Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите[…]

BG-Севлиево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, ул. Видима № 33, За: Камелия Петрова Иванова, Р. БЪЛГАРИЯ 5400, Севлиево, Тел.: 0675 33420, E-mail: dpbsevlievo@abv.bg, Факс: 0675 33870Място/места за контакт: Държавна психиатрична болницаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpbsevlievo.com.Адрес на профила на купувача: www.dpbsevlievo.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на стационарно болните и дежурния персонал на ДПБ Севлиево

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15500000, 15540000, 15511700, 15551300, 15550000Описание:
Млечни продукти
Сирене
Мляко на прах
Кисело мляко
Други млечни продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДПБ Севлиево

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта задължително съдържа:
а) Офертата на участника по процедурата – изготвена в пълно съответствие с приложените образци от настоящата документация; /Образец № 1 и Образец № 2/
б) Копие на документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
в) Годишния финансов отчет за 2014 год. или за 2013г. в случай, че не е приключен за 2014г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на страната, в която участникът е установен (При липса на такова задължение участникът представя декларация, с която да удостовери посоченото обстоятелство).
г) Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, а именно:
– списък на основните договори за доставки и услуги по предмета на настоящата поръчка, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
д) декларация за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /Образец № 3/
е) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
1.2. Към офертата за изпълнение на поръчката, участниците прилагат и следните задължителни изискуеми от възложителя документи, както следва:
а) Разрешителни от РИОКОЗ, РВМС и ДВСК;
б) Документ, удостоверяващ регистрацията на участника по Закона за храните.
в) Документ, удостоверяващ, че участника е постигнал сертификация или регистрация на своята система за управление на безопастостта на храните съгласно международните стандарти и Наредбите на българското законодателство.
г) Документи удостоверяващи притежанието на транспортните средства или съответен документ за тяхното наемане. Същите следва да притежават съответните разрешителни от РИОКОЗ, РВМС и ДВСК (заверени от участника ксерокопия).
д) Попълнен, подписан и подпечатан договор /образец 4/
1.3. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към условията, посочени в настоящата документация.
а) Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в настоящата документация.
б) Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на документацията при всички случаи е риск за участника и може да доведе до отстраняване му.
2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана, и настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци.
2.1. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.
2.2. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените хранителни продукти трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.
2.3. Всеки участник може да представи само една оферта по предмета на процедурата.
2.4. Участниците трябва да представят оферта за всички артикули предмет на поръчка. Не се допуска участие на само един от артикулите.
2.5. Вариантност на офертите не се разрешава.
3. Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от надлежно упълномощено лице или лица, снабдени с нотариално пълномощно. Декларациите в офертата се подписват задължително от представляващия дружеството. Декларации подписани от упълномощено лице или лица не се приемат за валидни.
4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документите към нея са налични на сайта на ДПБ Севлиево на профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015