Поръчката e за възлагане на услуга за техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства собственост[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на финансите, ул. Г. С. Раковски № 102, За: Елеонора Христова, България 1040, София, Тел.: 02 98592727, E-mail: e.hristova@minfin.bg, Факс: 02 98592898Място/места за контакт: Дирекция Финанси и управление на собственосттаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.minfin.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката e за възлагане на услуга за техническо обслужване и/или ремонт на моторни превозни средства собственост на Министерство на финансите, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи (без годишен технически преглед и пътна помощ).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112000Описание:
Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обема на поръчката е в зависимост от конкретните нужди и заявки на Възложителя, за срок до 31.12.2015 г. или до изчерпване на сумата от 50 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката, изпълнителят е длъжен:
1.Да доставя и монтира нови, неупотребявани и нерециклирани резервни части и материали, със сертификат от съответния производител;
2.Да осигури гаранционен срок за извършената работа и вложените резервни части както следва:
3 (три) месеца за извършената работа, съгласно издадените фактури и
6 (шест) месеца за вложените резервни части, ако не е предвиден по-дълъг срок от производителя;
3. Да приема МПС в сервиз – в работни дни след подадена заявка от определеното отговорно лице от страна на Възложителя. Заявката следва да съдържа информация за времето на нейното подаване и времето на приемане в сервизната база на изпълнителя;
4. Да извършва техническо обслужване и/или ремонт на приетото МПС за срок не по-дълъг от три работни дни, считано от датата и часа на заявката на Възложителя;
5. При установяване на некачествено техническо обслужване и/или ремонт на МПС, същите се отстраняват от изпълнителя, за негова сметка, в срок до 5 /пет/ работни дни от констатирането, в рамките на гаранционния срок на извършената работа и вложените резервни части.
6. Да има изпълнени три броя услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата.
7. Да разполага с минимум четирима специалиста (технически лица), пряко ангажирани с техническото обслужване и/или ремонта на МПС, които да притежават необходимата квалификация и умения, съгласно посоченото в Техническото задание;
8. Да осигури минималното техническо оборудване посочено в Техническото задание;
9. Да разполага минимум с една сервизна база на територията на гр. София;
10. Да предостави и попълва стриктно сервизна книжка за автомобила, в която да вписва: обем на ремонта по видове операции, вложените резервни части, дата, показания на километража, подпис и печат;
11. Срокът на валидност на предложението да е 60 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите;
12. За изпълнителя на поръчката да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ц – Предлагана цена за един човекочас, с коефициент на тежест Кт1 = 0,50;
О – Предложена отстъпка от цената на вложените резервни части и консумативи, с коефициент на тежест Кт2 = 0,50;
Комплексна оценка КО = Ц + О.
Mаксимален брой точки 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците трябва да съдържат:
1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация), телефон, лице за контакт, адрес за кореспонденция, е-mail;
2. Техническа и ценова оферта, съгласно приложените към поканата образци – Приложение № 3 и Приложение № 4;
3. Списък на услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на Възложител (получатели), стойност, период на изпълнение. Към списъка участникът прилага доказателства за извършената услуга, съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП;
4. Списък с посочване на сервизните специалисти (техническите лица), които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, и отговорника за изпълнението на услугата;
5. Списък-декларация на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително оборудване за изпитване и изследване, които участникът ще осигури за качественото изпълнение на обществената поръчка;
6. Списък с посочено местонахождението на сервизните бази;
7. Участникът представя декларации по чл. 47, ал. 1, т.1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съгласно приложените образци.
Промяна на предложените от Възложителя Образци е недопустима.
Поканата и приложените към нея документи (образци) за участие са достъпни на интернет страницата на Министерство на финансите на адрес: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на поръчката.
Офертата се подава до 17:00 ч. на 10.03.2015 г., на адрес – Министерство на финансите, гр. София, ул. “Славянска” № 4, ет. 1, стая 105.
Участникът следва да изпрати офертата си така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на оферти. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от възложителя комисия на 11.03.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на финансите – гр. София, ул. Славянска № 4 и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
С класирания на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015