Услуга ремонт на асинхронни електродвигатели. Ремонтите се извършват след заявки на възложителя в съответствие[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД – София, бул. Рожен №15, За: инж.Елена Тенчеваq тел. 02 8130060, Република България 1220, София, Тел.: 02 8130020, E-mail: office@viksof.com, Факс: 02 8130013Място/места за контакт: гр.София, бул. Рожен №15Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.viksof.com.Адрес на профила на купувача: www.viksof.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услуга ремонт на асинхронни електродвигатели. Ремонтите се извършват след заявки на възложителя в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост. В цената да са включени транспортни разходи от и до склада на възложителя гр.София, бул.”Рожен” №15, вложени материали, труд и други разходи. Подробно описание на видовете ел.двигатели е в приложението към описанието на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50532100Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на електродвигатели

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По данни от предходни години и предвиждане за бъдещ 12-месечен период и съгласно експлоатационната необходимост от ремонт на асинхронни ел.двигатели за изпълнение на основната дейността на дружеството за доствака на питейна вода от водоизточниците му до абонатите в населените места, ремонтите са за количество на ориентировъчна максимална обща стойност до 66 хил. лева без ДДС с включени разходи за транспорт от и до склада на възложителя, вложине материали, труд и други.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склада на ЦУ на възложителя, гр.София, бул.Рожен №15

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите да представят документ, че разполагат с ремонтна база за извършване на поръчката и наличие на транспорт и декларират че разполагат със специалисти за извършване на обществената поръчка. Ремонтите се изпълняват след заявки на възложителя, за количества, видове и тип ел.двигатели в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост, от и до склада на Централно управление, гр.София, бул.”Рожен”№15. Ремонтираните електродвигатели при доставка се придружават със сертификати за съответствие за вложените материали и декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите. С офертата да се предложат срок и начин на плащане – отложено, в дни, цяло число не по -кратък от 30 дни след извършване на всеки ремонт и представяне на фактура и съответстващ на изискванията на чл.303а, ал.2 от ТЗ. Плащането ще се извършва със средства на възложителя, в левове, по банков път. Ремонтите се изпълняват след заявка на възложителя в определен от изпълнителя с офертата срокове, в дни, цяло число. Вложените материали и ремонтите, както и гаранционните срокове да отговрят на БДС EN или еквивалентни европейски или международни стандарти. Транспортирането на ел.двигателите от и до склада на възложителя, да се осъществява с транспорт на изпълнителя. Участниците следва да представят: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (например с Удостоверение за актуално състояние издадено от Агенцията по вписванията), когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато кандидатът е физическо лице.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 и ал.5 от ЗОП от лицата в съответствие със ЗОП. Документ за данъчна регистрация и за регистрация по ЗДДС. Декларация ще ползва ли ” да/не” подизпълнител. Всички изисквания, поставени от възложителя се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя, документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от ориентировъчната максимална стойност на обществената поръчка – 660лева.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена, тяжест 50; Срок на изпълнение – 30; Срок на плащане – 10; Гаранционен срок – 10.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към инж.Вл.Занков, тел. за контакт 02 8130047.
В профил на купувача на интернет адреса на възложителя www.viksof.com ще бъде предоставен пълен достъп до поканата и приложенията /документацията/ към нея от деня на публикуване на поканата на Портала за обществени поръчки. Документацията може да бъде изтеглена от “профил на купувача” и/или получена в ЦУ гр.София, бул.”Рожен” №15 всеки работен ден от 08:30ч до 16:00часа. На указаните адрес и работно време се внасят офертите. Срока за подаване на оферти е 7 работни дни, които започват да текат от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профил на купувача. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, възложителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Съгласно чл.101г, ал.3 във връзка с чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на офертите ще се извърши в първия работен ден, следващ крайния ден за подаване на оферти, от 09:00 часа в сградата на ЦУ, гр.София, бул.”Рожен” №15.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015