„Упражняване на строителен надзор при строителството на обект „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров[…]

BG-Бяла

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла, Община Бяла, област Русе, гр. Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1, За: Ваня Минкова- Старши юрисконсулт и инж. Лъчезар Дилянов- Началник отдел УТ при Община Бяла, Република България 7100, Бяла, Тел.: 0817 72020, E-mail: byala.rs@byala.bg, Факс: 0817 74634Място/места за контакт: Община Бяла, област Русе, гр. Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://byala.bg/bg/.Адрес на профила на купувача: http://byala.bg/bg/index.php?idt=2&cat=23.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Упражняване на строителен надзор при строителството на обект „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, община Бяла, област Русе””, финансиран по договор 18/321/01609 от 12.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода от 2007 – 2013 година, съгласно Техническото задание на Възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000Описание:
Строителен надзор по време на строителството

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на поръчката е осъществяване на строителен надзор от Изпълнителя в полза на Възложителя – Община Бяла, върху изпълнението на Строително-монтажни работи, включващ следния обект на територията на община Бяла: „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, община Бяла, област Русе” по проект №18/321/01609/12.12.2013г. „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, община Бяла, област Русе”. Обхватът на дейностите, които се очаква да бъдат извършени от избрания изпълнител е съгласно Техническото задание/спецификация, неразделна част от документацията за участие към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Бяла, област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
•Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.
•Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно за възложителя, и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.
•Не може да участва в настоящата обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за който е налице някое от следните обстоятелства:
1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а/ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253 – 260 от Наказателния кодекс; б/ подкуп по чл.301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл.194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от Наказателния кодекс;
1.2. лицата, по т.т. а/ – з/ вкл. са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
1.3. който е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
За подизпълнителите се прилагат изискванията по т.1.1, т.1.2 и т.1.3.
Посочените в т.т.1.1. – 1.3. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение – за всяко от лицата, включени в обединението. Когато участникът е обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, то тези изисквания се прилагат съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗОП.
2. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
2.1.До участие в процедурата се допускат участници, които имат съответните технически възможности и квалификация за изпълнение на предмета на поръчката, както следва:
2.1.1. Участникът трябва да притежава валиден лиценз, съгласно чл. 166, ал.2 от ЗУТ, издаден от МРРБ за лицензиране на участника за упражняване на строителен надзор, при условия и ред, определени с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи за консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
2.1.2. Участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е предоставил услуги по упражняването на строителен надзор на обща стойност най-малко прогнозната стойност на поръчката;
2.1.3. Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни физически лица за упражняване на строителния надзор: строителен инженер – транспортно строителство и геодезист.
Документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, са съгласно посоченото в документацията за участие, публикувана на профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адреса на профила на купувача- http://byala.bg/bg/index.php?idt=2&cat=23.
2. Прогнозната стойност на поръчката е без включен ДДС, е 65 000 лв. без ДДС или 78 000 лв. с ДДС, съгласно одобрените и посочените в бюджета средства по проект №18/321/01609/12.12.2013г. „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, община Бяла, област Русе”, която стойност се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта.
3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените от Възложителя изисквания.
4. За участие е участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на публичната покана и другите приложения към поканата, публикувани в профила на купувача.
5. Неразделна част от публичната покана са образците на документите и документацията за участие, публикувани на профила на купувача.
6. Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 23.03.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Бяла- град Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I” №1, Заседателна зала. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
7. Обществената поръчка се възлага във връзка с реализирането на проект: „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла) от км 13+237 до км 15+959, община Бяла, област Русе””, финансиран по договор 18/321/01609 от 12.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода от 2007 – 2013 година.
Допъл. информация и документи, свързани с поръчката могат да се получат на профила на купувача http://byala.bg/bg/index.php?idt=2&cat=23, раздел “Профил на купувача”(Общ.поръчки).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015