Дейности по измиване на леки автомобили на територията[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – МЕР София област, бул ” Европа” №2, За: по процедурн въпроси – Мая Спирова тел. 02 8121848; по технически въпроси – Валери Николов тел. 02 8121827, Република Бългория 1360, София, Тел.: 02 8221801, E-mail: m.spirova@sfo.eso.bg, Факс: 02 8221848Място/места за контакт: “ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – МЕР София областИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eso.bg.Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ZlhlVm5lcW5pT3NDakxDMmJvRkJBTjFmazUwVDVIREZUa3B3VTN4L0pBVT0=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по измиване на леки автомобили на територията на гр. София, собственост на ЕСО ЕАД – МЕР София

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300Описание:
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Измиване на автомобили от следните видове : леки автомобили- 20бр., джипове-10бр., бусове за 8+1 места-6бр. Измиването на автомобилите ще става при необходимост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на поръчката гр. София.

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок на изпълнение на поръчката: една година, считано от датата на сключване на договора.2.Критерий за оценка на офертите: “най-ниска цена”.3.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 10 /десет/ лева.4.Предлаганата цена трябва да бъде в лева, без ДДС и в нея да са включени всички преки и непреки разходи,които учасникът ще извърши при изпълнениато на поръчката.5. Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно 100% от стойността на всяка извършена услуга през отчетния период , чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на фактурата и списък с измитите автомобили.6.Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.7. Офертата трябва да бъде изготвена по приложен образец със следните документи:7.1.Документ за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие); 7.2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47,ал. 1,т.1 от Закона за обществени поръчки;7.3.Декларация, съдържаща списък на автомивките, с които участникът разполага.7.4.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки.;7.5.Техническо предложение;7.6.Ценово предложение;
7.7.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника);.7.8.Офертата се подава в 1 екземпляр в запечатан непрозрачен плик на адреса на възложителя:гр. София-1360,бул. “Европа”№2 МЕР София област.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана с приложенията към нея са публикувани на адрес https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=ZlhlVm5lcW5pT3NDakxDMmJvRkJBTjFmazUwVDVIREZUa3B3VTN4L0pBVT0=
Прогнозната стойност на поръчката 1500 лв.
Офертите ще бъдат отворени на 25.03.2015 г. от 14 ч. на адреса на възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015