Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуга по извършване на резервации и осигуряване на самолетни[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на енергетиката, ул. Триадица № 8, За: Росица Алексиева, главен юрисконсулт, Република България 1000, София, Тел.: 02 9263329, E-mail: r.aleksieva@me.government.bg, Факс: 02 9807630Място/места за контакт: гр. София, ул. Триадица № 8Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.me.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.me.government.bg/bg/competitions/osiguryavane-na-samoletni-bileti-za-prevoz-na-patnici-i-bagaj-i-sapatstvashti-uslugi-pri-slujebnite-pa-940-c342-1.html?p=e30=.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуга по извършване на резервации и осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници при служебни пътувания в страната и чужбина по заявка на Възложителя и осигуряване на хотелски резервации в страната и чужбина.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60440000, 55110000Описание:
Услуги, свързани с въздушния транспорт
Услуги по хотелско настаняване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обема на поръчката е в зависимост от конкретните нужди и заявки на Възложителя, за срок от 12 месеца, считано от датата на подписване на договора или до изчерпване на сумата от 60 000 лв. без ДДС. Поръчката се финансира от бюджета на МЕ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Министерство на енергетиката, ул. “Триадица” № 8

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците следва да са регистриран като туроператор или туристически агент съгласно Закона за туризма;
2. Участниците следва да осигуряват възможност за приемане и изпълнение на заявки в работно и извънработно време, през почивните и празнични дни;
3. Участниците трябва да бъдат членове на IATA или да бъдат акредитирани от IATA за продажба на самолетни билети;
4. Участниците следва да притежават валидна оторизация за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP) – България;
5. Участниците трябва да имат право да резервират, издават и продават самолетни билети чрез глобална резервационна система („АМАДЕУС” /Amadeus/, „Галилео” /Galileo/, Уърлдспан” /Worldspan/, „Сейбър” /Sabre/ или еквивалент) към датата, посочена като краен срок за получаване на оферти;
6. Участниците следва да притежават документ, удостоверяващ професионалната отговорност на IATA агентите за издаване на документи за пътнически въздушен превоз – валидна застрахователна полица към момента на подаване на офертата или договор за задължителна застраховка към ИАТА към момента да подаване на офертата или валидна банкова гаранция за обезпечеване професионалната отговорност на IATA агентите за целия срок на договора;
7. Участниците трябва да разполагат с онлайн резервационна система с възможности за резервации на хотели;
8. Всеки участник следва да има валиден сертификат за управление на качество по стандарт ISO 9001 или еквивалентен такъв, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, на името на участника, в чийто обхват е включена услугата, предмет на поръчката;
9. Участникът следва да разполага с минимум две лица, извършващи резервации и продажби на самолетни билети, всяко от които да отговаря на следните изисквания – да притежава сертифика за работа с Амадеус или друга еквивалентна резервационна система и IATA квалификация; да има две години опит /от последните три/ като агент по продажба на самолетни билети.
10. Участникът трябва да разполага с минимум две лица за работа с резервационната система за хотелски резервации, всяко от които да отговаря на следните изисквания – да има две години опит /от последните три/ като агент по продажба на туристически услуги.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците следва да съдържат:
1. Оферта – по образец. Офертата, както и приложенията към нея се подават на български език. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов представител и се подпечатва с печата на участника;
2. Техническо предложение – по образец ;
3. Ценова оферта – по образец;
4. Заверено от участника копие от документ/сертификат, удостоверяващ членство или акредитацията на участника в IATA;
5. Актуално извлечение от BSP линк за броя оторизирани чрез BSP линк авиокомпании, за които участникът е одобрен агент по продажба на самолетни билети на представените в България авиокомпании към датата на подаване на офертата. Задължително в извлечението от BSP линк трябва да присъстват всички авиокомпании с директни полети от България до Европа;
6. Заверено от участника копие на документ (договор или извлечение от него, сертификат или друго), доказващ правото на участника да резервира, издава и продава самолетни билети чрез глобална резервационна система („АМАДЕУС” /Amadeus/, „Галилео” /Galileo/, Уърлдспан” /Worldspan/, „Сейбър” /Sabre/ или еквивалент) към датата, посочена като краен срок за получаване на оферти;
7. Заверено от участника копие на документ, удостоверяващ професионалната отговорност на IATA агентите за издаване на документи за пътнически въздушен превоз–валидна застрахователна полица към момента на подаване на офертата или договор за задължителна застраховка към ИАТА към момента да подаване на офертата или валидна банкова гаранция за обезпечаване професионалната отговорност на агента към момента на подаване на офертата и декларация /свободен текст/, подписана от представляващия участника, за осигуряване на професионалната отговорност на IATA агентите за целия срок на договора;
8. Заверено от уч. копие на документ, удостоверяващ че уч. притежава валидна регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, или да е лице по чл. 62 от Закона за туризма;
9. Декларация, че уч. разполага с онлайн резервационна система с възможност за резервации на хотели в страната и чужбина и че участникът разполага с възможност да предлага най-малко 3 броя оферти по конкретното запитване.
10. Заверено от уч. копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001 или екв. сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството, на името на уч., с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица;
11. Дек-я – списък по образец на лицата, които ще участват при изпълнение на поръчката;
12. Дек-я относно отсъствие на обст-та по чл. 47,ал.1,т.1 от ЗОП- по образец;
13. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от уч. или от упълномощен от него представител в МЕ, гр. София, ул. „Триадица“ №8 лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност-факс и ел. адрес и наименованието на предмета на поръчката;
Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от възложителя комисия в 11:00 часа на 16.03.2015 г. в сградата на Министерство на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица“ №8 и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015