„Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на ел. част на ЗС за ГТЛ 1800 №1002 и №1005 в рудник „Трояново-1”– реф.№ 027/2015г.[…]

BG-Раднево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мини Марица – изток ЕАД, ул. Георги Димитров №13, За: Виолета Тотева – експерт търговия / д-р. инж. Димитър Цонев – инженер инвеститорски контрол, отдел «Инвестиции», България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3023/; 0417 83305/3329/, E-mail: v_toteva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363Място/места за контакт: отдел Търговски, отдел ИнвестицииИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/bg/public_kof.php.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на ел. част на ЗС за ГТЛ 1800 №1002 и №1005 в рудник „Трояново-1”– реф.№ 027/2015г. – ПП

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45310000Описание:
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съглсно количествената сметка и техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

225793 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Рудник “Трояново-1”

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на строителството – до 3 календарни месеца след подписване между упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя на Протокол обр. 2 за отриване на строителната площадка. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на изпълнените работи. Крайният срок за пускане в експлоатация на ЗС 1005 е 10.05.2015 г., а на ЗС 1002 – 10.07.2015г.
2. Начин на фактуриране и плащане: Разплащането ще се извършва по банков път, както следва: а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове СМР се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.
б) окончателно плащане – 10% – до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на извършените дейности.
3. Други изисквания: Гаранционен срок на изпълнените работи: не по-малко от 10 години, а на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).
4. Преди подписване на договора, Изпълнителят да бъде вписан в вписан в ЦПРС в Пета група: отделни видове СМР, посочени в НКИД, позиция „Строителство”, с подразделяне съответстващо на категориите на НКИД. Доказва се с декларация или удостоверение, ако участникът вече е вписан в ЦПРС.
5. Преди подписване на договора, Участникът определен за Изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от неговата стойност. Когато гаранцията е парична сума същата се внася по банкова сметка в: „Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN: BG10 FINV 9150 10BG N05J 05, BIC: FINV BGSF. Когато гаранцията е банкова гаранция – по образец на Възложителя.
6. Не се позволява в офертата на участника да се представя повече от един вариант за изпълнение на поръчката.
7. При сключване на договор, определеният изпълнител представя копие на валидна застрахователна полица, съгласно чл.171 от ЗУТ.
8. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата, Възложителят не сключва договор.
9. За запознаване с реалните условия на експлоатация на обекта на терен, Възложителят организира оглед. Огледът ще се извърши на 18.03.2015 г. Представители на кандидатите трябва да се явят в 10.00 часа пред входа на Административната сграда на ММИ ЕАД. В двудневен срок до началото на огледа желаещите да участват в него следва да заявят това си желание при отговорния за случая инвеститорски контрол. Лице, което ще отговарят за огледа: инж. Димитър Цонев – Инвеститорски контрол част ЕЛ и А в отдел „Инвестиции”; тел.: 0889180444.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата е по образец на Възложителя.
В срок до 3 календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към нея.
Въпросите следва да бъдат изпратени на факс: 0417 / 8 33 63. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани кандидати и участници са уведомени. Резултатите от работата на длъжностните лица ще бъдат публикувани в профила на купувача.
Адрес за подаване на оферта: град Раднево 6260, ул. „Георги Димитров” №13, „Мини Марица-изток” ЕАД, Регистратура на отдел “Търговски”, ет.6, стая 609.
Източник на финансиране: собствени средства.
Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката.Отварянето на офертите ще се извърши публично на 24.03.2015 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Възложителя /административна сграда, партер/. На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015