Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в и около сградния фонд на НДК: основна, админстративна (ПРОНО) и[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален дворец на културата – Конгресен център София ЕАД, пл. България № 1, За: Жорж Радушев, Република България 1414, София, Тел.: 02 9166057, E-mail: gradushev@ndk.bg, Факс: 02 8657053Място/места за контакт: Отдел „Правно обслужване“Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ndk.bg.Адрес на профила на купувача: http://business.ndk.bg/profil-na-kupuvacha.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в и около сградния фонд на НДК: основна, админстративна (ПРОНО) и ниско тяло, находящи се в гр. София, пл. „България“ № 1, с обща РЗП около 150 000 кв.м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45212300Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с културно предназначение

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Неприложимо.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

260000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, пл. България № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите трябва да бъдат извършени в пълно съответствие с всички относими нормативни разпоредби. Всеки конкретен обект, видовете и количествата СРР ще бъдат определяни от възложителя в конкретни писмени заявки до изпълнителя. Отделните СРР ще бъдат възлагани по преценка на възложителя, при необходимост и финансова обезпеченост.
Срок за изпълнение на поръчката: 24 календарни месеца от сключването на договор.
При сключване на договор за обществена поръчка лицето, избрано за изпълнител, е длъжно да представи гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора. Гаранцията се представя във формата на паричен депозит по банкова сметка на възложителя или като банкова гаранция със срок на валидност най-малко един месец след изтичане срока на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на всяка оферта и техните относителни тежести са:
1. „Сбор на единичните цени“ с относителна тежест 50;
2. „Мерки за осигуряване качеството на изпълнението“ с относителна тежест 30;
3. „Норми при непредвидени СРР” с относителна тежест 20;
Оценката по Показателя „Сбор на единичните цени“ се определя, като се изчисли съотношението между най-ниския сбор на единичните цени, предложен от участник, и сбора на единичните цени, предложен от участника, чиято оферта се оценява.
Оценката по Показателя „Мерки за осигуряване качество на изпълнението“ се определя при спазване на правила, подробно описани в Методика за определяне на комплексната оценка за оферта – приложение към тази публична покана.
Оценката по Показателя „Норми при непредвидени СРР” се определя, като се изчисли сборът на стойностите на нормите при непредвидени в Техническата спецификация видове строително-ремонтни работи: часова ставка, норма на допълнителни разходи за труд, норма на допълнителни разходи за транспорт и механизация, норма на доставно-складови разходи за материали и норма на печалба.
Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (КОО) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: КОО = Псец + Пмоки + Пннсрр, където:
Псец е оценката на офертата по Показателя „Сбор на единичните цени“;
Пмоки е оценката на офертата по Показателя „Мерки за осигуряване качество на изпълнението“;
Пннсрр е оценката на офертата по Показателя „Норми при непредвидени СРР”;
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП.
Когато комисията установи, че ценовото предложение на участник съдържа единична цена на вид СРР, която е необичайно по-ниска от средната стойност на единичните цени на останалите участници за същия вид СМР, комисията може да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка на участника и да не предложи за отстраняване неговата оферта, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване.
Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка.
В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя.
Източник на финансиране: собствени средства на възложителя.
Място за получаване на офертите: гр. София, пл. “България” № 1, основна сграда на НДК, ет. 4, Деловодство.
Срок на валидност на офертите: 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайната дата за получаване на офертите.
Всяка оферта трябва да съдържа минимум:
1. Данни за лицето, което прави предложението – по образец.
2. Техническо предложение, включващо срок на валидност на офертата и декларация, че участникът се е запознал с обекта, върху който ще се изпълняват СРР и е запознат с характера на дейността на възложителя – по образец.
3. Ценово предложение – по образец, с приложена към него на електронен носител таблица с единичните цени в лева без ДДС на видовете СРР – предмет на поръчката в програма Microsoft Excel – по образец.
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец.
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец.
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители – по образец.
7. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, когато не е подписана от законен представител на лицето, което прави предложението.
8. Списък на документите, съдържащи се в офертата – по образец.
Участниците могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден между 09:00 и 17:00 часа след предварителна заявка най-малко 24 часа преди часа на огледа. Лице за контакти за огледи: Александър Бабинов, тел. 02 9166563.
Отварянето на офертите ще се проведе на 25.03.2015 г. от 10:00 часа, в гр. София, пл. “България” № 1, основна сграда на НДК, ет. 4, Заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015