на възлагане по настоящата публична покана, са част от изпълнението на цялостния проект „Насърчаване[…]

BG-с. Минерални бани

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Минерални бани, бул. Васил Левски № 3, За: Петя Григорова Малинова – юрисконсулт, Република България 6343, с. Минерални бани, Тел.: 03722 2020; 0879 299030, E-mail: mb_tenders@abv.bg, Факс: 03722 2260Място/места за контакт: община Минерални баниИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mineralnibani.bg.Адрес на профила на купувача: http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=8DApAu%2fr%2fow%3d.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейностите, предмет на възлагане по настоящата публична покана, са част от изпълнението на цялостния проект „Насърчаване използването на нискотемпературни геотермални източници чрез разработване на насоки за експлоатация и на предприемчиви решения за зелена енергия“, с акроним ENERGEIA, изпълняван по договор за финансиране по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция- България 2007-2013 г.”. Договорът за изпълнение на проекта между община Минерални бани и Министерството на регионалното развитие – Управляващ орган на Програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България, е сключен на 23.10.2013 г. с № В3.11.01, съобразно който община Минерални бани е Бенефициент.
Проектът се изпълнява от 8 партньора – 5 от които са гръцки партньори и 3 български партньори. Водещ партньор по проекта е публичният орган „Децентрализирана администрация на Македонска Тракия”, а останалите партньори са: Солунски университет Аристотел, Тракийски демокритски университет, регион на Централна Македония, община Самотрейс, Министерство на икономиката и енергетиката – Република България, община Минерални бани и община Симитли.

Проектът цели да подобри качеството на живот на регионално ниво, чрез устойчива употреба на геотермални ресурси, като намали разходите, използването на местни изчерпаеми ресурси и създаде нови работни места. Новите иновативни системи за използване на геотермалните източници, които ще бъдат изградени и въведени в експлоатация по проекта ще се ползват като двигател за ускоряване на икономическото развитие, като същевременно се осигури защита на природните ресурси и намаляване количеството на въглеродния диоксид. Проектът набляга на разработването на стратегически насоки за употреба на геотермална енергия, които да дадат решение за оптимизиране в технологично, екологично и финансово измерение. Ще бъдат изработени и насоки за развитие на геотермален парк.
Основните дейности, които община Минерални бани трябва да изпълни като партньор по проекта са следните:
1. Организиране на среща на участниците в проекта, както и участие в 4 срещи по проекта;
2. Участие в 2 конференции;
3. Реализиране на мерки по публичност – изготвяне и разпространение на брошури;
4. Осъществяване на публикации в медиите за проекта – 4 броя;
5. Участие в семинар, организиран от водещия партньор по проекта.
6. Подготовка на технически проекти и проучвания;
7. Строителство на пилотно геотермално съоръжение на територията на община Минерални бани;
8. Доклади и анализ на работата на изграденото съоръжение;
9. Осигуряване на техническа помощ по изпълнението на проекта.

Финансирането на настоящата поръчка се осигурява по проект „Насърчаване използването на нискотемрературни геотермални източници чрез разработване на насоки за експлоатация и на предприемчиви решения за зелена енергия“, с акроним ENERGEIA, изпълняван по договор за финансиране № В3.11.01 от 23.10.2013 г. по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция- България 2007-2013”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие, сключен между община Минерални бани и Министерството на регионалното развитие – Управляващ орган на Програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

73200000Описание:
Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката обхваща изпълнение на следните видове основни дейности:
– Изготвяне на оперативен доклад на пилотните съоръжения на Оранжериен комплекс в УПИ II, кв. 70 по плана на с. Минерални бани;
– Изследване на компонентите на внедрената система и анализ на оперативния доклад на пилотните съоръжения на Оранжериен комплекс в УПИ II, кв. 70 по плана на с. Минерални бани;
– Изготвяне на доклад, представящ сравнителна оценка и оценка на ефективността на пилотните съоръжения на Оранжериен комплекс в УПИ II, кв. 70 по плана на с. Минерални бани.
Като резултат от изпълнението на поръчката трябва да бъдат изготвени 3 самостоятелни доклада, включващи аналитична част, които да са на български език, придружени от кратко резюме на английски език.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30967 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УПИ II, кв. 70 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Не може да участва във възлагането лице,възложителят ще отстрани от участие всеки участник, при когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл.47,ал.1,т.1-4 ЗОП.Когато участниците са ЮЛ, изискването се прилага по правилата на чл.47,ал.4,т.1-т.8 ЗОП.2.Не може да участва във възлагането лице,възложителят ще отстрани от участие всеки участник, при когото лицата по чл.47,ал.4,т.1-т.8 ЗОП са свързани лица по см. на §1,т.23а ДР на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и участник, сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 ЗПУКИ.В случай на участник обединение/консорциум, изискванията по т.1 и т.2. се прилагат за всяко от лицата (ФЛ и/или ЮЛ), включени в обединението. Когато участникът е чуждестранно ЮЛ или обединение на чуждестранни ФЛ и/или ЮЛ, тези лица трябва да отговарят на изискванията в т.1 и т.2. в РБ и в държавата,в която са установени.3.Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и, следва да посочи видовете дейности от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези дейности дял в проценти от стойността на услугата, и предвидените подизпълнители.4.Когато участникът е обединение/консорциум, участниците следва да сключат договор/споразумение помежду си, които трябва да съдържат клаузи, които гарантират:че всички членове са отговорни,заедно и поотделно за изпълнението на услугата;че изпълнението на услугата,включително плащанията,са отговорност на изрично посочения и упълномощения в договора член;че е направено разпределение на дейностите между отделните членове, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на дейностите от поръчката;че същото е създадено със срок до окончателното изпълнение на поръчката и всички членове са задължени да останат в него до окончателното й изпълнение.Участниците в обединението представят документ, в който определят едно лице, което да го представлява при изпълнението на общ.поръчка. Когато не е приложено споразумение или друг еквив.документ за създ.на обединение или в прилож. споразумение липсват клаузи,гарантиращи изпълнението на горепосочените условия,или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата-участникът може да бъде отстранен от участие.5.Офертите съдържат опис на представените документи в свободен текст и: 5.1.Представяне на участника,което включва данни за лицето, направило предложението:5.1.1.Посочване на ЕИК,съгл.чл.23 ЗТР, ако участниците са ЮЛ/ЕТ, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща инф-ия в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл.електронен,за кореспонденция при провеждане на възлагането, а когато участникът е ФЛ-копие от док. за самоличност, при участници обединения-копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението-и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;5.1.2.Декларация по чл.47,ал.9 ЗОП-представя се от лицата, които представляват участника;5.2.Ценово предложение;5.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;5.4.Списък по чл.51,ал.1,т.1 ЗОП;5.5.Декларация-списък на служителите/експертите,които участникът ще използва за изпълнение на поръчката;5.6.Декларация по чл.51а ЗОП за ангажираност на експерт;5.7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;5.8.Декларация за липса на свързаност с друг участник, както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 ЗОП;5.9.Декларация за приемане на условията в проекта на договор;Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, документите по т.5.1.1. и т.5.1.2. се представят за всяко ФЛ/ЮЛ,включено в обединението, а документите по т.5.4. и 5.5. се представят само за участниците,чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.5.10.Пълномощно на лицето, подписващо офертата,оригинал.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Технически показател К1, с тегловен коефициент 60 %, с подпоказатели А Предлаган подход, план за работа и организация, с максимален брой точки 50 и подпоказател Б Стратегия за контрол върху предвидената последователност и изпълнение на дейностите, с максимален брой точки 50
Предлагана цена К2, с тегловен коефициент 40 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът следва да има успешно изпълнен през последните 3гд., мин.1 договор с предмет, еднакъв/сходен с предмета на поръчката.За доказване се представя списък на услугите, изпълнени през последните 3 гд., считано от датата на подаване на офертата. Доказателства за изпълнението на посочените в списъка договор/и-съгл.чл.51,ал.4 ЗОП.Услуга,която е еднаква или сходна с предмета на поръчката-изпълнени услуги, свързани с изготвяне на стратегии и/или планове за действие и/или инвестиционни проекти, в които е извършван технологичен и/или финансов и/или икономически анализ за избор на мерки, включени в съответните документи.Участникът трябва да разполага с екип:Ръководител на екипа:образов.-квалификац.степен „магистър”,с област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или екв.,с профес. направление „Право” или „Икономика”, със специалност „Право” или „Аграрна икономика” или „Икономика” или „Финанси” или екв.специалност и – да има общ профес. стаж мин. 3 гд.,считано до датата на подаване на оферта и – да има специфичен профес. опит в поне 1 успешно изпълнена услуга като ръководител по изготвяне на икономически анализи/бизнес планове/анализи разходи-ползи или еквивалентни, считано до датата на подаване на оферта.Експерт„Агроном”:-образов.-квалификац.степен „бакалавър”, с област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина” или еквивалентно, с профес.направление „Растениевъдство”,със специалност „Агрономство” или „Агрономство хидромелиорации” или екв.специалност или-да има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с област на висше образование „Природни науки, математика и информатика”, с профес. направление „Биологически науки”,със специалност „Ботаника” или „Растителна биология” или екв. специалност – да има общ профес. стаж мин. 3 гд., считано до датата на подаване на оферта и – да има спец.профес.опит в поне 1 успешно изпълнена услуга по отглеждане на оранжерийни растения;аналитични умения и опит в документираното наблюдение на развитието на растения в оранжерийни условия,считано до датата на подаване на оферта.Експерт„Инженер Хидромелиоративно строителство”:образов.-квалиф. степен „магистър”, с област на висше образование „Технически науки” или екв.,с профес. направление „Архитектура, строителство и геодезия”,със специалност „Хидромелиоративно строителство” или екв. специалност и – да има общ профес.стаж – минимум 3 гд.,считано до датата на подаване на оферта и – да има специфичен профес.опит в участие в поне 1 успешно изпълнена услуга по изграждането/инсталирането/монтажа и/или управлението на оранжериен комплекс или екв. съоръжение, считано до датата на подаване на оферта;6.2.4.Експерт„Инженер ПГС/ССС”:образов.-квалиф. степен „магистър”,с област на висше образование „Технически науки” или екв.,с профес. направление „Архитектура, строителство и геодезия”,със специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна специалност и – да има общ профес.стаж – мин. 3 гд., считано до датата на подаване на оферта и – да има специфичен профес.опит в участие в поне 1 успешно изпълнена услуга/проект по изграждането на екв.съоръжения,считано до датата на подаване на оферта;За доказване участникът посочва образованието,профес.квалификация и профес.опит на участника и/или на ръков. му служители,вкл. на лицата,които отговарят за извършване на услугата-с профес.автобиография или друг документ.За всяко от предложените лица се представя съотв.документ в оригинал,както и декларация по чл. 51а ЗОП, която се попълва и се представя от всяко лице,посочено в декларацията-списък, което не е служител на участника.Поне един от членовете на екипа трябва да има свободно говоримо ниво на владеене на английски език,мин.ниво В2.Доказва се с копие на сертификат/диплома за владеене на езика.Длъжн. за отд. експерти не могат да се съвместяват от едно и също лице.При уч-е на обединения,които не са ЮЛ,съотв. с критериите за технич. възможности и квал-я се доказва от един/повече от уч-те в обед.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015