Изкърпване на разрушени участъци по пътищата, паркингите и площадките, включително на общински пътища ІV-ти клас[…]

BG-Козлодуй

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Козлодуй, ул. Христо Ботев №13, За: Марио Милов, директор на Дирекция Международни проекти и обществени поръчки, Република България 3320, Козлодуй, Тел.: 0973 85858, E-mail: mimolov@kozloduy.bg, Факс: 0973 80183Място/места за контакт: Дирекция Международни проекти и обществени поръчкиИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kozloduy.bg.Адрес на профила на купувача: http://profilnakupuvacha.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изкърпване на разрушени участъци по пътищата, паркингите и площадките, включително на общински пътища ІV-ти клас 10141 на територията на община Козлодуй. Предвижда се изкърпване с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см и с дебелина 6 см на кв.м., и всички свързани с това разходи включителнo обкантване на фугите с битом, ремонт на бетонова настилка и трошено каменна настилка, ремонт на настилка от бетонови плочи, съгласно приложената количествена сметка, която се явява неразделна част от Публичната покана. При изпълнение на поръчката Изпълнителя да спазва изискванията за материали и оборудване описани в Техническата спецификация, неразделна част от Публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142Описание:
Работи по ремонт на пътища

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация и количесвената сметка, които са публикувани на интернет страницата на Община Козлодуй – www.kozloduy.bg в раздел “Профил на купувача (обществени поръчки)” и са неразделна част от Публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

147666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Козлодуй

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът е длъжен да представи копие, заверено “Вярно с оригинала”, на удостоверение, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи ІІ-ра група – ІV-та категория. Когато Участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, удостоверението се изисква за обединението като цяло.
2. Притежава специализирано техническо оборудване и механизация (собствено, наето или друго), необходими за изпълнение на поръчката, от които минимум:
– Машина за рязане на асфалт и бетон – 1 бр.
– Транспортна техника – самосвал 10 тонeн – 1 бр.
– Валяк – 1 бр.
Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси.
Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.
Участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:
КОФ = П1+П2+П3
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
Технически показатели с тежест 50%
– П1 – Срок за изпълнение на поръчката с тежест 30%.
Оценката се определя съгласно формула:
Оценка на показателя П1= Cmin / Cсъотв х 100х0,30
Където:
Cmin – най–краткия предложен срок за изпълнение на поръчката в календарни дни
Cсъотв – предложен срок за изпълнение от съответния участник в календарни дни;
* Предложеният срок за изпълнение на поръчката следва да бъде не по-дълъг от 150 (сто и петдесет) календарни дни и не по-кратък от 50 (петдесет) календарни дни.
** Участник който посочи по-дълъг или по-кратък срок за изпълнение на поръчката от посочените срокове по-горе ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
– П2 – Предлаган гаранционен срок за строително ремонтните работи с тежест 20%.
Оценката се определя съгласно формула:
Оценка на показателя П2= Гсъотв / Гmax х 100х0,20
Където:
Гсъотв – предложен гаранционен срок от съответния участник в месеци
Гmax – най – дългия предложен гаранционен срок в месеци
* Предложеният гаранционен срок следва да бъде не по-кратък от предвидените в Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, но не по-дълъг от един път и половина от посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.
* Участник който посочи по-кратък гаранционен срок от предвидените в Наредба №2 от 2003 год. и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ или по-дълъг от един път и половина от посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове ще бъде отстранен от понататъшно участие в процедурата.
Ценови показатели с тежест 50%
– П3 – Цена с тежест 50%
Оценка на показателя П3 = Цmin/Цсъотв х 100х0,50
Където:
Цmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева
Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева
Общо: 100 точки
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Комисията определя за изпълнител участника, който е получил най–много точки (т.е. най-висока обща оценка).

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В офертата си участника представя следните документи:
– Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника – по образец №1.
– Представяне на участника – по образец №2.
– Копие, заверено “Вярно с оригинала”, на удостоверение, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи ІІ-ра група – ІV-та категория.
– Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката, собствено, наето или друго, (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи) – по образец №3.
– За удостоверяване на основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване участниците трябва да представят за всяка от машините документ за собственост, договор за наем, за лизинг, предварителен договор за закупуване или наем, лизинг, други. Договорите за наем на техническото оборудване трябва да са със срок не по-малък от срока за изпълнение на обекта.
– Техническо предложение – по образец №4.
– Ценово предложение – по образец №5.
– Количествено-стойностна сметка – Приложение №1 към Ценовото предложение – Образец №5
– Ценови показатели за формиране на единичните цени – Приложение №2 към Ценовото предложение – Образец №5.
– Анализи на единичните цени.
– Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП – по образец №6.
– Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – по образец №7.
– Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – по образец №8.

Забележка:
1. Офертите се подават в непрозрачен запечатан плик в Информационния център в сградата на ОбА-Козлодуй, гр. Козлодуй 3320, ул. „Христо Ботев“ №13, не по-късно от датата и часа посочени в публичната покана, със следният надпис:
– в горния ляв ъгъл – името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и/или факс и електронен адрес;
– в долния десен ъгъл – името и адреса на Възложителя;
– по средата – Оферта за участие в обществена поръчка за строителство с предмет: „Ремонт на пътища, паркинги и площадки, включително общински пътища ІV-ти клас 10141 на територията на община Козлодуй”.
2. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателство на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 (един) процент.
2.3. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Офертите ще бъдат отворени на 20.03.2015 година от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй.
2.4. Техническата спецификация, образци №№ 1 – 8 със съответните приложения към тях и проекта на договор – образец №9, неразделна част от настоящата Публична покана са публикувани на интернет страницата на общината – www.kozloduy.bg в раздел “Профил на купувача”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2015