Избор на изпълнител за доставка на употребяван трактор[…]

BG-село Ветрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ Христо Ботев, ул. Теменуга №1, За: Мария Георгиева, адв.Ганка Йост, РБългария 9220, село Ветрино, Тел.: 05161 2140, E-mail: edu_vetrino@b-trust.org, Факс: 05161 9314Място/места за контакт: с.Ветрино, ул.Теменуга №1Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: souvetrino.org.Адрес на профила на купувача: http://souvetrino.org/wordpress/?page_id=1055.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за доставка на употребяван трактор за нуждите на СОУ „Христо Ботев“ с. Ветрино, обл. Варна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16700000Описание:
Трактори

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на един брой употребяван трактор за нуждите на СОУ „Христо Ботев“ с. Ветрино, обл. Варна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ “Христо Ботев”, с.Ветрино

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана и техническата спецификация.
2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата.
4. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху документа се съдържа текста “Вярно с оригинала” и собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).
5. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие.
6. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
7. В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП),Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящата публична покана.Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
8. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
9. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи:
– документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
(Свидетелство за съдимост – за българските участници), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
10. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
– откаже да сключи договор;
– не представи някой от описаните по-горе документи, необходими за сключване на договор;
– не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП.
Условия и начин на финансиране: Финансирането на поръчката ще бъде от собствени средства на училището. Стойността на доставката ще се заплаща в левове по банков път с платежно нареждане, в 10 дневен срок след издаване на фактура от страна на изпълнителя. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Общата оценка се изчислява по формулата:
KO = 0,40xТi + 0,60xФi, където: КО – общата оценка на i-тата оферта, Тi – техническата оценка на i-тата оферта,
Фi – финансовата оценка на i-тата оферта.
Техническа оценка – Тi. Критерии за оценка на техническата оферта:
Teхническата оценка (Тi) е с максимален брой 100 точки и относително тегло в комплексната оценка 40%.
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетата методика за оценка.
Тi = Т1iх50% + Т2iх50%
Т1i – срок за доставка – тегловен коефициент – 50%;
Т2i –гаранционен срок – тегловен коефициент – 50%;
Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия:
Т1i – срок на доставка:
Т1i = Минимален предложен срок за доставка х 100
Предложен срок за доставка от участника
Показател Т1i – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %
Забележка: Посочения максимален срок за доставка на стоките не бива да бъде по-дълъг от 30 / тридесет/ дни след подаването на заявка от страна на Възложителя и следва да бъде посочен в календарни дни.
Т2i – гаранционен срок:

Т2i = Предложен гаранционен срок х 100
Макс. предложен гаранционен срок
Показател Т2i – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %
Забележка: Гаранционните срокове следва да се посочат в календарни месеци Гаранционният срок на доставката не трябва да е по-кратък от 6 месеца.
Финансова оценка – Фi
Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертите е 60%
До оценка по финансови критерии се допускат само офертите, които съответстват на изискванията за изпълнение на поръчката от настоящата документация.
Критерий за оценка на финансовата оферта – Ц – Крайна Цена без ДДС
Показателят „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА” е с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка 60%.
Финансовата оценка за „предлаганата цена” се изчислява по следната формула:
Фi = Цmin x 100, където
Цi

Цi – представлява цената за изпълнение на поръчката, предложена от i-тия кандидат
Цmin – минималната предложена цена
Забележка: Получената оценка се закръглява с точност до 0.01.

2.3. КО – Обща оценка
Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата и на финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 40/60.

Общата оценка се изчислява по формулата:

KO = 0,40хТi + 0,60хФi,
където: КО – общата оценка на i-тата оферта,
Тi – техническата оценка на i-тата оферта,
Фi – финансовата оценка на i-тата оферта.
Крайно класиране на Участниците
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник.
На първо място се класира участникът с най-висока оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този ред не може да се определи един участник на първо място, изпълнителят се определя въз основа на публично проведен жребий.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта следва да съдържа:
1. Представяне на участника (Приложение № 1) и приложения към него, изготвят се по представените образци, публикувани на интернет адреса на възложителя и съдържат информация за следното:
1.1. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация / удостоверние за ЕИК, декларация за ЕИК или др. подобни/ в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката. Физическите лица, участници в поръчката или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.
1.2. Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 11.1.1. се представя в официален превод, а декларациите по поръчката, когато са на чужд език се представя и в превод.
1.3. При участници – обединения – представя се копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединенето – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 11.1.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – заверено копие, при наличието на пълномощник.
3. Фотографски снимки на стоката, заснета от всички страни и пълно описание на трактора;
4.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – по образец (Приложение № 2) подписана от представляващия на участника.
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител– по образец (Приложение №3) подписана от представляващия на участника. Подава се при участие на подизпълнител.
6. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (Приложение № 4);
7. Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 5);
8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал – попълнено, подписано и подпечатано /Приложение №6/; Варианти на предложения в офертата не се приемат.
9. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал -/Приложение № 7/.
Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.
Място и срок за получаване на офертите – административната сграда на СОУ „Христо Ботев”, находяща се на адрес: с.Ветрино, обл.Варна, ул.”Теменуга” №1 до крайният срок, посочен в поканата.
Отварянето на офертите ще се извърши на 24 март 2015 г. от 11:00ч. в заседателната зала на СОУ „Христо Ботев”, находяща се на адрес: .Ветрино, обл.Варна, ул.”Теменуга” №1.
Допълнителна информация за поръчката, включително приложените образци, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: souvetrino.org, раздел – Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015