“Периодични покупки чрез карти за безналично разплащане на течни горива /безоловен бензин А 95 и дизелово гориво/,[…]

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Регионална здравна инспекция- Бургас, ул. Александровска № 120, За: Павлина Цонева- Директор на Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, Багряна Петкова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 807305, E-mail: rzi@rzi-burgas.com, Факс: 056 816261Място/места за контакт: ул. Александровска № 120Интернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-burgas.com.Адрес на профила на купувача: http://www.rzi-burgas.com/obshtestveni%20porachki.htm.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Периодични покупки чрез карти за безналично разплащане на течни горива /безоловен бензин А 95 и дизелово гориво/, необходими за нуждите на служебните автомобили на РЗИ-Бургас през 2015 г.”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63712600Описание:
Услуги по зареждане на автомобили с гориво

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизително 10 000 литра бензин А -95 и 3 200 литра дизелово гориво. Посочените стойности са прогнозни и ориентировъчни. Конкретните количества и стойности ще бъдат в зависимост от конкретните актуални нужди на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката включва зареждане с течни горива /безоловен бензин А 95 и дизелово гориво/ на служебните автомобили от автомобилния парк на РЗИ-Бургас, за период от една година. Течните горива, предмет на поръчката, трябва да отговарят на БДС и изискванията за качество, посочени в Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Участниците следва:
да притежават развита мрежа от бензиностанции на територията на страната, включително и в Бургаска област, от които периодично чрез денонощно обслужване да се зареждат с бензин и дизел автомобилите на РЗИ- Бургас за период от една година, от момента на сключване на договора.
да предложат система за безналично плащане /разплащателни карти/.
да предложат система за разсрочено плащане на доставката. Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, при условията на отсрочено плащане след представяне на фактура оригинал придружен от отчет с обобщена информация за вида, количеството, единичната цена и стойността на зареденото гориво от всяко МПС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена- с относителна тежест: 60%
2. Търговска мрежа- с относителна тежест: 20%
3. Срок на отсрочено плащане -с относителна тежест: 20%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците трябва да представят да представят към офертата си:
Данни за лицето, което прави предложението с посочен ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър; административни сведения за участника. Ако кандидатът е обединение, което не е търговско дружество, се представя нотариално заверено копие от документацията за създаването му и БУЛСТАТ регистрация, а ако е физическо лице- нотариално заверено копие от документ за самоличност.
Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, в случай, че офертата не е подписана от законния представител на участника;
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал., т.1 и ал.5 от ЗОП – по приложения в документацията образец;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици– по приложения в документацията образец;
Декларация за приемане проекта на договор– по приложения в документацията образец;
Декларация за срок на валидност на офертата– по приложения в документацията образец;
Декларация, че предлаганите течни горива /бензин и дизел/ съответстват по качеството с изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /съгласно образец /;
Техническо предложение, съдържащо списък с адреси на бензиностанциите на участника на територията на страната и в Бургаска област, и конкретно описание на притежаваната от участника система за безналично плащане с електронни карти;
Ценово предложение: участниците следва да посочат:
– официално оповестената цена към датата на представяне на офертата за литър бензин А 95 и за литър дизелово гориво;
– размера на отстъпка от цената на горивата /бензин и дизел/, която ще предлагат за цялото времетраене на договора. Търговската отстъпка се посочва като процент, с който ще се коригира продажната цена на литър гориво.
– участниците следва да посочат ако има предвидени такси относно: издаване на карта, ежемесечна такса за информационно обслужване на всяка карта, такса за транзакция и други.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/03/2015