Комплексно почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦУ, ЦДУ, ТДУ Запад със следните обособени позиции: 1.[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Електроенергиен системен оператор ЕАД, бул. Гоце Делчев №105, За: Мартин Борисов по технически въпроси, e-mail:m.borisov@eso.bg; Нели Костова по процедурни въпроси, e-mail: n.kostova@eso.bg, България 1404, София, Тел.: 02 9696841, E-mail: eso@eso.bg, Факс: 02 9626189Място/места за контакт: бул. Гоце Делчев №105Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eso.bg.Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=aGJ2K1pFZGlRZmR2U3BPS3gwWHNGdz09.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Комплексно почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦУ, ЦДУ, ТДУ Запад със следните обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1: „Комплексно почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦУ”;
2. Обособена позиция № 2: „Комплексно почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в ЦДУ и ТДУ Запад”.
Комплексното почистване включва комплексно външно и вътрешно измиване, измиване на двигател, прене на седлаки и пастиране на леките автомобили (в това число леки автомобили, джипове и бусове), собственост на ЕСО ЕАД в ЦУ, ЦДУ и ТДУ Запад с технически допустима маса до 3,5 тона.
Източник на финансиране : Поръчката се финансира изцяло със собствени на Възложителя средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000Описание:
Услуги по ремонт и поддръжка

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът и количеството на услугите по всяка обособена позиция на обществената поръчка ще бъде определен по време на изпълнение на договора. Прогнозните стойности са както следва:
– За обособена позиция № 1: 5 000,00 лв. без ДДС
– За oбособена позиция №2: 1 500,00 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от датата на подписването на договора или до достигане на прогнозната стойност на обществената поръчка за съответната обособена позиция.
2. Цена: В офертата си всеки участник следва да посочи единични цени в лева, без ДДС за един брой автомобил за всяка от изброените услуги.
3. Начин на плащане: Дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените услуги се изплаща ежемесечно, като за изпълнените до последното число на месеца услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура. Фактурата се придружава от приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените услуги за предходния месец. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размер на 100 %, след изпълнението на поръчката, в срок до 30 календарни дни с банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на необходимите документи съгласно проекта на договор от приложенията към публичната покана.
4. За всяка обособена позиция, за която участниците в обществената поръчка подават оферта, те следва да разполагат с не по – малко от 1 брой собствени или наети автомивки, всяка една от които да бъде оборудвана с не по-малко от 3 (три) броя работни места за едновременно обслужване на автомобили. Автомивките, в които ще се изпълняват услугите по настоящата обществена поръчка, следва да се намират на отстояние не повече от 7 км от следните адреси, на които домуват автомобителите на възложителя:
– гр.София 1404, район Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 105 – за Обособена позиция №1;
– гр. София 1040, район Средец, ул.”Вселец” № 8 – за Обособена позиция№2.
5. Участниците в обществената поръчка следва да имат възможност да извършват услугите в следните срокове:
– приемане на автомобилите без предварителна заявка – автомбилът да бъде приет до 60 минути след пристигането му на територията на автомивката;
– приемане на автомобилите с предварителна заявка – автомобилът да бъде приет в предварително заявения час с толеранс на изчакване до 10 минути след пристигането му на територията на автомивката.
6. Участниците в обществената поръчка следва да декларират възможност за извършване на услугите в работно време от 7:00 до 18:00 часа всеки делничен ден.
7. Участниците в обществената поръчка следва да имат възможност за извършване на услугите със собствени качествени материали и консумативи, притежаващи всички необходими сертификати съгласно действащата нормативна уредба.
8. Изискуеми документи и информация:
Участниците в обществената поръчка могат да подадат оферта за една или за двете обособени позиции. Към офертите си те следва да представят задължително следните документи:
8.1.Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (оригинал или заверено от участника копие);
8.2.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП (оригинал);
8.3.Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката.
8.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договор от документацията на възложителя (оригинал);
8.5.Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки за спазване изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд (оригинал);
8.6.Декларация по чл. 56,ал. 1, т.8 от ЗОП-само в случаите, когото е приложимо.
8.7.Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.
8.8.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
8.9.Ценово предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Условия за получаване на приложенията към поканата за участие: Приложенията към поканата са публикувани в профила на купувача на адрес: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=SzZMckVqK1FUUmE1c0FyaCtreFNXQT09.
Получаване на офертите: Офертите се подават в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик в деловодството на адреса на възложителя: гр. София – 1404, бул.”Гоце Делчев” № 105, ет.2 – деловодство.
Дата, час и място на отваряне на офертите: Подадените оферти ще бъдат отворени публично на 11.03.2015 г. в 10:00 часа, в сградата на възложителя на адрес: гр. София – 1404, бул.”Гоце Делчев” № 105.
Комисията прилага чл.17, ал. 7-12 вкл. от Вътрешните правила на Възложителя за провеждане на обществени поръчки.
Срок на валидност на офертата-90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015