Осигуряване на физическа въоръжена охрана на обекти стопанисвани[…]

BG-Дупница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация – Дупница ЕООД, ул. Неофит Рилски № 9, За: Даниела Миладинова, РБългария 2600, Дупница, Тел.: 0701 59432, E-mail: vik_dupnitsa@abv.bgМясто/места за контакт: Даниела МиладиноваИнтернет адрес/и:Адрес на профила на купувача: www.vik-dupnitsa.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на физическа въоръжена охрана на обекти стопанисвани от “ВиК-Дупница” ЕООД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000Описание:
Охранителни услуги

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършваната услуга е за срок от една година, считано от датата на сключването на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Осигуряване на физическа въоръжена охрана на административната сграда на Възложителя и санитарно-охранителните зони.

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да притежава валиден лиценз по чл. 5 от Закона за частната охранителна дейност с обхват предмета на поръчката; Участинкът следва ад изготви проекти на : подробен план за охрана на обектите по смисъла на на чл. 24 от ЗЧОД; План за действие ан охраната и разработване на подробни варианти на действие при възникване на кризисни ситуации- пожар, наводнение и др.; взаимодействия с органите ан МВР.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите най-малко 90 календарни дни, считано от изтичане крайният срок за получаването им. Документацията за участие и приложените образци към нея са достъпни на адрес: www.vik-dupnitsa.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015