Обществена поръчка по реда и условията на глава осмa “а” от ЗОП с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни[…]

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ-Товарни превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Катя Стоянова; Любомир Костов, Република България 1080, София, Тел.: 0882 025755; 0887 663001, E-mail: bdzcargo@bdz.bg, Факс: 02 9800424Място/места за контакт: отдел МТОИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.Адрес на профила на купувача: http://bdz.bg/novini.php?type=f_invitation.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществена поръчка по реда и условията на глава осмa “а” от ЗОП с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за срок от една година”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000, 64216100, 32252000, 31712112Описание:
Мобилни радиотелефонни услуги
Електронни съобщения
Телефони тип GSM
SIM карти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническите изисквания към услугата са посочени в приложеното към поканата Техническо задание (Приложение № 2).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят съгласно чл. 101в, ал. 1 от ЗОП следните данни и документи:
1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка;
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнена по образеца, приложен към настоящата покана /Приложение № 6/;
3. При участници обединения-копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето,което представлява обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
4. Техническо предложение, изготвено по образеца, приложен към настоящата покана – Приложение № 3 със следните приложения, доказващи техническите възможности на участника:
4.1. Техническо описание на предлаганите услуги в съответствие с Техническото задание за мобилна телефонна услуга на Възложителя.
4.2. Заверена от участника копие на валидна индивидуална лицензия (разрешение), издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” (КРС) за територията на Рупублика България съгласно Закона за електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения), чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа);
4.3. Заверено от участника копие на удостоверение издадено от КРС или оригинал на декларация за броя въведени в експлоатация 2G (GSM) базови станции (сайтове) към 31.05.2013г. с доказателства, съобразно изискванията на издаденото от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 900 MHz и 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа.
4.4. Декларация от участника, че притежава покритие на електронната си мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS над 96% по територия и по население на страната – оригинал с приложени доказателства за посоченото покритие.
4.5. Заверено от участника копие на валиден сертификат за успешно внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент.
4.6. Заверено от участника копие на валиден сертификат за успешно внедрена система за информационна сигурност ISO 27001:2005 или еквивалент.
4.7. Заверено от участника копие на валиден сертификат за успешно внедрена система за информационни услуги ISO 20000-1:2011 или еквивалент.
4.8. Заверено от участника копие на общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители, съгласувани с КРС.
4.9. Спецификация за мобилни телефонни апарати, които ще бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Възложителя, съгласно Техническото задание, която съдържа производител, модел, общи параметри и функции, година на излизане на пазара.
5. Ценово предложение, изготвено по образеца, приложен към настоящата покана – Приложение № 4.
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, попълнена по образеца, приложен към настоящата покана /Приложение № 7/ относно приемане на условията на приложения към поканата проект на договор /Приложение № 2/.
7. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по образеца, приложен към настоящата покана /Приложение № 8/.

Продължава в раздел “Допълнителна информация” от публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертите са посочени подробно в Приложение № 5.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички представени документи към офертата, които не се изискват в оригинал или с нотариална заверка, следва да бъдат представени в заверен препис с гриф “Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани от лицето/лицата, които представляват участника или от лице, изрично упълномощено от същия да го представлява в настоящата обществена поръчка, което се удостоверява с нотариално заверено пълномощно /в оригинал/.
Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56,ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД – http://bdz.bg/novini.php?type=f_invitation.
Офертата на участника, заедно с приложените към нея необходими документи, да се представи в деловодството на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в запечатан непрозрачен плик с надпис:
До „БДЖ – Товарни превози” ЕООД,гр. София ул. Иван Вазов № 3
Оферта за „Предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез обществена електронна съобщителна подвижна/мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за срок от една година”, с точен адрес на подател и получател, лице за контакт, както и факс, телефон /GSM/ за връзка с лицето за контакт.
При сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи:
– документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата,в която е установен участника,предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя – оригинал или нотариално заверено копие;
– декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – оригинал, подписани от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП;
– гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС, учредена в полза на Възложителя. Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична сума (депозит), внесена по банковата сметка на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД – банка УниКредит Булбанк АД, гр. София, IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF, със срок на валидност един месец след изпълнението на договора.
Лице и телефон за контакт: Катя Стоянова, 0882 025755, а за въпроси по техническата част – Любомир Костов, 0887 663001.
Датата на провеждане на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 21.03.2015 г. от 10:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на адрес: гр. София, ул.”Ив. Вазов” №3. На заседанието могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015