Настоящата покана обхваща ремонт на асфалтови настилки, бордюри и ремонт на дъждоприемащи решетки покрай Учебен[…]

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Технически университет – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4, За: К. Фъртунов, България 5300, Габрово, Тел.: 066 827555, E-mail: fartunof@tugab.bg, Факс: 066 801155Място/места за контакт: ТУ – ГабровоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tugab.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.tugab.bg/bg/porachki/1187—————1—6—-.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата покана обхваща ремонт на асфалтови настилки, бордюри и ремонт на дъждоприемащи решетки покрай Учебен корпус № 1 и Учебен корпус № 6 на Технически университет – Габрово. Максималната стойност на поръчката е в размер до 125000 лв. без ДДС. Финансирането на дейностите ще става от бюджета на Технически университет – Габрово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142Описание:
Работи по ремонт на пътища

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

125000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

125000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;
1.2. Оферта – Образец № 1
1.3. Техническо предложение – Образец № 2;
1.4. Ценова оферта – Образец № 3
1.5. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 4;
1.6. Декларация за извършен оглед на обектите – Образец № 7;
1.7. Документи удостоверяващи, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от четвърта категория.
1.8. Копие от валидна полица за сключена застраховка „Гражданска/професионална отговорност”, на стойност не по малко от 100000 /сто хиляди/ лв.
Минимални изисквания:
1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи четвърта категория.
2. Участникът следва да притежава валидна полица за сключена застраховка „Гражданска/професионална отговорност”, на стойност не по малко от 100000 /сто хиляди/ лв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Техническо предложение (ТП) – тежест 35 %.
2. Срок за изпълнение (СИ) – тежест 15 %
3. Време за реакция при установени дефекти в рамките на гаранционния срок (ВР) – тежест 25 %
4.Предлагана цена (ПЦ) – тежест 25 %
ОЦ – обща оценка в точки (мах 100)
ТП – Техническо предложение – максимална оценка 100 точки. Стъпка за оценяване – 15 точки. Пример: Най-високо оценено ТП – 100 т., втори участник – 85 т. и т.н. Оценката ще бъде от по експертно становище на комисията, на база представеното от участника техническо предложение и сертификати на материалите, които ще се използват при строително ремонтните работи
СИ – срок за изпълнение на СМР в дни
ВР – Време за реакция при установени дефекти в рамките на гаранционния срок в дни
ПЦ – Предлагана цена в лева

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се състои на 16.03.2015 г. от 11:30 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово. На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015