„Доставка на рекламни материали с лого за нуждите на Медицински[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет – Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А, За: Проф. д-р Стефан Костянев дмн – Ректор на МУ-Пловдив, Борис Лозанов- ръководител отдел ДООП, София 4000, Пловдив, Тел.: 032 602887 ; 0882 891880, E-mail: jurist_es@meduniversity-plovdiv.bg, Факс: 032 602534Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://meduniversity-plovdiv.bg/.Адрес на профила на купувача: http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/obshtestveni-poruchki.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на рекламни материали с лого за нуждите на Медицински университет – Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22462000, 18000000, 30190000, 18900000, 39221120Описание:
Рекламни печатни материали
Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Изделия за пренасяне на багаж, седларски изделия, сакове и торбички
Чаши

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация – приложение № 1, качена на профила на купувача, едновременно с публикуване на настоящата покана в Портала на обществените поръчки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15 а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, получените оферти трябва да имат минималното съдържание по чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и за срока им на валидност да отговарят на следните изисквания: 1. Общи изисквания към участниците: 1.1. Представяне на участника (Приложение № 2).; 1.2. Копие на споразумение или учредителен договор, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. В него изрично следва да е вписано, че обединението ще участва или е създадено за настоящата обществена поръчка и до действието на срока й и евентуално подписания по нея договор, и че за този период съставът на обединението няма да се променя. В документът следва задължително да е определено лицето, което представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на поръчката. Ако не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представляващ обединението.;1.3 Списък, съдържащ не по-малко от 3 договора за доставка на рекламни материали, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на датите на сключване и приключване на договорите, възложителите, предмета и стойността на договорите – подписан и подпечатан на всяка страница от участника. За отговарящите на по-горните условия договори, посочените в списъка, се представят Удостоверения за добро изпълнение, подписани от законен представител на съответния възложител в оригинал или нотариално заверени копия или се посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.; 1.4. Декларация за това, че при констатиране доставка на дефекти или несъответствия на стоките с подадената от участника оферта, същият ще замени дефектните и/или негодни, с оглед условията на възложителя, стоки в срок не по-голям от един ден, считано от деня следващ уведомлението (писмено или устно – при приемането на стоките) за констатации и несъответствия.; 1.5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст).; 2. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано на всяка страница от участника, съдържащо: 2.1. Техническа спецификация (описание) на предлаганите стоки в табличен вид, съответстваща на зададените от възложителя технически параметри в техническа спецификация (Приложение №1).;2.2. Декларация, че при възлагане, участникът ще доставя предлаганите стоки, изработени от платове и материали, покриващи минималните технически изисквания, съгласно техническа спецификация на възложителя и съответстващи на представените от участника мостри.;2.3. Предложение за срок на доставка – не повече от 30 календарни дни след получаване на писмена заявка от възложителя.; 3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано на всяка страница от участника, съдържащо: Предлаганата цена, която се посочва за всички номенклатурни редове от техническата спецификация на възложителя – Приложение № 1 и следва да съдържа: единична, обща цена за съответния номенклатурен ред и обща цена за изпълнение на поръчката, с и без включен ДДС. Ценовите предложения на участниците следва да бъдат в български лева. Цената, която ще се заплаща от възложителя за всяка отделна доставка, е крайна доставна цена, вкл. ДДС и всички разходи по доставката и изпълнението на поръчката до краен получател – Медицински университет – Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15 а.; 4. Мостри. Участниците са длъжни да представят мостри за всяка една от предлаганите от тях стоки, съгласно техническата спецификация – Приложение № 1…Поради ограничения брой символи продължава в “Допълнителна информация”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка.
К1 – Предложена цена за изпълнение на поръчката – 70 % (max. брой 70 точки);
К2 – Срок на доставка – 30 % (max. брой 30 точки);

2. Методика за комплексна оценка на офертите.
2.1. Цена за изпълнение на поръчката (К1):
Минимална предложена цена
К1 = —————————————- х 70 т.
Предложена цена

2.2. Срок на доставка (К2): Величината на показателя се изразява с число до 30, като за всеки календарен ден, с който се намалява срокът за доставка, считано от максималния такъв (30 календарни дни), оценката се увеличава с 2 точки до достигане на максималния, предвиден в методиката брой точки по този показател.
Комплексна оценка (КО) = К 1 + К 2
Максимален общ сбор от точки – 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от “Изисквания за изпълнение на поръчката“ ..ІІ. Други условия на Възложителя. 1. Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването му от страните, но действието му може да изтече по-рано – при достигане на обща стойност на отправените до изпълнителя заявки от 66 000 лв. без ДДС.; 2. Начин на плащане: Заплащането на стойността на действително доставени и приети стоки се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от деня, следващ деня на представяне на издадена надлежно оформена оригинална фактура и двустранно подписан протокол за приемане на доставката, с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя.; 3. Изпълнение на доставките: Доставките се изпълняват при готовност от страна на Възложителя с изпращане на писмена заявка в рамките на срока на договора.; 4. Всеки участник може да представи само една оферта, варианти на офертата не се приемат.; Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата; офертата не отговаря на предварително обявените с публичната покана условия от възложителя; предложенията по показателите за оценка са извън предварително обявените от възложителя граници.
Офертите за участие следва да съдържат два отделни запечатани непрозрачни плика („Оферта“ и „Мостри“), представени едновременно на адрес: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 15А, Ректорат на МУ-Пловдив- деловодство, всеки работен ден до изтичане срока на валидност на публичната покана от 08:00 часа до 16:00 часа.. Пликът с надпис „Оферта“ следва да съдържа документите посочени в точки 1, 2 и 3 от раздел І в “Изисквания за изпълнение на поръчката” по-горе като върху плика се посочва предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и факс. Пликът с надпис „Мостри“ следва да съдържа мостри на предлаганите стоки и списък на мострите, съгласно условията на точка 4 от раздел І в “Изисквания за изпълнение на поръчката” по-горе, като върху плика се посочва предмета на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и факс. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 20.03.2015 г. от 08:00 ч. в сградата на Ректорат на МУ-Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015