Доставка на поцинковани фитинги и тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, съгласно[…]

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: инж. Илия Смилянов, Соня Трендафилова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на поцинковани фитинги и тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград, съгласно техническа спецификация на Възложителя – Приложение №4 от документацията за участие.
Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44162000, 44167000Описание:
Тръби
Фитинги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количества за всяка стока са посочени в Техническата спецификация – Приложение №4 от документацията за участие . Възложителят не се ангажира да изчерпи посочените прогнозни количествата в целия им обем, за срока на действие на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49163 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка – Централен склад на възложителя в гр. Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок на изпълнение на поръчката: 18 месеца, считано от дата на сключване на договора;
2. Начин на плащане: по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на надлежно оформена фактура – оригинал, придружена с двустранно подписан приемо-предавателен протокол;
3. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата.
4. Срок за доставка на стоките – до 5 работни дни, считано от получаване на писмена заявка от възложителя, включително и по електронен път.
5. Участниците в поръчката да бъдат производители и/или надлежно упълномощени представители/дистрибутори на производители;
6. Стоките, предмет на поръчката, да притежават необходимите сертификати за влагане на материалите във водопроводни мрежи за питейно-битови нужди: Сертификат за съответствие и Декларация за съответствие, издадени по реда на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
7. Производителят/ите на стоките, предмет на поръчката да имат въведена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи:
1) Представяне на участника по образец от документацията за участие – Приложение 1;
2) Техническо предложение по образец от документацията за участие- Приложение № 2;
3) Ценово предложение по образец от документацията за участие– Приложение №3;
4) Документ, удостоверяващ, че участникът е производител или надлежно упълномощен представител на производител;
5) Сертификат за съответствие на предлаганите стоки, предмет на обществената поръчка, издаден по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, обн.ДВ бр.106/27.12.2006г.) – заверено копие;
6) Декларация за съответствие на предлаганите стоки, предмет на обществената поръчка, от производителя или официалния вносител/представител на производителя, издадена по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, обн.ДВ бр.106/27.12.2006г.);
7)Сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) на производителя, с превод на български език;
8) Подписан и подпечатан проект на договор по образец – Приложение №5 от документацията за участие;
9) Доказателства за съответствие на предлаганите стоки с техническата спецификация и изисквания на възложителя: документи доказващи, че стоките предмет на поръчката са произведени съгласно посочените от възложителя стандарти в техническата спецификация

Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация.
Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката.
Дата, място и час на отваряне на офертите – 12.03.2015г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3.
При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015