З А П О В Е Д № 78/11.03.2015 г. На основание чл. 101а, от Закона[…]

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северноцентрално държавно предприятие ДП, Бодра смяна 3, За: Димитър Чинчев, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800077, E-mail: office@scdp.bg, Факс: 066 800094Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: scdp.bg.Адрес на профила на купувача: scdp.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

З А П О В Е Д

№ 78/11.03.2015 г.

На основание чл. 101а, от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл.14, ал.4 от ЗОП

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000Описание:
Софтуерни пакети и информационни системи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

според документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

според документацията

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015