Избор на лаборатория за извършване на ремонт и калибриране на еталонните уреди за проверка на средствата за търговско[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, бул.Владислав Варненчик 258, За: Фани Стаматова, РБългария 9009, Варна, Тел.: 052 577253, E-mail: Fani.Stamatova@energo-pro.bg, Факс: 052 660855Място/места за контакт: Варна, бул.Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс-ГИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.energo-pro-grid.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-s-Publichna-pokana/68/Izvarshvane-na-remont-i-kalibrirane-na-etaloni-za-nujdite-na-Energo-Pro-Mreji-AD.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на лаборатория за извършване на ремонт и калибриране на еталонните уреди за проверка на средствата за търговско измерване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50312000, 50410000Описание:
Услуги по поддържане и ремонт на електронноизчислителна техника
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество на еталонните уреди за калибриране и ремонт за действието на целия срок на договора – 250 броя. Количеството точки на калибриране се определя от Възложителя според нуждите му в момента на заявката. Количеството еталони за ремонт се определя от Възложителя според нуждите му в момента на заявката. Поръчки се възлагат от Възложителя според нуждите му в момента на заявката. Местата (адресите) за доставка, точните видове дейности и количества ще бъдат посочени във всяка една конкретна поръчка за доставка. Обявените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна по преценка на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Цялата територия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД – разпределителни обслужващи центрове Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Русе, Разград, Габрово и Горна Оряховица.

NUTS:

BG3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът на изпълнението на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договора за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца. Участникът следва да е акредитиран от Българска Служба за Акредитация или друг признат от Европейската организация за акредитация орган, съгласно Закона за измерванията и Наредбата за еталоните.Участникът следва да разполага със съответното техническо оборудване, което ще бъде използвано за изпълнението на обществената поръчка. Участникът трябва да представи доказателство за наличието на техническото оборудване /вид, модел и технически характеристики/. Право на участие в поръчката имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения. В случай, че участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност.
Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство. В случай, че ще се използват подизпълнители, избраните за Изпълнители сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата им. Участниците в процедурата не могат да бъдат дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или пък свързани с тях лица по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В случай, че участникът е дружество, което попада в изключенията на чл. 4 от цитирания закон, същият представя доказателства за наличие на обстоятелства, обуславящи изключенията. Участникът да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 3 /три/ % от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по посочената по-долу сметка на Възложителя или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка:IBAN: BG56UNCR763010EONGRID1, BIC CODE: UNCRBGSF Уникредит Булбанк – клон Варна.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на обществената поръчка за която се представя гаранцията за изпълнение.Когато избраният Изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за изпълнение.Участник, който не отговаря на поставените изисквания или не е в състояние да представи необходимите документи, доказващи изпълнението на изискванията и след срока даден от комисията за получаването, разглеждането и оценка на офертите, няма да бъде допуснат до по – нататъшно участие в настоящата обществена поръчка.
Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя;2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Комисията назначена за получаването, разглеждането и оценката на офертите, провежда договаряне с участниците, които не са отстранени, по реда на постъпване на първоначалните оферти. Комисията определя и утвърждава времеви график за провеждане на преговорите с поканените участници. Участниците се уведомяват за мястото, деня и часа на провеждане на договарянето. Уведомяването се извършва в писмен вид най-малко 48 (четирдесет и осем) часа преди договаряне.
Лица, които могат да участват в договарянето са представляващия по закон участника или надлежно упълномощени негови представители, снабдени с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за провеждане на преговорите. Представителите, които ще участват в договарянето трябва да представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да предприемат действия, които да ангажират участника с постигнатите договорености.
В случай на неприсъствие в указания час на представляващия участник (надлежно упълномощен представител), договарянето с този участник не се провежда и същият може да бъде отстранен от участие в процедурата.
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения адрес:
http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-s-Publichna-pokana/68/Izvarshvane-na-remont-i-kalibrirane-na-etaloni-za-nujdite-na-Energo-Pro-Mreji-AD
Заседанието на комисията във връзка с отваряняне на офертите ще се състои на 20.03.2015г. от 10:00 ч. в гр.Варна, бул.Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г,зала 1205.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015