Поддръжка на офис-техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини,[…]

BG-Тетевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Югозападно държавно предприятие – Териториално поделение Държавно горско стопанство Тетевен, ул. Христо Ботев №11, За: г-н Валери Василев – гл. счетоводител, България 5700, Тетевен, Тел.: 0678 52434, E-mail: dl_teteven@abv.bg, Факс: 0678 52434Място/места за контакт: Административната сградаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgs-teteven.com.Адрес на профила на купувача: www.dgs-teteven.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поддръжка на офис-техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок за срок от 1 /една/ година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на ДГС Тетевен

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да имат офис на територията на гр. Тетевен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.dgs-teteven.com – Раздел “Профил на купувача”

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015