Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани с дейността на[…]

BG-Видин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД, ул.Цар Симеон Велики № 119, За: Диана Стефанова, РБългария 3700, Видин, Тел.: 0877 245436, E-mail: mbal_vidin@abv.bgИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal-vidin.com.Адрес на профила на купувача: www.mbal-vidin.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин. Изпълнителя. Изпълнителят извършва услугата ежедневно, при петдневна /от понеделник до петък/ работна седмица, по изготвен от Възложителя график със собствени транспорт, материали и средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90524400Описание:
Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Планиран обем на количеството опасни биологични и общоболнични отпадъци,свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин е 17 915 килограма.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

От МБАЛ “Света Петка “АД отпадъците се събират и извозват за унищожаване.

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимален оборот от дейност на база договори за оказване услуги на лечебни заведения, сходни с обекта на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години – миминум 160 хил. лева в годишен обем за 2010, 2011 и 2012 годиним; Валидно Разрешение по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците, издадено по реда на чл. 37 от ЗУО за извършване на дейност по транспортиране на опасни отпадъци; Валидно разрешително за обезвреждане на опасни болнични отпадъци; Договора с Инсенератора към ПУДООС за изгаряне на опасните болнични отпадъци; Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или ръководните му служители и на лицата които отговарят за извършване на услугата, или договор с консултант по безопасност на опасни товари,като за водачите, извършващи превоза на опасни товари, да се приложат ADR удостоверения за успешно положен изпит; Налично техническото оборудване и транспортните средства, за изпълнение на обществената поръчка; Участника да има изпълнени през последните три години поне три договора за услуга, идентични с предмета на настоящата поръчка ;
Следва да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015