“Доставка на консумативи за отделение по “Образна диагностика”[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Болница Лозенец, ул. Козяк, №1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/.Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=57&order_id=8.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на консумативи за отделение по “Образна диагностика” в болница „Лозенец””.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32354100, 32354110, 24931230, 24931240Описание:
Филми за радиологична фотография (използваща йонизиращи лъчения)
Филми за рентгенова фотография
Проявители, използвани в рентгеновата фотография
Фиксажи, използвани в рентгеновата фотография

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Доставка на консумативи за отделение по “Образна диагностика” в болница „Лозенец””.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към оферираните медицински изделия (консумативи):
– да отговарят на изискванията на ЗМИ;
– да отговарят на минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие;
– да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие на оферираните медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена “СЕ” маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.
– да са с остатъчен срок на годност (минимум 70%).
– производителя на оферираните продукти да е внедрил стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен.
– да имат подробни проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба.

Изисквания за изпълнение на поръчката:
– Участникът да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с чл. 77 от ЗМИ.
-Участникът да е оторизиран производителя на медицинското изделие или упълномощен негов представител да продава от свое име медицинските изделия на производителя за България.
-Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на поръчката.
-Участникът трябва да има опит в доставката на медицински консумативи по предмета на поръчката. Като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили договори с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка.
– Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството.
– Участникът трябва да разполага с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката.
– Участникът трябва да притежава или разполага с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ
– Участникът трябва да осигури необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора.
Съответствието с изискванията се доказва с документите по точки 4.1.1. – 4.1.8. от публичната покана.
Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
Участниците могат да посочат без ограничения ползването на подизпълнители.
Възложителят няма право да изиска от участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този раздел.
Участниците следва да представят предложение, което покрива напълно (100 %) посочените в Техническата спецификация (Приложение 1) минимални технически характеристики (изисквания) по всички подпозиции.
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, който не отговаря на изисквания, посочени в настоящата документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в един запечатан непрозрачен плик.
Документи се подписват от лицата представляващи участника или от изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица, което се прилага към офертата. Копията от документи се заверяват с “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на участника.
Неподписани и/или незаверени докумени не се считат за част от офертата на участника.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, дата и час на получаване на участника се издава входящ номер. Оферти представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат. Офертите се приемат в отдел „Деловодство и архив“ на Болница „Лозенец“, гр. София, ул. „Козяк“ № 1, всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч. до 16.30 часа на 19.03.2015г.
При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия ден ще публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.
Офертите на участниците ще бъдат отворени и разгледани в 10:00 часа на 20.03.2015 г. в административната сграда на Болница „Лозенец“, ул. Козяк № 1
Допълнителна информация за изпълнение на поръчката, документацията, техническата спецификация, проекто-договор и образци на документи са публикувани на посочения интернет адрес на възложителя:http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=57&order_id=8
С определения за изпълнител участник се сключва писмен договор. При сключване на договора, определеният за изпълнител участник представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015