Предмета на настоящата обществена поръчка е поддръжка и текущ ремонт на съоръженията на общественото уличното[…]

BG-село Калояново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Калояново, пл. Възраждане, №6, За: Виктория Михайлова, България 4173, село Калояново, Тел.: 03123 2221, E-mail: kaloianovo@mail-bg.com, Факс: 03123 2412Място/места за контакт: пл. Възраждане, №6Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaloianovo.org.Адрес на профила на купувача: http://new.kaloianovo.org/index.php/18-poddrazhka-i-tekusht-remont-na-saorazheniyata-na-obshtestvenoto-ulichno-osvetlenie-v-naselenite-mesta-na-teritoriyata-na-obshtina-kaloyanovo.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на настоящата обществена поръчка е поддръжка и текущ ремонт на съоръженията на общественото уличното осветление в населените места на територията на община Калояново, а именно: с. Калояново, с. Дуванлий, с. Житница, с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Ръжево, с. Главатар, с.Долна Махала, с. Горна Махала, с. Песнопой, с. Бегово, с. Отец Паисиево, с. Сухозем, с.Иван Вазово и с. Черноземен. Съоръженията, предмет на поръчката, обхващат всички необходими за общественото улично осветление електротехнически, строителни и механични устройства, а именно: разпределителните съоръжения, окабеляването, носещите конструкции, ел. крушки и осветителни тела
Срока за изпълнение на поръчката е 12 календарни месеца, считано от деня следващ датата на подписване на договора за обществена поръчка.
Финансирането се осъществавя със средства от общинския бюджет.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50232100Описание:
Услуги по поддържане на общественото осветление

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническата спецификация за изпълнение на поръчката

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

населените места на територията на община Калояново, а именно: с. Калояново, с. Дуванлий, с. Житница, с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Ръжево, с. Главатар, с.Долна Махала, с. Горна Махала, с. Песнопой, с. Бегово, с. Отец Паисиево, с. Сухозем, с.Иван Вазово и с. Черноземен.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидат или участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридически лице, както и техни обединения. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т.1, буква от” а-д”, т.2, т.3,т.4 и ал. 5 от ЗОП.Технически изисквания:а) Участникът трябва да има внедрени ISO 9001 “Системи за управление на качеството”, OHSAS 18001 “Системи за управление на здравето и безопасносттта при работа” и ISO 14001 „Системи за опазване на околната среда“ или еквивалентни, за което се представят съответните удостоверения.б) участникът трябва да притежава опит в областта на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка. Под услуга, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката следва да се разбира участникът да е изпълнявал следните видове дейности:
Планово повтарящи се услуги по поддръжка и текущ ремонт на съоръжения за обществено улично осветление
в) Участникът следва да има на разположение квалифицирани технически лица, отговорни за изпълнението на поръчката, а именно: -технически ръководител – 1 брой с минимум трета квалификационна група по безопасни условия на труд и минимум пет години професионален опит- машинист на автовишка – 1 брой с минимум втора квалификационна група по безопасни условия на труд и минимум две години професионален опит- електромонтьор – 2 броя с минимум трета квалификационна група по безопасни условия на труд и минимум три години професионален опитг) Участникът трябва да притежава техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката съобразно видовете работи, описани в техническата спецификация на възложителя.Задължително е участникът да притежава собствена или наета автовишка с изолирана платформа .
Всяка оферта трябва да съдържа: а) Списък на документите, подписан от участника /Образец №1/; б) Представяне на участника /Образец №2/;в) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец №3)г) Копие на следния или еквивалентен сертификат :ISO 9001– за управление на качествотод) Копие на следния или еквивалентен сертификат : OHSAS 18001 – за управление на здравето и безопасносттта при работа е) Копие на следния или еквивалентен сертификат : ISO 14001 – за опазване на околната среда ж) Списък на услугите които са еднакви или сходни с предмета на конкретната поръчката,изпълнени през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата придружен от удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. (образец №4)
з) Декларация-списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (образец №5),и) Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка (образец №6), й) Техническо предложение (образец №7). к) Ценово предложение (образец №8)
Ценовото предложение следва да бъде придружено от:ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Анализ на предложените цени Ако участникът предвижда използването на подизпълнители, той следва да представи в офертата си и следните документи: л) Декларация за съгласие за учасстие като Подизпълнител – попълва се Образец №9 /когато е приложимо/; м) Декларация от Подизпълнителя по чл.47, ал.9 от ЗОП / Образец №10/; /когато е приложимо/; При участници обединения: н) Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочка представляващия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ценовото предложение съдържа 13 /тринадесет / групи с определени показатели.Всеки показател се оценява поотделно, като максимален брой точки – 100, получава показателя с най- ниската предложена цена. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
Тц = 100 х С min върху C n

Където – Тц е точки цена
– 100 е максималните точки по показателя
– С min е най- ниската предложена цена
– С n е цената на n – ия кандидат
След като се определят точките на всеки показател в ценовото предложение се определя среден бр. точки на група по следната формула:
Общ бр. точки на показателите в групата върху Брой на показателите в групата
След като се определи средният брой точки за всяка група се определя относителното тегло на всяка група в ценовото предложение по следната формула:
Среден брой точки на група х коефициент на тежест
Коефициента на тежест за всяка група в ценовия лист е следния :
1. Машиносмяна автовишка. /0,20/
2. Доставка, монтаж и демонтаж на осветително тяло с НЛВН от 70W, 100 W и 150 W.- /0,10/
3. Доставка, монтаж и демонтаж на всяка една част от осветително тяло 70W,100 W и 150 W с НЛВН/ дросел, лампа ПЗУ, разсейвател, фасунга/.-/0,10/
4. Доставка и монтаж на проводник изолиран усукан 2х16 mm, кабел СВТ 2х2,5 mm, кабел СВТ 2х4 mm кабел СВТ 4х10 mm- / 0,10/
5. Доставка, монтаж и демонтаж на парково осветително тяло с високо налягане с НЛВН с мощност в диапазона от 50 W до 70 W – индеректно разпространение на светлината-/0,08/
6. Доставка, монтаж и демонтаж на всяка една част от осветително тяло с луминисцентна лампа 2 х 26 W /дросел ,лампа, разсейвател, фасунга/.- /0,08/
7. Доставка, монтаж и демонтаж на контролер за управление на периодите на работа на уличното осветление за 365 дни в годината, програмируем за повече от един период в денонощието. – Контролера трябва да е устройство с резервно локално захранване( независимо от мрежата чрез батерия), което да е програмируемо за най- малко 2 периода на включване в рамките на едно денонощие за цялата година – / 0,08/
8. Доставка, монтаж и демонтаж на контактор 63 А и 100А. Оперативното напрежение на бобината на контакторите да е 220V променливо напрежение..- /0,06/
9. Доставка, монтаж и демонтаж на еднополюсни автоматични прекъсвачи с „С“-характеристика от 50А, 63 А, 25А и 6А;- /0,06/
10. Доставка, монтаж и демонтаж на стълб за парково осветление- 3,5 м. височина без специфични изисквания по изработката на стълба. -/0,04/
11. Доставка, монтаж и демонтаж на метална рогатка за стълб – поцинкована.- Изискванията относно „метална рогатка за стълб – поцинкована” са: дължина на тръбата 30 см с диаметър ф60 mm и ъгъл 15. – /0,04/
12. Доставка и монтаж на прожектор с метал – халогенна лампа 400W и 1000W.-/0,03/
13. Доставка и монтаж на биметална клема, клема опъвателна за проводник ALR 2х16 mm, клема отклонителна AL 16-70/Сu 1,5-10, клема отклонителна AL 16-35/Сu 16-25, клема отклонителна AL 16-35/АС 25-70, клема носеща за усукан проводник ALR 2х16 mm – / 0,03/
Сбора от относителните тегла на групите по ценовия лист определя общия брой точки за дадената ценова оферта . Максималния брой точки е 100.
Крайно класиране на участниците
На първо място се класира участникът с най-голям брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите за участие се поставят и запечатват в общ непрозрачен плик. Всички документи трябва да бъдат номерирани последователно. Върху общия непрозрачен плик се изписва: с. Калояново,пл. “Възраждане” №6,Община Калояново
За участие в обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и текущ ремонт на съоръженията на общественото улично осветление в населените места на територията на община Калояново“ Върху плика се посочва участникът, адрес за кореспонденция на участника, телефон, факс и e-mail.
Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка офертите си на пл. “Възраждане” №6, деловодството на Община Калояново до 17.00 часа на 12.03.2015 год. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения.
Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от възложителя. Отварянето на офертите ще се извърши на 13.03.2015 год. от 10:30ч. в сградата на общинска администрация Калояново, ет. 3, заседателна зала, пл. Възраждане, №6, с. Калояново, област Пловдивска. След получаване на офертите лицата, определени от възложителя представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 -4 от ЗОП Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След отварянето на офертите, комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъствуващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
Членовете на комисията могат да изискат от участниците допълнителни обяснения, документи или информация, касаещи годността им за изпълнение на поръчката, както и могат да мотивират предложение до Възложителя за прекратяване на съответната публична покана. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал.3
Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническата спецификация.Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с класирания на първо място участник . Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е класиран на първо място. При сключване на договора, класираният на първо място участник представя:1. документи издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1,т.1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и 2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5
Публичната покана, техническата спецификация, образците на документи, проекта на договор, документацията за участие са публикувани на интернет адреса на община Калояново http://www.kaloianovo.org/, секция “Профил на купувача”

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015