“Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия,[…]

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Кристина Димитрова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/279/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32342410Описание:
Оборудване за озвучаване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят ще извършва озвучаване и осветление на мероприятия, съгласно конкретните потребности на Община Велико Търново, и възложени му след представяне на оферта за всяко конкретно мероприятие, при спазване на оферираните единични цени за ползване на всяко отделно оборудване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико Търново

NUTS:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Посочената прогнозна стойност на поръчката е 66000.00 /шейсет и шест хиляди/ лева без ДДС.

1. Изпълнителят е длъжен във всеки конкретен случай да предоставя за ползване и обслужване професионално оборудване по вид и количество, съгласно конкретната необходимост и съгласно предстоставена от него оферта.
2. Изпълнителят е длъжен на договореното място, дата и час да достави и монтира договорената техника и да осигури нейното техническо обслужване за целия период на мерорпиятието.
3. Транспортните разходи по доставянето и придвижването на техниката са за сметка на Изпълнителя.
4. Изпълнителят е длъжен при изпълнението на обществената поръчка да спазва всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката и техниката на безопасността на труда.
5. Срокът на договора е 1 /една/ година. Ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП – 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, договорът се прекратява предсрочно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”:

К = Ц х 50 % + Т х 50 %, където:

Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. С максимален брой точки- 100 т. се оценява офертата, която предлага най- ниско възнаграждение за изпълнение на услугата. Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най – малък бюджетен разход за възложителя, а всяка следваща оценка се определя по следната формула:
Ц = Ц min/Ц n х 100, където: Цmin – е най – ниското предложено възнаграждение за изпълнение на услугата, а Цn – е предложеното възнаграждение за изпълнение на услугата от n-тия участник.

Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите (максимум 100)
По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката.
Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката.
Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите – предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите.

Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 “Критерий за оценка”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 18.03.2015г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 19.03.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето).
Офертата трябва да съдържа най- малко:
1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения;
2. Техническо предложение, съгласно образец;
3. Срок на валидност на офертата не по – малък от 2 /два / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата;
4. Декларация-списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на услугата, по образец. Минимално изискване към т. 4: Участникът да разполага с минимум 2 /двама/ души, които да са квалифицирани техници.
5. Декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни на предмета на поръчката, изпълнени през последн.3 /три/ години, считано от крайната дата за подаване на офертата заедно с доказателство за извършване на услугата.
6. Завер. копие на сертификат за въвед. система за управл. на качеството ISO 9001:2008 или екв. Мин. изискв. към т. 6: да притежават вал. сертификат за въвед. с-ма за управл. на качеството ISO 9001:2008 или екв. в областта на доставката и севризн. обслужв. на мобилни санит. системи, или екв.
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.
Ценовото предложение следва да съдържа:
– Ценово предложение – съгласно Техническата спецификация с техническите параметри и характеристики на различните активи;
– Аванс /при необходимост от такъв/ – в % от стойността на конкретното мероприятие;
– Срок за плащане на аванса /при необходимост от такъв/;
– Окончателно плащане в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на протокол и одобряване на фактура
– Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/03/2015