Доставка на пластмасови кофички за кисело мляко, с вместимост[…]

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Земеделски институт – Стара Загора, Стара Загора, За: Мариана Караиванова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 606991, E-mail: mar_k@abv.bg, Факс: 042 607048Място/места за контакт: ЗИ – Стара ЗагораИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szinstitute.com/.Адрес на профила на купувача: http://www.szinstitute.com/news.php?action=category&cid=101.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на пластмасови кофички за кисело мляко, с вместимост 400мл, за нуждите на ЗИ – Стара Загора

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

19520000Описание:
Пластмасови продукти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Пластмасови кофички за кисело мляко с вместимост 400мл. – 900 000бр, отговарящи на изискванията на националното законодателство за качество и безопасност на храните.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЗИ – Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението ще става с периодични доставки след заявка от страна на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на 25.03.2015 от 9:30ч в заседателната зала на ЗИ – Стара Загора.
Финансиране – с бюджетни средства.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015