„Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК”[…]

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=1183.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора ”.
Обществената поръчка е с пет обособени позиции, в зависимост от вида на предоставената услуга или производствения район който ще се обслужва. Касае се за финансови услуги, в различни сектори на обслужване. Представените от участника общи условия на съответната банкова институция, в последствие ще бъдат неразделна част от сключения между Възложителя и Изпълнителя договор.
Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.
Забележка: Място и срок за получаване на офертите – ЦУ намиращо се на адрес: гр. Стара Загора ,ул. „Христо Ботев” №62, стая №15, на 21.03.2015 г. до 12:00 часа.
Дата, час и място на отваряне на офертите – На 23.03.2015г, в 14:00 часа, в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000Описание:
Услуги в областта на банковото дело

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

-За обособена позиция №1: „Избор на банкова институция за обслужване на обществения сектор за град Стара Загора.” -16 000 лв. без ДДС.
-За обособена позиция №2: „Избор на банкова институция за обслужване на частен сектор /сектор население/ за град Стара Загора” – 16 000 лв. без ДДС.
-За обособена позиция №3: „Избор на банкова институция за обслужване на район Чирпан” – 4000 лв. без ДДС.
-За обособена позиция №4: „Избор на банкова институция за обслужване на район Раднево” – 4000 лв. без ДДС.
-За обособена позиция №5: „Избор на банкова институция за обслужване на район Раднево, град Гълъбово” – 2000 лв. без ДДС.
Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции.
Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Стара Загора, гр. Раднево, гр. Гълъбово, гр. Чирпан

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугите да отговарят на техническата спецификация – приложение №1 – 1 стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес на дружеството в рубриката “Профил на купувача”, опция “Публични покани”.
1. Лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност.
2. Удостоверение за присъден рейтинг на участника от агенция за кредитен рейтинг.
3. Банковата институция да има офиси на територията на гр.Стара Загора, гр. Раднево, гр. Гълъбово, гр. Чирпан .
4. Срок за изпълнение на поръчката: Дванадесет месеца от датата на сключване на договора.
5. Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева, в срок до 30 календарни дни след издаване на документите за разходи / електронни фактури и др./, които да съдържат номера на договора и неговия предмет. Документите за разходите по извършената услуга, следва да бъдат изпращани на 30 число на отчетния месец или до 5 число на следващия месец на адрес: zayavki@wik-stz.com.
6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася, съдържащ следните документи:
– Данни за лицето, което прави предложението – ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация;
– Копие на лиценз, издаден от БНБ за извършване на банкова дейност.
– Копие на удостоверение за присъден рейтинг на участника от агенция за кредитен рейтинг.
-Ценово предложение – в български лева, подписано и подпечатано от представляващия дружеството;
-Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо, описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата, отговарящо на техническата спецификация – приложение 1 – 1 стр.
-Декларация, че банковата институция има офис на територията на града в зависимост от обособената позиция, за която участва.
– Декларация, съдържаща списък на договорите сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, по възможност осъществявани в отрасъл /бранш/ на българската икономика – финансови услуги на ВиК оператори.
– Общи условия.
-Срок на валидност на офертите – 90 дни от крайния срок за получаване на офертата.
– За обособени позиции №1 и №2
П1 – комисиона при вътрешнобанкови операции в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/
П2 – комисиона при междубанкови операции в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/
П3 – комисиона при преводи по рингс в лева при извършване на услугата в офис на банката/не по електр.път/
П4 – мес.такса за обслужване на сметката в лева при ежедневно извлечение предоставяно в офис на банката на хартиен носител на електронна поща
П5 – такса броене при вноска на каса на 5000 лева в лева
П6 – такса броене при вноска на каса над 5000 лева в % от стойността на внасяната сума
П7 – такса незабавно инкасо
П8 – такса теглене в брой на 5000 лева без предварителна заявка
– За обособени позиции №3 и №4
П1 – мес.такса за обслужване на сметката в лева при ежедневно извлечение предоставяно в офис на банката на хартиен носител или на електронна поща
П2 – такса броене при вноска на каса на 5000 лева в лева
П3 – такса броене при вноска на каса над 5000 лева в % от стойността на внасяната сума
П4 – такса незабавно инкасо
П5 – такса теглене в брой на 5000 лева без предварителна заявка.
– За обособена позиция №5:
П1 – мес.такса за обслужване на сметката в лева при ежедневно извлечение предоставяно в офис на банката на хартиен носител или на на електронна поща
П2 – такса броене при вноска на каса на 5000 лева в лева
П3 – такса броене при вноска на каса над 5000 лева в % от стойността на внасяната сума
П4 – такса незабавно инкасо

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: Виж приложение №2 – 8 стр., което може да бъде получено на горепосочения интернет адрес на дружеството в рубриката “Профил на купувача”, опция “Публични покани”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Забележка:
Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти.
Документ, който не е на български език се представя преведен.
При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП.
Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване.
Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника.
За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писмено ще уведоми участниците.
За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК.
Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015