“Изработване и доставка на постелъчен инвентар за нуждите[…]

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, бул.”Васил Априлов” № 15а, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388Място/места за контакт: ПловдивИнтернет адрес/и:Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150311tAFO527394.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изработване и доставка на постелъчен инвентар за нуждите на “КОЦ – Пловдив” ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39518000Описание:
Болнично бельо

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност е до 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

4.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице;
4.2. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ – заверено копие от участника;
4.3.Списък на доставки, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.
4.4.Референции за добра търговска репутация за доставка на стоките, обект на поръчката, за нуждите на лечебни заведения за болнична помощ през 2012 г., 2013 г. или 2014 г., надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение (в оригинал или във формата на заверени копия) – минимум три броя референции.
4.5.Да притежава собствена производствено – складова база, което се доказва с копие от документ за собственост или извлечение от инвентарната книга.
4.6.Среден списъчен брой на персонала – над 100 човека, поотделно за 2012, 2013 и 2014 г., като най-малко 50% от тях са специалисти, приложни специалисти, квалифицирани работници и машинни оператори. Доказва се със заверено копие на годишния статистически отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за съответната година.
4.7. Доставчика следва да притежава и да представи заверени копия на сертификати: ISO 9001:2008, ISO:14001:2004 и ISO 18001:2007;
4.8.Участниците задължително представят проспекти, каталози, сертификати, спецификации от производителя, и други документи, доказващи съответствието на стоките със техническата спецификацията на възложителя – Приложение №1 от документацията за участие – във формата на заверени от участника фотокопия;
4.9.Протокол за изпитване от акредитирана лаборатория на предлаганите материали за всяка предложена мостра
4.10.Декларация, че при възлагане на обществена поръчка, участникът ще доставя предлаганите стоки изработени от платове и материали, покриващи технически изисквания съгласно техническите спецификации и представените от участника мостри. /Свободен текст/
4.11. Декларация от производителя за гаранционен срок на изделията, като той трябва да бъде минимум 12. /Свободен текст/
4.12. Декларация от Участника за срок на изработване и доставка. /Свободен текст/.
4.13. Декларация /свободен текст/ от участника, че е съгласен с клаузите на проекто – договора.
4.14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение №2/
4.15. Ценово предложение /Приложение № 3/
4.16. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки /Приложение №4/
Участниците предоставят мостри:
4.17. Задължително за всички артикули от техническата спецификацията на възложителя – Приложение №1, за които участникът е представил оферта, по 1 брой, придружени със съответните сертификати за качество.
4.18. Мострите трябва да бъдат предоставени до крайния срок за получаване на офертите. Върху опаковката на мострите трябва да бъде обозначено: Наименованието на артикула по която е предоставената мостра и се поставен фирмен знак на кандидата
4.19. Мострите трябва да бъдат придружени с подписан и подпечатан списък, в три екземпляра – един приложен към офертата, един към мострите и един брой за кандидата. Мострите се предават в деловодството на „КОЦ – Пловдив, ЕООД гр. Пловдив , бул. “В. Априлов ” №15 а.
Представените мостри ще служат като „еталон” при всяка доставка на постелъчен инвентар от Участника определен за изпълнител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Обща стойност на предлаганите стоки – 60 т.
К2 – Срок за изработване и доставка – 40 т.

Методика за определяне на комплексната оценка (КО) на
офертите:
К1 – Обща стойност на предлаганите стоки – 60 точки
Този критерий се изчислява по следната формула:
К1 = (К1 минимум / К1 конкретна)* 60

К2 – Срок за изработване и доставка – 40 т.
Този критерий се изчислява по следната формула:
К2 = (К2 минимум/К2 конкретна)*30

КО = К1 + К2
Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 23.03.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А.

Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015