„Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство[…]

BG-Симитли

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Симитли , гр. Симитли към ЮЗДП ДП , гр. Благоевград, ул. Георги Димитров №23, За: инж. Борислав Котузов – директор, Анка Веселинска – юрисконсулт, Република България 2730, Симитли, Тел.: 0886 799876, E-mail: gssimitli@abv.bg, Факс: 0748 72196Място/места за контакт: ТП ДГС СимитлиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/3/Публични-покани.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за извършване на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Симитли””, по обособени позиции, както следва:
Обособена Позиция № 1: „Извършване на пощенски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Симитли”
Обособена Позиция № 2: „Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско сторанство Симитли”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64120000, 64113000, 64112000Описание:
Куриерски услуги
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Пощенски услуги, свързани с писма

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Цената по договора е прогнозна и при достигато и преди изтичане на срока на договора, същият се прекратява.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 700,00 лв. /Седемстотин лева/ без вкл. ДДС, разпределена както следва:
Обособена позиция № 1 – „Извършване на пощенски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Симитли”” – 500.00лв. (петстотин лева) без ДДС.
Обособена позиция № 2 – „Извършване на куриерски услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Симитли”” – 200.00 лв. (двеста лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на адрес: гр. Симитли, ул. Георги Димитров №23

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За обособена позиция № 1: Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на ТП „ДГС Симитли” чрез универсални и допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска по смисъла на Закона за пощенските услуги.
I. Универсална пощенска услуга включва:
1. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани/, както следва:
а/ кореспондентски пратки до 2 кг.;
б/ малки пакети до 2 кг.
2. Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг. /границата за тегло, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде и по-висока/.
3. Допълнителни услуги „препоръка” и „обявена стойност”.
II. Допълнителни услуги извън обхвата на универсалната пощенска услуга– „известие за доставяне” /обратна разписка/.
Събирането и доставянето на пратките по т. І и т. ІІ се извършва веднъж дневно, всеки работен ден от седмицата, от и на следния адрес: административна сграда на ТП „ДГС Симитли”, гр. Симитли, ул. Георги Димитров № 23.
За Обособена позиция № 2: Изпълнението на поръчката включва приемане, превозване, доставяне, връчване и – при поискване от Възложителя – осведомяване за движението на куриерските пратки.
Събирането и доставянето на пратките от куриера се извършва по предварителна заявка на Възложителя всеки работен ден от седмицата, от 09.00 часа до 16.00 часа, от и на следния адрес:
административна сграда на ТП „ДГС Симитли, гр. Симитли, ул. Георги Димитров № 23.
Заявките за извършване на куриерска услуга се подават от Възложителя по телефон, факс и електронна поща.
Дестинации – от ТП „ДГС Симитли” до получатели в страната и чужбина.

Изпълнителят задължително следва при поискване да представи на Възложителя обратна разписка с дата, час, име и подпис на получателя за всяка една куриерска услуга в рамките на два работни дни от деня на доставката, да осигури контролирано наблюдение и проследяване на пратките on-line през Интернет, да обезпечи предварителната подготовка на пратките от Възложителя – пликове, товарителници и друго необходимо – за своя сметка.

Технически изисквания по изпълнението, съгласно приложената Техническа спецификация, към документацията.
Съдържание на офертата: съгласно изискванията /указанията/утвърдени от възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи за участие: Документацията може да бъде изтеглена от интернет-страницата на възложителя, в срок до изтичане на срока за публичен достъп на поканата – Профил на купувача, раздел ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ – http://uzdp.bg и www.dgs-simitli.com. или да се получат от администрацията на ТП “ДГС Симитли, гр. Симитли, ул. Георги Димитров №23.
Дата, час и място на отваряне на офертите: – Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 23.03.2015 г. от 10:00 часа. в административната сграда на адрес: гр. Симитри, ул. Георги Димитров №23.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015