„Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле”,[…]

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Мая Тодорова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/281.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на дейности по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водна каскада в парк „Марно поле”, гр. Велико Търново, по ежедневен график “

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50511000, 42131320, 31518100, 42912300, 31681200Описание:
Услуги по ремонт и поддържане на помпи
Системи от дюзи
Прожектори
Машини и устройства за филтрация или пречистване на вода
Електрически помпи

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Работите по предмета на поръчката включват дейности, съгласно раздел “Изисквания за изпълнение на поръчката” от публичната покана.
При необходимост Възложителят може да възлага поддръжката и на други сходни обекти или съоръжения /фонтани, шадравани, каскади и т.н./ на територията на Община Велико Търново. В този случай цените на материалите се доказват с фактура и се одобряват от представител на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

– управление на водните и светлинните ефекти от 08.00 ч. до 24.00 ч. – дневна, вечерна и празнична програми. Настройване на програматора за редуване на ефектите периодично или според предварително задание.
– почистване, монтаж, демонтаж и регулиране на дюзите и прожекторите. Поддържане в изправност на дюзите, при необходимост ремонт или подмяна на дюзи, кранове, осветители или осветителни тела на територията на каскадата.
– почистване на водните басейни от листа, борови иглички и други замърсители. Почистване на околните пространства с цел предотвратяване на замърсявания на каскадата.
– почистване, измиване на басейните и поддръжка на водата с препарати – филтрация и дезинфекция. Третиране с препарати срещу „зеленясване”, дезинфектанти и коагуланти.
– обслужване на помпите, почистване на фините филтри. Предлагане на мерки за подобряване на филтрирането на водата
– обслужване на ел. съоръженията;
– демонтаж на дюзите за зазимяване на обекта и монтаж на същите за работа през пролетта, лятото и есента, източване на водата, наблюдение и почистване на басейните през зимата от листа, сняг, лед и други замърсители за предпазване от задръстване и замръзване на канализационната и отточната система;
– изработка, монтаж и демонтаж на изделия за защита от посегателства на съоръженията, монтирани на обекта;
– съхраняване на дюзите, тръбите и крановете през зимата в складове на изпълнителя.
– Редовно наблюдение на състоянието на каскадата и при необходимост вземане на допълнителни мерки за поддържане на водата и съоръженията в зависимост от атмосферните условия и състоянието на съоръженията.
– Даване предложения за развитие на каскадата или подобряване работата й.
Дейностите по осигуряване на нормална работа на съоръженията на Водната каскада в парк „Марно поле”, гр. В. Търново, се извършват по ежедневен график, одобрен от Община Велико Търново – от 08.00 ч. до 24.00 ч. – дневна, вечерна и празнична програма.
Дейностите, които ще се извършват следва да отговарят на изискванията за безаварийна работа на инсталациите за зададения работен график на съоръженията /от 08.00 ч. до 24.00 ч. всекидневно/;
Участниците задължително представят Техническа предложение – обяснителна записка, включваща работния план, методология и организация на изпълнението;
Ел. енергия, вода, консумативи за дезинфекция и промени в програмата са за сметка на Възложителя.
Охраната на обекта се извършва от Възложителя.
При изпълнението на поръчката да се спазват Наредба №16-116/2008г. за Техническата експлоатация на енергообзавеждането, Наредба №1 от 27.05.2010г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради и цялото действащо законодателство, касаещо предмета на поръчката.
Гаранционните условия са съгласно Удостоверение № 17/31.01.2012 г. за въвеждане на обекта в експлоатация.
Договорът се сключва за срок от 1 година. Ако преди изтичане на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”:

К = Ц х 70 % + Т х 30 %, където:

Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид предлаганата от участника месечна цена за извършване на услугата.
Най – висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най – малък бюджетен разход. Офертата на участника с най – ниската предложена месечна цена за извършване на услугата, получава 100т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
Ц = Цmin/Цn х 100 , където Ц min – е най- ниската предложена месечна цена за извършване на услугата, а Цn – е предложената месечна цена за извършване на услугата от n-тия участник.
Т – Техническа оценка – оценка на представената от участника обяснителната записка, организация и методология (максимум 100), включваща програма за развитие на водната каскада, включени мерки за подобряване на крайния продукт от експлоатацията, мерки за подобряване на хигиената, мерки за зазимяване, методология и организация на изпълнението с обхват – видове дейности по раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката” от публичната покана.
По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.
Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.
Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.

Пълната методик за оценка е съгласно Приложение 1 “Критерий за оценка”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 19.03.2015г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 20.03.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето).
Офертата трябва да съдържа най- малко:
1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения;
2. Техническо предложение, съгласно образец;
3. Срок на валидност на офертата не по – малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата;
4. Декларация-списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на услугата, по образец. Минимално изискване към т. 4: участникът да разполага с мин.3 /три/ лица за извършване на поддръжката, вкл-ща дейности по осигур. на нормална работа на съоръженията /управление на водните и светл. ефекти; почистване, монтаж, демонтаж и регулир. на дюзите и прожекторите; почиств.на водните басейни; почиств., измив. на басейните и поддръжка на водата с препарати – филтр-я и дезинф-я; обслужв. на помпите, почиств.на фининте филтри; обслужв. на ел. съоръж-та; монтаж и демонтаж на дюзите; източв. на водата, наблюд-е и почиств. на басейните през зимата/.
5. Декларация-списък на услугите със сходен предмет/дейности по осигуряване на нормална работа на съоръжения на водни каскади, изпълнени през последните 3 /три/ години. Уч-кът трябва да има опит в извършв. на дейности по осигуряв. на нормална работа /поддръжка/ на водни каскади. Мин. изискв. към т. 5: изпълняван минимум 1 услуга за осигуряване на нормална работа /поддръжка/ на водна/и/ каскада/и/ или аналогично/и/ съоръжение/я/;.
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
Ценовото предложение следва да съдържа:
– Ценово предложение – предлагани цени съгласно Образец № 3 „Ценово предложение” – Месечна цена за извършване на услугата; часова ставка /в лв./чч при възлаг. на поддръжка на др. сход. обекти или съоръж-я на терит. на Община В. Т-во;
– Начин на ценообразуване;
– Срок за плащане: плащанията се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата;
– Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015