„Ремонтно- строителни работи за извършване на текущ ремонт на подове,стени и тавани, ВиК инсталацията в работни[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК, РЗОК-Бургас, парк Езеро, п.к. 60, За: д-р Таня Макшева-Грънчарова, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613Място/места за контакт: гр. БургасИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонтно- строителни работи за извършване на текущ ремонт на подове,стени и тавани, ВиК инсталацията в работни помещения на РЗОК-Бургас”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000, 45400000, 45430000Описание:
Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Довършителни строителни работи
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът е описан в техническото задание на документацията, като общата стойност по изпълнението не следва да надвишава сумата от 4200 лв. с. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, парк Езеро п.к. 60

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон.
2. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
3. Спрямо кандидатите трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. Обстоятелствата се доказват с представяне на декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП.
4. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да бъде изтеглена от страницата на НЗОК на адрес www.nhif.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015