Предмет на поръчката е периодична доставката на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Дългопол[…]

BG-Дългопол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дългопол, ул. Георги Димитров № 105, За: инж. Веселин Върбанов, България 9250, Дългопол, Тел.: 0517 22185, E-mail: eu_pr@dalgopol.org, Факс: 0517 22135Място/места за контакт: ул. Георги Димитров, 105Интернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.dalgopol.org.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е периодична доставката на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Дългопол подробно описани в Техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22800000Описание:
Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на канцеларски материали и консумативи за период от една година, съгласно Приложение № 1- Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Дългопол

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Канцеларските материали да са с доказан произход. Да се посочат за всеки един продукт фирмата и страната производител.
Копирната хартия да е подходяща за използване в мастилено-струйни и лазерни принтери, копирни машини, мултифункционални устройства и факс-апарати.
Счетоводните формуляри да съответстват на действащите счетоводни стандарти.
Участникът да поеме ангажимент за подмяна на рекламирана некачествена доставка.
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.
Плащането ще се извършва по банков път в лева.
При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението; 2. Ценово предложение – остойностена техническа спецификация; 3. Срок на валидност на офертата – 60 дни.
Участниците, които подават оферти трябва да посочат цени за всички материали, включени в техническа спецификация. Оферти, в които за някой материал липсва цена се считат за непълни и не подлежат не оценяване.
Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на гражданите – сграда № 1 на общинска администрация – Дългопол от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер, на адрес град Дългопол, Община Дългопол, ул. “Георги Димитров” №105. Върху плика следва да посочите предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и адрес на електронна поща.
Документацията за участие в обществената поръчка е на разположение на всички заинтересовани на следния интернет адрес: www.dalgopol.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015