Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на туризма, ул. Съборна № 1, За: Красимира Карчева, Р България 1000, София, Тел.: 02 9046812, E-mail: K.Karcheva@tourism.government.bgМясто/места за контакт: Министерство на туризмаИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tourism.government.bg.Адрес на профила на купувача: http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/archive//bg/competitions-c342-1.html.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на туризма съгласно Техническата спецификация, приложение към настоящата покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63510000Описание:
Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Изискванията за изпълнение са посочени в Техническата спецификация, приложена към настоящата покана.
II. Изисквания към техническите възможности и квалификация на участниците:
1. Участникът трябва да има изпълнени минимум 1 услуга,еднаква или сходна* с предмета на настоящата поръчка,през предходните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, които са сходни с предмета на поръчката.*Под услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, следва да се разбират услуги по продажба на самолетни билети и хотелско настаняване.За изпълнението на това изискване участникът представя Списък на услугите,които са еднакви или сходни с предмета на поръчката,изпълнени от участника през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата – изготвен по Образец № 4.Към списъка на услугите следва да бъдат приложени и доказателства за извършените услуги, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
2. Участникът да е оторизиран за работа с Billing Settlement Plan или еквивалент, придружен от списък на включените в системата авиокомпании. За изпълнението на това изискване участникът представя заверено от копие от документ, удостоверяващ наличието на валидна към датата на подаване на офертата от оторизация за работа с Billing Settlement Plan или еквивалент, придружен от списък на включените в системата авиокомпании.
3. Участникът следва да работи с с глобална система за резервации и продажба на самолетни билети „Амадеус”, „Галилео“, „Сейбър“ или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети.За изпълнението на това изискване участникът представя заверени копия от документи, удостоверения или други,удостоверяващи, че участникът работи с глобална система за резервации и продажба на самолетни билети „Амадеус”,„Галилео“,„Сейбър“ или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети.
4. Участникът следва да разполага с представителство/офис на територията на г София и да притежава една или повече IATA акредитирани локации с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на такива при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни.За изпълнението на това изискване участникът представя декларация, че участникът разполага с представителство/офис на територията на гр. София с посочен точен адрес, телефони и броя на IATA акредитираните локации (свободен текст).
5. Участникът следва да притежава сертификат за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент на участника, в чийто обхват е включена услугата, обект на поръчката.За изпълнение на това изискване участникът представя копие от валиден сертификат за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент на участника,в чийто обхват е включена услугата, обект на поръчката.Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
6. Участникът следва да разполага най-малко с 3 служители,които извършват резервации и продажби на самолетни билети, от които най-малко двама служители, които да изпълняват функции по продажбата на самолетните билети,с квалификация и опит съгласно Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти към лицето,осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност и опит в работа със системата Амадеус,Галилео,Сейбър или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети.
За изпълнението на това изискване се представя Списък на екипа от специалисти, ангажиран за изпълнение на поръчката – по Образец № 6.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, при показатели, формиращи комплексната оценка КО с относителни тежести както следва:

КО = ТО х 0.2 + ФО х 0.8, където:

КО – комплексна оценка на офертата – макс. 100 т.;
Показател ТО – техническа оценка на офертата с относителна тежест 20 % от КО;
Показател ФО – финансова оценка на офертата с относителна тежест 80 % от КО.

1. Показател ТО: Техническа оценка – оценяват се допълнителни предложения от участника, които ще доведат до подобряване на качеството и/или поевтиняване на услугата /бонуси, преференции и облекчени условия за Възложителя/. По този показател ще се оценяват конкретните предложения на участника, които по същество са допълнителни и не представляват част от задължителните изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката и за качеството на услугата, но в същото време са пряко свързани с предмета на поръчката – максимално 100 т.
Оценката е експертна и се базира на сравнителен анализ на предложените от участниците бонусни програми, специални тарифи и облекчени условия, както и преференции, които ще бъдат предоставени на възложителя по време на изпълнение на договора. Оценката ще е основана на степента на ефективност, реална приложимост и изпълнение на направените от участниците предложения, както и на начина, по който ще се доказва тяхното прилагане в хода на изпълнение по договора. Комисията оценява предложенията на участника съгласно таблицата, приложена към публичната покана. Крайната оценка по този показател се определя по формулата:

ТО = Туч. х 100 = ….. (брой точки) , където:
Тmax

Туч. – Оценката на оценявания участник;
Тmax – Максимално възможната оценка по този показател.

2. Показател ФО: Финансова оценка – максимално 100 т.
Финансовата оценка се образува от следните подпоказатели:
2.1 Ц – максимална цена на самолетен билет с относителна тежест 75 % от ФО;

Ц = (Цпс min/Цпс уч.) x 100 = ….. (брой точки), където:
Цпс min – минимална предложена претеглена стойност на цени на самолетни билети;
Цпс уч. – предложена претеглена стойност на цени на самолетни билети на участника.
Цпс – Претеглена стойност на максималните цени на самолетни билети за двупосочни полети до всички дестинации по категории икономична класа съгласно ценовото предложение на участника.

Цпс = ЦЕ1 х 0, 4 + ЦЕ2 х 0,6 ;
2.2. ТС – такса за осигуряване на самолетен билет (такса за обслужване) с относителна тежест 25 % от ФО;

ТС = (Тс min/Тс уч.) x 100 = ….. (брой точки), където:
Тс min – минимална предложена претеглена стойност на такса за осигуряване на самолетен билет (такса за обслужване);
Тс уч – предложена претеглена стойност на такса за осигуряване на самолетен билет (такса за обслужване) на участника;
Тс – Претеглена стойност на таксата за осигуряване на самолетен билет (такса за обслужване)
Тс = Тс1 х 0,6 + Тс2 х 0,4

ФО = Ц х 0,75 + ТС х 0,25

*Забележка:
1. Всички изчисления се извършват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че участник е предложил по финансовите подпоказатели ЦЕ1, ЦЕ2, Тс1 и Тс2 0,00 лева, за целите на оценката 0,00 се заменя с 0,01.Класиране на участниците
Класирането на участниците се извършва по комплексните оценки, получени за всеки участник. Класирането се извършва във низходящ ред, като на първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка КО.
В случай, че оценките на две или повече оферти са равни, то при класирането им се прилагат правилата на чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Необходими документи:
1. Представяне на участника –по Образец № 1;
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по Образец № 2;
3. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – по Образец № 3;
4. Доказателства за технически възможности и квалификация на участника – съгласно т. II от раздел „Изисквания за изпълнение на поръчката“ от настоящата покана.
5. Оригинал или нотариално заверено копие на пълномощно на лицето подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
6. Ценово предложение – по Образец № 8;
7. Техническо предложение – по Образец № 7, към което, ако е приложимо, се прилага декларация за конфиденциалност, изготвена по Образец № 6 от настоящата документация относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива.
Предметът на настоящата порчъка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 16г, ал. 1 от ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. С оглед на гореизложеното определените критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. В представянето си по Образец № 1 участникът или кандидатът трябва да включи декларация относно това дали той, респ. всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър. В случаи, че в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра и/или техни обединения и техните оферти отговарят на изискванията на възложителя, заложени в настоящата докуменатция, офертите на останалите участници в процедурата не се разглеждат и оценяват. Когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър.

Офертата следва да бъде представена в запечатан плик, непрозрачен и с ненарушена цялост,като върху него се изписва предмета на поръчката, адрес на възложителя,име на участника, адрес за кореспонденция, тел, факс и ел. адрес. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от назначена комисия от длъжностни лица, като отварянето им ще бъде извършено в първия работен ден, следващ крайната дата за подаване на офертите, в 11.00 часа в сградата на Министерство на туризма, гр. София,ул. “Съборна” № 1. Отварянето на оферите е публично и на него мгат да присъстват участниците или техни упълномощени потребители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сгратата на Министерство на туризма.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015