„Почистване на септични ями и съоръжения към тях за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета – с. Каменар[…]

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Варна, бул.Ген.Колев №92,ет.5, За: Снежана Лазарова, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 820836, E-mail: op@varna.bgМясто/места за контакт: ОП ИПИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.varna.bg.Адрес на профила на купувача: htt://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx? Dosie ID=260.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Почистване на септични ями и съоръжения към тях за нуждите на Общински приют за безстопанствени кучета – с. Каменар ,почивна база „Баба Алено” и почивна база „Черноморец”, включваща 2 обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1:„Почистване на септични ями и съоръжения към тях зануждите на Общински приют забезстопанствени кучета – с. Каменар”
Обособена позиция 2:„Почистване на септични ями и съоръжения към тях за нуждите на Дирекция „Управление на собствеността” – почивна база „Баба Алено” и почивна база „Черноморец”.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши своевременно почистване на септичните ями и съоръженията към тях, с цел осигуряване нормално функциониране и не възпрепятствано осъществяване дейността на обектите /Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) – с. Каменар, Почивна база „Баба Алено” – к.к. „Зл. пясъци”, местност „Баба Алено” и Почивна база „Черноморец” – кв. „Галата”, местност „Черноморец”/1. При необходимост се извършва почистване и видеодиагностика на съоръженията към септичните ями.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90450000, 90460000Описание:
Услуги по третиране на септични ями
Услуги по източване на утайници и септични ями

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1: В Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) – с. Каменар, Община Барна има три броя септични ями и съоръжения към тях. Общата вместимост е около 100 куб.м.
Обособена позиция 2: В почивна база „Баба Алено” – к.к. „Зл. пясъци”, местност „Баба Алено” има един брой септична яма и съоръжения към нея. В почивна база „Черноморец” – кв. „Галата”, местност „Черноморец” има един брой септична яма и съоръжения към нея. Общата вместимост на горепосочените септични ями е около 30 куб.м.
Прогнозна стойност по обособена позиция №1: до 33 333,33 лева без ДДС
Прогнозна стойност по обособена позиция №2: до 4 166,67 лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По обособена позиция: ОПБК -с.Каменар, ул.”Цар Симеон I” №71. По обособена позиция №2 Почивна база “Баба Алено”-к.к. “Зл.Пясъци”, местност “Баба Алено” и почивна база “Черноморец” -кв. “Галата” , местност”Черноморец”

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът е необходимо да има опит-да е извършил минимум една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка.
1.1Изискването се доказва с представен Списък на услугите /по образец/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, с приложено доказателство за извършената услуга, под формата на Удостоверение за изпълнение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информация за услугата.
Забележка: Под предмет „сходен с предмета на обществената поръчка” следва да се разбира почистване на изгребни ями и/или утайници,и/или почистване на дъждоприемни и ревизионни шахти, и/или дъждоотводнителни канализации, и/или битови площадкови канализации.
Забележка: При условие, че участника подава оферта за повече от една обособена позиция – минималното изискване не се променя.
2. Изискване за обособена позиция №1 и №2 : Участникът следва да разполага с минимум 1/един/брой комбинирана каналопочистваща машина за извършване на услугата.
2.1. Изискването се доказва с Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на услугата.
Забележка: В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, минималният брой на комбинираните каналопочистващи машини се изисква сумарно за обособените позиции, за които се участва. В Декларацията за техническото оборудване се посочва коя каналопочистваща машина конкретно, за коя обособена позиция е предвидена.
3. Изискване за обособена позиция №1 и №2: Участникът следва да разполага с камера за инспекция на септични ями и съоръжения към тях с възможност за запис.
3.1. Изискването се доказва с: Декларация за уверение от участника за налична камера,с възможност за запис за инспекция на септични ями и съоръжения към тях.

I. Заплащането на извършената услуга по почистване на септични ями и съоръжения към тях, ще се извършва по банков път, след подписване на приемо-предавателен протокол между двете страни и издадена от Изпълнителя фактура.
II. Срокът на договора за възлагане на обществената поръчка е : 24 месеца от датата на сключването му.
III. Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от:
Бюджет 2015г., 2016г. и 2017г. на Община Варна, както следва :Обособена позиция 1: Дирекция УСКОР, Дейност 878 ОПБК- с. Каменар; Обособена позиция 2: Дирекция “Управление на собствеността”, Дейност 898.
IV: Контролът по изпълнение на договора ще се осъществява от:
По Обособена позиция 1: Дирекция УСКОР
По Обособена позиция 2: Дирекция “Управление на собствеността”
V.Начин на възлагането: Чрез отделни заявки, подавани по телефон, факс, мобилен или email по преценка на:
Обособена позиция 1: Управител ОПБК – с. Каменар
Обособена позиция 2: Главен специалист „Почивно дело и социален отдих”
VI.Отчитането и приемането на дейностите предмет на поръчката ще се осъществява въз основа на фактура и двустранно Приемо – предавателен протокол между Изпълнителя и представител на Дирекция “Ускор” за обособена позиция №1 и Дирекция “УС” за обособена позиция №2.
VII.Внасянето на офертата се извършва в деловодството на отдел “Обществени Поръчки”, Общинско предприятие “Инвестиционна политика” – гр.Варна, бул. „Ген. Колев” № 92, ет. 5 – тел.: 052/820 830; факс: 052/820 846.Крайният срок за подаване на оферти е до 17.00ч. 17.03.2015г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите ще се извърши по следния начин:
I.ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – 100% тежест, в т.ч.:
К1. Твърдо договорени единични цени за почистване на 1 куб.м. от съдържанието на септичната яма /течните отпадъци/ – 70 %

К2. Твърдо договорени единични цени за почистване на 1 брой съоръжение към съответната септична яма – 20 %
К3. Твърдо договорени единични цени за извършване на 1 брой видеодиагностика на съоръжение към септичната яма – 10 %
Оценяването на предлаганата цена ще се извърши както следва:Кцена = К1+К2+К3;
Където: К1 , К2 и К3 са оценки по формулата на предлаганата цена, както следва:
К1 = (Цмин (лв.)/ Цучастн (лв.) х 70;където: Цмин (лв.) – най-ниско предложение по критерия “Твърдо договорени единични цени за почистване на 1 куб.м. от съдържанието на септичната яма /течните отпадъци/”, а Ц участник (лв.) – предложение на оценявания участник по същия критерий
К2 = (Цмин (лв.)/ Цучастн (лв.) х 20;където: Цмин (лв.) – най-ниско предложение по критерия “ Твърдо договорени единични цени за почистване на 1 брой съоръжение към съответната септична яма”, а Ц участник (лв.) – предложение на оценявания участник по същия критерий
К3=(Цмин (лв.)/ Цучастн (лв.) х 10;където: Цмин (лв.) – най-ниско предложение по критерия“Твърдо договорени единични цени за извършване на 1 брой видеодиагностика на съоръжение към септичната яма”, а Ц участник (лв.) – предложение на оценявания участник по същия критерий

III. Крайното оценяване на офертите ще се извърши по формулата К цена = К1+К2+К3

Продължава от Раздел Допълнителна информация:
1.Заседанието на комисията за провеждане на обществената поръчка чрез публична покана е на 18.03.2014г. от 10.00 часа в сградата на Общинско предприятие “Инвестиционна политика”– при община Варна на адрес: гр.Варна,бул.„Ген.Колев” №92,ет.5.Право да присъстват при отварянето на офертите ще имат лицата по чл.68,ал.3 от ЗОП.
VI.В случай, че участниците имат нужда от разяснения по условията на обществената поръчка, съдържащи се в публичната покана и /или в приложенията към нея, те могат да отправят писмено своите питания на адреса, посочен в поканата до 3 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Възложителят най- късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
Община Варна предоставя достъп по електронен път до: Публичната покана, образци на документи, техническите задания-Приложения №1 и проект на договора, които са публикувани в официалния сайт на община Варна www.varna.bg, рубрика „Обществени поръчки – профил на купувача“, адреса посочен в Раздел 1 т. I от настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи:
1.Оферта-представяне на участника,съгласно чл.56,ал.1,т.1 от ЗОП – попълнен и подписан образец,с посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен,за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка;
2. Списък на услугите /по образец/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, с приложено доказателство за извършената услуга, под формата на Удостоверение за изпълнение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган,или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информация за услугата.
3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на услугата.
4. Декларация за уверение от участника за налична камера,с възможност за запис за инспекция на септични ями и съоръжения към тях.
5.Декларация за приемане клаузите на проекта на договор-образец;
6.Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП – попълнен и подписан образец.
7.Техническо предложение – попълнен и подписан образец.
8.Предлагана цена на участника – попълнен и подписан образец.
II.Срокът на валидност на офертите следва да е 90 календарни дни,считано от последната дата за подаване на оферта.
III.Всички документи в офертата,представени от участника на чужд език,следва да бъдат придружени с превод на български език.Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка,следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”,саморъчен подпис на лицето.IV.Оферти се подават в деловодството на ОП“ИП” при Община Варна на адрес:гр.Варна,бул.”Ген.Колев”№92,ет.5.При подаване на офертите,участниците да предвидят необходимото технологично време за обработване и регистриране на офертите,което е в рамките на 10 минути.Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик,лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката,наименование на фирмата,адрес за кореспонденция и телефон.При изпращане по пощата на офертни документи за участие в обществената поръчка за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на ОП “ИП” при община Варна.
Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя:
1.документи,издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47,ал.1,т.1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и
2. декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.
3. документи (регистрационни талони и/или договори за покупка, и/или договори за лизинг, и/или договори за наем, и/или извлечение от инвентарна книга, и/или други еквивалентни документи), доказващи декларираното техническото оборудване – копия заверени от участника.
Мотиви: Броя на каналопочистващите машини е съобразен с броя на обектите и на септичните ями. Взети са предвид различното местонахождение на обектите и възможността за едновременно възникване на необходимост от извършване на услугата.

Продължава в раздел: Показатели за оценка на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015