Техническа спецификация -Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталации – СИЛНОТОКОВА инсталация,[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат – Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: Инж. Ивайло Филипов – Ръководител отдел, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.comМясто/места за контакт: Отдел Капитално строителствоИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Техническа спецификация -Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталации – СИЛНОТОКОВА инсталация, ОСВЕТИТЕЛНА инсталация, СЛАБОТОКОВА /интернет/ инсталация, ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА инсталация, ЗАЗЕМИТЕЛНА инсталация и МЪЛНИЕЗАЩИТА на съществуващ четири етажно тяло на Студентско общежитие Блок 15 в „Студентски град“ в гр. София отговарящи на действащите норми за такъв вид инсталации.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71321000Описание:
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

РЗП 3420м2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сгради на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящи се в гр.София: Студентски град – Ректорат, ЗСС и МФСЗ

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обследване на състоянието на съществуващите инсталации (без домофонна) и оценка на това каква част от тях може да бъде запазена и използвана.
Изработване на проект на инсталацията по действащите норми и съобразено с годността на съществуващите инсталации, при следните изисквания на възложителя:
Силова инсталация:
– в етажните табла да се проектират индивидуални електромери за всяка от стаите, като при необходимост да се проектира второ допълнително табло.
– кабелите на силовата инсталация да са скрити под мазилка без да са положени в гофрирана тръба.
– проектирането да се съобрази с минимално разбиване на стените и пода на сградата, като по възможност трасетата да следват съществуващите маршрути.
– във всяка стая да се проектират по 4 контакта, съгласно схемата за разположение на обзавеждането, на височина до 30 см от пода.
– в коридорите да се проектира един брой контакт до ключа на осветлението.
Осветителна инсталация
– в стаите, баните и коридорите да се проектират луминесцентни осветителни тела.
– в общите коридори и стълбища да се проектират мерки за икономия на електроенергия.
– в общите части да се проектира евакуационно аварийно осветление.
Слаботокова инсталация
– всяка стая да е оборудвана с 1 извод за кабелна телевизия и интернет.
– на всеки етаж да има разпределителни кутии; централния шкаф да е разположен в офиса на домоуправителя на блока.
Пожароизвестителна инсталация
– по възможност да се избере такъв тип система, който да позволява използването на съществуващата кабелна мрежа на сегашната инсталация.
– централата да се монтира в стаята на охраната.
Заземителна инсталация.
– да се проектира заземителна инсталация.
– да се провери и при необходимост да се проектира мълниезащита.
И други съгласно проект на договор и документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът трябва да е изпълнил успешно поне два договора, с предмет сградна електро инсталация за последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за подаване на офертите;
Участникът трябва да разполага с експертен персонал, сред който поне по един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по специалност „Електроинженер”.
За доказване на технически възможности и квалификация, участниците представят следните документи:
1. Справка-декларация на договори за проектиране изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за подаване на офертите, към която справка-декларация се прилагат доказателства: копия от договори, приемателни протоколи и/или препоръки за добро изпълнение, издадени на участника.
2. Списък на проектанта или екипа, към който се прилагат професионална автобиография, заверен договор за гражданско или трудово правоотношение и копие на валидно удостоверение за проектантска правоспособност – магистър електроинженер, издадени от КИИП.
3. Застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на проектанта.
Участниците следва в срок до 15:00 часа на 19.03.2015 г.да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015